Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2193(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0158/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0158/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.34

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0275

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 57k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
P8_TA(2019)0275A8-0158/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ERA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού)(5), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(6), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0158/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 83.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 83.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ERA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού)(5), και ιδίως το άρθρο 39,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004(6), και ιδίως το άρθρο 65,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0158/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 83.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 83.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (ERA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2193(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0158/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 30 732 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 11,57 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,99 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,79 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,30 %, που αποτελεί μείωση κατά 4,27 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2016, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να επιβάλλει τέλη για ορισμένες από τις νέες του αρμοδιότητες· σημειώνει ότι θεσπίστηκε ένα σύστημα χρέωσης για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων, με στόχο να καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2019 και με την απαίτηση να εφαρμοστεί στους κόλπους του Οργανισμού ένα νέο σύστημα πόρων και εσωτερικών διαδικασιών για να εξασφαλιστούν ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων καθηκόντων και των καθηκόντων έναντι αμοιβής· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος·

Ακύρωση των αυτόματων μεταφορών

3.  επισημαίνει ότι οι διαγραφές των αυτόματων μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 69 473 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 3,40 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,12 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί εκτεταμένο σύνολο 24 δεικτών σιδηροδρομικών μεταφορών σε τέσσερις επιχειρησιακές δραστηριότητες ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του καθώς και άλλους δείκτες με στόχο τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

5.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, μειώνοντας τα διοικητικά και τεχνικά εμπόδια, ενθαρρύνοντας την είσοδο στην αγορά και εξασφαλίζοντας αμεροληψία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και βελτιώνοντας τη διαχείριση των υποδομών· στηρίζει το όραμα της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα που θα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις επιδόσεις ασφάλειας·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο του Οργανισμού στην παρακολούθηση της ανάπτυξης, των δοκιμών και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων έργων του ERTMS· σημειώνει επίσης ότι η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει έναν τεχνικό πυλώνα που ενισχύει τον ρόλο του Οργανισμού εισάγοντας νέα καθήκοντα προκειμένου να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ· τονίζει ότι, λόγω των ευρύτερων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον Οργανισμό, θα χρειαστεί να τεθούν στη διάθεσή του οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των νέων και επιπρόσθετων καθηκόντων του·

7.  υπενθυμίζει ότι το ERTMS έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι βασική προτεραιότητα συνιστά η βελτιστοποίηση του συντονισμού της ανάπτυξης και υλοποίησης του ERTMS, που θα εξασφαλίσει ένα ενιαίο, διαφανές, σταθερό, οικονομικά προσιτό και διαλειτουργικό σύστημα ERTMS για όλη την Ευρώπη·

8.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός πέτυχε τον στόχο του 95 % όσον αφορά την επίτευξη έγκαιρης έκδοσης εκθέσεων, συμβουλών και γνωμοδοτήσεων· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός δεν πέτυχε τον στόχο της επίτευξης του 90 % όλων των αποτελεσμάτων με χρήση του προγραμματισμού των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, δεδομένου ότι μόνο το 67 % έχει χαρακτηριστεί ότι έχει επιτευχθεί πλήρως και το 18 % ότι έχει επιτευχθεί εν μέρει·

9.  χαιρετίζει τη συνεργασία του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, με την οποία αντάλλαξε λογιστικές υπηρεσίες και συμμετείχε σε κοινή πρόσκληση υποβολής προσφορών·

10.  υποστηρίζει την πρόοδο που σημειώνει ο Οργανισμός όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), με στόχο την ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας για την ασφάλεια·

11.  χαιρετίζει την πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης (IMS) του Οργανισμού, γεγονός που αποτελεί ανεξάρτητη αναγνώριση της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων του Οργανισμού·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 92,09 %, με τον διορισμό 128 έκτακτων υπαλλήλων από τις 139 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 135 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 34 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 2 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

13.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης επιδόσεων όσον αφορά το προσωπικό είναι παρόμοια με εκείνα του 2016: 18 % του προσωπικού έχει αναλάβει διοικητικά καθήκοντα, 69,5 % επιχειρησιακά καθήκοντα, ήτοι ελαφρά μείωση (0,5 %) σε σύγκριση με το 2016 (από 65 % σε 70 %), ενώ το προσωπικό με ελεγκτικά και οικονομικά καθήκοντα παρέμεινε γύρω στο 12 %·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης, ότι παρέχει μαθήματα ευαισθητοποίησης για το προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη του και ότι προωθούνται οι οι έμπιστοι σύμβουλοι· επισημαίνει τον σχετικά υψηλό αριθμό καταγγελιών για περιπτώσεις παρενόχλησης στον Οργανισμό το 2017, από τις οποίες αναφέρθηκαν 12 αλλά δεν διερευνήθηκαν· καλεί μετ' επιτάσεως τον Οργανισμό να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να επιλύσει το ζήτημα αυτό·

15.  καλεί τον Οργανισμό να εξετάσει και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2017 σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των ικανοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς του Οργανισμού τον Ιανουάριο του 2018, ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως όλα τα μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·

Δημόσιες συμβάσεις

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2017 καταγράφηκαν 29 εξαιρέσεις και 7 περιστατικά μη συμμόρφωσης, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση σε σύγκριση με το 2016· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εντόπισε τους κύριους τομείς που εμπνέουν ανησυχία στο πλαίσιο αυτό· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να μειωθεί ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων στο μέλλον·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για μία ελεγχθείσα πληρωμή, ο Οργανισμός αγόρασε υπηρεσίες ΤΠ, μέσω του αναδόχου, χωρίς καμία διαδικασία ανταγωνιστικού χαρακτήρα ή προηγούμενη έρευνα αγοράς· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού ότι η σύμβαση χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό του τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού του συμβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναμένει από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του να συμπληρώνουν και να υπογράφουν δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων μόνο όταν συμμετέχουν σε επιτροπή αξιολόγησης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με κάθε εξέλιξη που σημειώνεται και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

19.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού ότι συνέχισε να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης που ορίζεται στη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης· σημειώνει ότι μία περίπτωση υπόνοιας απάτης διαβιβάστηκε από τον Οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης για έρευνα και ότι επισήμως αποφασίστηκε η έναρξη έρευνας· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν είχε ακόμη θεσπίσει κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών, αλλά ότι αναμενόταν να εγκριθούν έως τα τέλη του 2018· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν θα έχει θεσπίσει και θα έχει αρχίσει να εφαρμόζει τους κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

Εσωτερικοί έλεγχοι

21.  σημειώνει ότι, με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τα πρότυπα διαχείρισης του ERA, μπορεί να θεωρηθεί ότι το σύστημα ελέγχου του Οργανισμού, στο σύνολό του, λειτουργεί όπως προβλέπεται και μετριάζει επαρκώς τους βασικούς κινδύνους για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού·

22.  υποστηρίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων του υπολόγου και του διατάκτη συνεπάγεται ότι οι δύο ρόλοι είναι ασυμβίβαστοι μεταξύ τους· ευελπιστεί ότι ο Οργανισμός θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα στο πλαίσιο της τρέχουσας αναδιοργάνωσής του· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να ανταποκριθεί σε αυτή την παρατήρηση·

Λοιπά σχόλια

23.  σημειώνει ότι μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (16 Ιουνίου 2019), ο Οργανισμός θα μετατραπεί από μια αρχή που έχει ως μοναδική αρμοδιότητα την προετοιμασία και τη διάδοση πολιτικής σε μία αρχή που θα εργάζεται άμεσα για τον κλάδο όσον αφορά τις εγκρίσεις για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και το τροχαίο υλικό· ενθαρρύνει τη διοίκηση του Οργανισμού να συνεχίσει να εστιάζει στην προετοιμασία των νέων καθηκόντων στο πλαίσιο του τεχνικού πυλώνα της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και συνιστά να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· σημειώνει την πρόοδο όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές αποφάσεις για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των κοινοποιημένων οργανισμών και της μονοαπευθυντικής θυρίδας και της πολιτικής για την παρακολούθηση των επιδόσεων και τη λήψη αποφάσεων από τις εθνικές αρχές ασφαλείας· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ώστε η ενέργεια αυτή να στεφθεί από επιτυχία και να αποφέρει οφέλη από απόψεως μείωσης του κόστους·

24.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πολυάριθμες επαφές με τις γαλλικές αρχές δεν οδήγησαν στην υπογραφή της συμφωνίας για την έδρα του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 71 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν κατόρθωσε, το 2017, να εγκρίνει ομόφωνα εκτελεστικούς κανόνες για το γλωσσικό καθεστώς του Οργανισμού, με αποτέλεσμα πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις, π.χ. κατά την πρόσληψη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί σε δύο τοποθεσίες· καλεί τον Οργανισμό να μεταφέρει όλες τις δραστηριότητες στην έδρα του και να λειτουργεί μόνον από αυτόν τον τόπο·

25.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι, όσον αφορά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνητικές της επιπτώσεις στο προσωπικό του Οργανισμού, μετά από εντατικές επαφές με τον σιδηροδρομικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον του να παραμείνει στο «Ευρωπαϊκό Σύστημα»·

o
o   o

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 96.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου