Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0129/2019

Předložené texty :

A8-0129/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.33

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0274

Přijaté texty
PDF 162kWORD 48k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
P8_TA(2019)0274A8-0129/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předala toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0082/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(5), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předala toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 79.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017 (2018/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0129/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 činil 11 175 224,40 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1,28 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí zejména od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,99 %, což oproti roku 2016 znamená zvýšení o 1,52 %; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,19 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 0,99 %;

Zrušení přenosu prostředků

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 90 916 EUR, čili 9,39 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 3,67 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá některé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) k posuzování přidané hodnoty své činnosti a k lepšímu rozpočtovému řízení, přičemž pro posouzení naplňování svých operačních cílů se zaměřuje více na kvalitativní ukazatele a pro posouzení naplňování svých administrativních cílů více na kvantitativní ukazatele; dále konstatuje, že podle ukazatelů dopadu překonaly výsledky agentury cíle stanovené v pracovním programu na rok 2017 na pozadí rámce strategie agentury ENISA na období 2016–2020; vyzývá agenturu, aby klíčové ukazatele výkonnosti dále rozvíjela s cílem lépe vyhodnocovat výsledky a dopad svých činností a získat lepší představu o možných způsobech zvýšení přidané hodnoty činnosti agentury;

4.  s uznáním bere na vědomí, že v roce 2017 agentura zahájila pomoc členským státům s prováděním směrnice (EU) 2016/1148(2) a že ve spolupráci s orgány některých členských států sestavila nástroj pro posuzování závažnosti porušení ochrany údajů s cílem vytvořit koherentní rámec na úrovni Unie;

5.  mimoto konstatuje, že v roce 2017 získala agentura ENISA cenu evropské veřejné ochránkyně práv za řádnou správu v kategorii Inovace – Transformace;

6.  oceňuje, že agentura a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání podepsaly dohodu o úrovni služeb, která jim vedle další součinnosti umožňuje sdílet konferenční zařízení a prostory;

7.  bere na vědomí, že v roce 2017 byla jménem Komise vypracována studie o externím hodnocení výkonnosti agentury v období 2013–2016; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o závěrech této studie a o příslušných opatřeních přijatých v reakci na případná doporučení;

Personální politika

8.  se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 87,5 %, přičemž ze 48 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (v roce 2016 povoleno 48 míst) jich bylo jmenováno 42; mimoto bere na vědomí, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 29 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

9.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; oceňuje, že agentura zajistila školení a zpřístupnila důvěrné poradenství;

10.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2016 agentura přesunula osm dalších zaměstnanců do Atén, čímž se počet zaměstnanců v Heraklionu snížil na 14; bere na vědomí, že podle agentury se tento počet ke konci roku 2017 dále snížil na 11 zaměstnanců; zdůrazňuje skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora z roku 2013 je pravděpodobné, že by bylo možné ještě více snížit náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o možných opatřeních k vyřešení této situace;

11.  se znepokojením si všímá, že agentura má potíže s náborem, přijímáním a udržením náležitě kvalifikovaných zaměstnanců, především vzhledem k druhu nabízeních míst (smluvní zaměstnanci) a nízkému opravnému koeficientu, který se vztahuje na platy zaměstnanců agentury v Řecku;

12.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že podle zjištění Účetního dvora nebyla řádně předána agenda novému účetnímu agentury, kterému zejména nebyla předložena předávací zpráva; bere na vědomí odpověď agentury, podle níž proběhly neformální schůzky za účelem předání znalostí, a že agentura přijme nápravná opatření, aby do budoucna zajistila patřičné předávání funkcí novým zaměstnancům; vyzývá agenturu, aby o provedení těchto nápravných opatření informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; se znepokojením však konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejňuje pouze životopis výkonného ředitele a předsedy správní rady a dále že na svých internetových stránkách zveřejňuje pouze prohlášení o střetu zájmů výkonného ředitele, nikoli však ostatních členů vrcholného vedení; vyzývá agenturu, aby zveřejnila životopisy všech členů správní rady a prohlášení o střetu zájmů svého vrcholného vedení a aby podávala zprávy orgánu pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu;

Ostatní připomínky

15.  se znepokojením bere na vědomí, že agentura nenásledovala většinu ostatních agentur a neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na její organizaci, činnost a účetnictví; z odpovědi agentury zjišťuje, že agentura revidovala některé své interní procesy v tomto ohledu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění veškerých případných rizik;

16.  bere na vědomí určité úsilí agentury zajistit nákladově efektivní pracoviště šetrné k životnímu prostředí; poukazuje na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO2;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 116, 28.3.2018, s. 20.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. C 194, 19.7.2016, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí