Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2188(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2019

Ingivna texter :

A8-0130/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.32

Antagna texter :

P8_TA(2019)0273

Antagna texter
PDF 148kWORD 48k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(5), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(5), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0130/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 86 276 654,33 EUR, vilket utgör en ökning med 22,87 % jämfört med 2016. Ökningen berodde huvudsakligen på byråns utökade mandat. Byråns budget kommer uteslutande från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,04 %, vilket utgör en liten minskning med 0,03 % jämfört med 2016, och en genomförandegrad för betalningsbemyndiganden på 96,25 %, vilket är en minskning med 1,55 %.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den höga graden av annulleringar av överföringar från 2016 till 2017, till ett belopp av 792 182 EUR eller 23,30 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket utgör en väsentlig ökning med 12,12 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder ett antal särskilda centrala resultatindikatorer för att mäta genomförandet av dess årliga arbetsprogram och att byråns utvärdering utgör det viktigaste instrumentet för att bedöma mervärdet av dess verksamhet. Parlamentet noterar byråns konstruktiva tillvägagångssätt, med tonvikt på både fleråriga och årliga strategiska mål och på en korrekt utvärdering av om dessa mål har uppnåtts. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån endast använder budgetgenomförandegraden som den huvudsakliga centrala resultatindikatorn för att förbättra budgetförvaltningen.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån lyckades med sina uppgifter till följd av utökningen av dess mandat och att dess kvalitetssystem för besök och inspektioner konsoliderades.

5.  Europaparlamentet noterar att den höga kvaliteten på de informationssystem och databaser som utvecklats av byrån har lett till ett ökat intresse från tredjeländers sida för att utforska möjligheterna att exportera byråns kunskaper och, i förlängningen, unionens standarder och lösningar, utöver den geografiska dimensionen, samtidigt som byråns resurser och unionens intressen skyddas.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån delar synergier med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk när det gäller service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna i Lissabon. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån samarbetar med Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån när det gäller den europeiska kustbevakningstjänsten.

7.  Europaparlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter från åtgärder med andra EU-byråer i syfte att öka ändamålsenligheten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Parlamentet välkomnar och uppmuntrar i detta sammanhang byråns samarbete med andra EU-byråer till stöd för EU:s migrationsagenda, såsom byråns tillhandahållande av ett ökande antal tjänster till Frontex. Parlamentet uppmuntrar byrån att samarbeta med andra EU-byråer för att hantera flyktingkrisen, även när det gäller mycket viktig verksamhet som inte ingår i dess ursprungliga mandat, såsom att bidra med kunskap, operativt stöd och personal för att hjälpa till med att hantera flyktingkrisen.

8.  Europaparlamentet beklagar att förseningar i det fjärrstyrda luftfartygssystemets (RPAS) operationer resulterade i en budgetändring som omfattade en minskning av unionens bidrag motsvarande det belopp som inte användes under 2017 och som avsåg det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter. Parlamentet välkomnar dock byråns insatser för att genom dessa projekt tillhandahålla operativa tjänster, analyser, sakkunskap och tekniskt stöd till kommissionen, medlemsstaterna och användarna inom sjöfartssektorn. Parlamentet uppmuntrar därför byrån att öka sina insatser för att övervinna organisatoriska, tekniska, rättsliga och avtalsmässiga problem i samband med genomförandet av RPAS-operationer.

9.  Europaparlamentet uppmanar byrån att dra största möjliga nytta av den potentiella användningen av RPAS. Parlamentet betonar att RPAS har flera användningsområden och kan användas för en rad verksamheter som omfattar fartyg och personer i nöd, övervakning och upptäckt av havsföroreningar, inklusive oljeutsläpp och skräp, samt allmän identifiering och spårning av fartyg av alla storlekar och deras verksamhet, inbegripet identifiering av potentiellt olaglig verksamhet (t.ex. olagligt fiske, narkotikahandel, olaglig migration osv.).

10.  Europaparlamentet betonar att byråns kompetens och interna kapacitet gör det möjligt att utöka dess verksamhet och tjänster till en mer internationell nivå, vilket skulle bidra till att öka inverkan av EU:s regelverk och säkerhets- och miljönormer.

11.  Europaparlamentet noterar att den oberoende externa utvärderingen av genomförandet av byråns inrättandeförordning ägde rum 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att resultatet var positivt, med slutsatsen att byrån skapar ett mervärde inom alla sina områden och för alla sina intressenter.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 98,58 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 212 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 202 tillåtna tjänster 2016) hade 205 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 44 kontraktsanställda och 19 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

13.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen hos byråns styrelseledamöter, där 46 av 56 personer är män och 10 är kvinnor. Parlamentet erfar från byrån att utnämningen av byråns styrelse ingår i kommissionens och medlemsstaternas ansvarsområde. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de lägger fram sina nomineringar för styrelseledamöter.

14.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier, och att man håller på att utnämna och utbilda konfidentiella rådgivare.

15.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster också på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar avseende de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att byrån i sitt svar angav att den införde modulerna för e-upphandling i början av 2018.

17.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att byrån inte systematiskt kontrollerade priser och uttagna påslag mot leverantörernas offerter och fakturor till entreprenören för inköp av programvarulicenser. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att den kommer att påminna de projektansvariga om att konsekvent kontrollera dessa priser och kommer att uppmana den upphandlande myndigheten att be entreprenören att tillhandahålla information om priserna. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av denna fråga.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån tillämpar sin strategi för att förebygga och upptäcka bedrägerier och att ett antal specifika åtgärder fortfarande genomförs, bl.a. kurser om etik och integritet.

19.  Europaparlamentet noterar att inga fall av intressekonflikter rapporterades 2017. Parlamentet välkomnar de kraftfulla interna kontrollerna som syftar till att göra all personal medveten om skyldigheterna i samband med försäkran om att det inte föreligger någon intressekonflikt.

Internkontroller

20.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) granskade de projektfinansierade åtgärderna vid byrån, och kom fram till att lednings- och kontrollsystemen i detta ärende är korrekt utformade och effektivt och ändamålsenligt genomförda. Parlamentet påpekar med viss oro att IAS utfärdade tre rekommendationer, av vilka byrån endast godtog en, trots att de två förkastade rekommendationerna klassificerades som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar byråns motivering till förkastandet, med en begäran om att kommissionen ska utarbeta övergripande riktlinjer för projektfinansierade åtgärder och beräkningen av byråernas kostnader för projektfinansierade åtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision granskade byråns förvaltnings- och kontrollsystem för mänskliga resurser, och konstaterade att de är adekvata och kan stödja byrån när det gäller att uppnå de strategiska målen. Parlamentet noterar att IAS utfärdade tre rekommendationer som klassificerades som ”viktiga” och två som klassificerades som ”önskvärda”, som byrån godtog och för vilka den har utarbetat en handlingsplan för att tillgodose behovet av förbättringar. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om läget avseende de åtgärder som vidtagits.

22.  Europaparlamentet noterar att i enlighet med policyn för riskhantering uppdaterades riskregistret 2017, och att denna uppdatering inte ledde till några kritiska risker som skulle kunna leda till en formell reservation avseende utanordnarens årliga revisionsförklaring. Parlamentet noterar vidare att ingen av de risker som tidigare identifierats blev verklighet under 2017.

Övriga kommentarer

23.  Europaparlamentet noterar byråns preliminära insatser för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o
o   o

24.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 108, 22.03.2018, s. 225.
(2) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy