Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2204(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.35

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0276

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 57k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0141/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 87.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 87.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0094/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(5), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0141/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 87.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 87.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0141/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 42 076 719 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 6,37 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (11 019 552 EUR, 26,19 %), από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών (18 584 866 EUR, 44,17 %) και από τέλη που καταβάλλουν οι εποπτευόμενες οντότητες (11 831 781 EUR, 28,12 %)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,03 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 89,76 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,47 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 164 310 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 3,51 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, και συνιστά μείωση κατά 3,65 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της και να βελτιώνει τη δημοσιονομική της διαχείριση·

4.  σημειώνει ότι η Αρχή ολοκλήρωσε το 90 % των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της·

5.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Αρχής στη διευκόλυνση και προώθηση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και, όπου είναι σκόπιμο, με τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για τη διεθνή εποπτεία·

6.  Αναγνωρίζει ότι καθήκον της Αρχής είναι η βελτίωση της λειτουργίας των εσωτερικών χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, με την εξασφάλιση νομοθεσίας και εποπτείας υψηλού, αποτελεσματικού και συνεκτικού επιπέδου, την προαγωγή της ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών συστημάτων και την ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού εποπτείας, για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος·

7.  τονίζει ότι η Αρχή πρέπει μεν να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και την εντολή που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής αυτής· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

8.  τονίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας· υπογραμμίζει ότι, ιδίως κατά τη διατύπωση των μέτρων του Επιπέδου 2 και του Επιπέδου 3, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών·

9.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι της Αρχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διάθεση των πόρων·

10.  πιστεύει ότι κάθε αύξηση των πόρων της Αρχής πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα εξορθολογισμού·

11.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να διενεργήσουν έρευνα για τα συστήματα συναλλαγών με αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως το cum-ex, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· να διαπιστώσει τη φύση και το μέγεθος των παραγόντων στα εν λόγω συστήματα· να εκτιμήσει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας· να αξιολογήσει τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη μέλη· να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές·

12.  τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, να εξεταστούν οι υφιστάμενες ικανότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να εξασφαλιστεί η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΑΤ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί από την Αρχή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές σε πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) στην προληπτική εποπτεία·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή, από κοινού με την ΕΑΤ και την EIOPA, εντάσσεται στη μεικτή επιτροπή η οποία έχει στόχο την εξασφάλιση διατομεακής συνέπειας και κοινών θέσεων στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και σε άλλα διατομεακά θέματα, και για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο υπόλογο με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  σημειώνει ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί (από την Αρχή) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την εξωτερική αξιολόγηση·

Πολιτική προσωπικού

15.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,33 %, με τον διορισμό 146 έκτακτων υπαλλήλων από τις 150 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 140 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 55 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 23 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Αρχή το 2017·

16.  σημειώνει ότι το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού της Αρχής ήταν 6,5 %, δηλαδή εκπληρώθηκε ο στόχος της Αρχής που ήταν χαμηλότερος από 10 % και σημειώθηκε μείωση κατά 1,50 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση της Αρχής όσον αφορά το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση·

18.  σημειώνει ότι η Αρχή έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης·

Σύναψη συμβάσεων

19.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Αρχή καθοδήγησε επιτυχώς μια ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ για γλωσσική ηλεκτρονική μάθηση, με στόχο την προσφορά στο προσωπικό μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών· σημειώνει ότι στην εν λόγω διαδικασία συμμετείχαν τριάντα οργανισμοί της ΕΕ·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

20.  επισημαίνει τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Αρχή και τις εν εξελίξει προσπάθειές της για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή δημοσιεύει μητρώο των συνεδριάσεων του προσωπικού με ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του οργανισμού·

21.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο της εποπτικής λειτουργίας της Αρχής όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την καταγγελία δυσλειτουργιών, και τονίζει την ανάγκη να εγκρίνουν παρόμοιες πολιτικές και οι εθνικές εποπτικές αρχές·

22.  σημειώνει ότι το 28 % του προϋπολογισμού της Αρχής προέρχεται από τέλη που χρεώνονται στις οντότητες που εποπτεύει· σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τον μετριασμό τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων και ότι οι εν λόγω δομές και διαδικασίες έχουν ελεγχθεί· καλεί την Αρχή να συνεχίσει να υποβάλλει στοιχεία στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για να διασφαλίσει ότι δεν θα ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων· επιπλέον, σημειώνει ότι η Αρχή πιστεύει ότι εάν η Επιτροπή εισέπραττε τα τέλη, θα ανέκυπταν ανεπάρκειες, δεδομένου ότι η Αρχή διαθέτει ήδη τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες καθορισμού τελών, και η Αρχή θεωρεί ότι η διαδικασία απαιτεί ειδική εμπειρογνωμοσύνη λόγω της δυναμικής και τεχνικής της φύσης·

23.  θεωρεί ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών της, και ιδίως κατά την εκπόνηση εκτελεστικών μέτρων, η Αρχή πρέπει να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο των αξιολογήσεων από ομοτίμους των εθνικών αρμόδιων αρχών, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες είναι γενικά επαρκείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές· σημειώνει ότι η IAS διατύπωσε τέσσερις συστάσεις, εκ των οποίων καμία δεν θεωρήθηκε κρίσιμη ή πολύ σημαντική· καλεί την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να διαχειριστεί τις εν λόγω συστάσεις·

Λοιπά σχόλια

25.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Αρχής, δεδομένου ότι επί του παρόντος οι πιο πολλές σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει ότι είναι πιθανό τα έσοδα της Αρχής να μειωθούν στο μέλλον, συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Αρχή να ενημερώνεται για την κατάσταση, να προετοιμάζεται για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ανακύψει και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οιεσδήποτε εξελίξεις επί του θέματος·

o
o   o

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 154 της 2.5.2018, σ. 3.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου