Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2204(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.35

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0276

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 43k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

1.  myöntää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0094/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

1.  hyväksyy Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 87.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0141/2019),

A.  toteaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 42 076 719 euroa, mikä merkitsee 6,37 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (11 019 552 euroa, 26,19 prosenttia), jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (18 584 866 euroa, 44,17 prosenttia) sekä valvonnan kohteena olevilta organisaatioilta perittävillä maksuilla (11 831 781 euroa, 28,12 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee 0,03 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,76 prosenttia, mikä merkitsee 2,47 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 164 310 euroa eli 3,51 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 3,65 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen käyttää tiettyjä toimenpiteitä keskeisinä tulosindikaattoreina, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

4.  toteaa, että viranomainen sai päätökseen 90 prosenttia vuotuiseen työohjelmaansa sisältyvistä toimista;

5.  korostaa, että viranomaisen tehtävänä on myös helpottaa ja edistää kansallisten valvontaviranomaisten välistä koordinointia ja tapauksen mukaan myös koordinointia kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa;

6.  toteaa, että viranomaisen tehtävänä on parantaa EU:n rahoitusalan sisämarkkinoiden toimintaa turvaamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta, edistää finanssijärjestelmien eheyttä ja vakautta sekä tehostaa valvonnan kansainvälistä yhteensovittamista ja varmistaa siten finanssijärjestelmän vakaus ja tehokkuus;

7.  tähdentää, että viranomaisen olisi hoidettava Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamat tehtävät kokonaisuudessaan ja määräajassa ja sen olisi pitäydyttävä näitä tehtäviä koskevassa toimeksiannossa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

8.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä tehtäväänsä hoitaessaan erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että etenkin 2 ja 3 tason toimenpiteiden laadinnassa huomiota olisi kiinnitettävä kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin;

9.  toteaa, että koska viranomaisen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja soveltamiseen, sen talousarvio ja henkilöresurssit olisi kohdennettava uudelleen; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaossa;

10.  katsoo, että viranomaisen resurssien mahdollista lisäämistä on aina täydennettävä asianmukaisilla järkeistämistoimilla;

11.  pyytää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ja Euroopan pankkiviranomaista (EPV) tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, joita ovat esimerkiksi cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja tehdä toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

12.  korostaa tarvetta kohdentaa riittävästi resursseja, käsitellä nykyistä rahanpesun torjuntaan liittyvää toimivaltaa ja varmistaa EPV:n kanssa nopea tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla; pyytää viranomaista laatimaan EPV:n ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen kuuluu yhdessä EPV:n ja EIOPAn kanssa yhteiskomiteaan, joka pyrkii varmistamaan toimialojen välisen johdonmukaisuuden ja yhteiset kannat finanssiryhmittymien valvonnan alalla ja muissa monialaisissa kysymyksissä, ja että viranomaisella on yhteinen tilinpitäjä Euroopan unionin rautatieviraston kanssa;

14.  panee merkille, että vuonna 2017 suoritettiin kolmea Euroopan valvontaviranomaista koskeva ulkoinen arviointi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle (viranomaisen toteuttamista) toimista ulkoisessa arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

15.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 97,33 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 150 väliaikaisesta toimesta 146 oli täytettynä (verrattuna 140 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viranomaiselle työskenteli lisäksi 55 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 23 kansallista asiantuntijaa;

16.  panee merkille, että henkilöstön vaihtuvuus oli 6,5 prosenttia, mikä vastaa viranomaisen alle 10 prosentin tavoitetta ja merkitsee 1,50 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viranomaisen vastauksen, joka koskee tällaisen julkaisemisen aiheuttamia korkeita käännöskustannuksia;

18.  panee merkille, että viranomainen on hyväksynyt toimintapolitiikan, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää;

Hankinnat

19.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen toteutti onnistuneesti EU:n virastojen välisen kielten verkko-oppimista koskevan avoimen hankintamenettelyn, jolla perustettiin henkilöstön käytettävissä oleva eurooppalaisten kielten verkko-oppimisalusta; toteaa, että 30 muuta unionin virastoa osallistui tähän hankintamenettelyyn;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että viranomainen julkaisee rekisterin ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista;

21.  pitää rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän viranomaisen valvontatehtävän yhteydessä myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

22.  toteaa, että 28 prosenttia viranomaisen talousarviosta tulee valvonnan kohteena olevilta organisaatioilta perittävistä maksuista; panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteitä on toteutettu eturistiriitojen lieventämiseksi ja että kyseiset rakenteet ja prosessit on tarkastettu; kehottaa viranomaista tiedottamaan toimenpiteistä edelleen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, jotta varmistettaisiin, ettei eturistiriitoja ilmene; toteaa lisäksi viranomaisen katsovan, että komissio ei kykenisi perimään maksuja tehokkaasti ja että viranomaisella sen sijaan on käytössä asianmukaiset maksujen asettamisen ja perimisen edellyttämät rakenteet ja prosessit ja että menettely edellyttää erityisasiantuntemusta sen dynaamisen ja teknisen luonteen vuoksi;

23.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se laatii täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin parlamenttiin ja neuvostoon kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

Sisäinen valvonta

24.  toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) julkaiseman tarkastuskertomuksen ”Peer Reviews of National Competent Authorities” mukaan prosessit ovat yleisesti ottaen riittäviä, tehokkaita ja vaikuttavia; toteaa, että sisäinen tarkastus esitti neljä suositusta, joista yhtäkään ei luokiteltu kriittiseksi tai erittäin tärkeäksi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten johdosta toteutetuista toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

25.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista saattaa vaikuttaa viranomaisen toimintaan, sillä merkittävimmät valvonnan kohteena olevat organisaatiot sijaitsevat tällä hetkellä siellä; toteaa, että on mahdollista, että viranomaisen tulot vähenevät, koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota unionista; kehottaa viranomaista seuraamaan tilannetta ja valmistautumaan mahdollisesti aiheutuvien riskien lieventämiseen ja ilmoittamaan tilanteen kehittymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

o
o   o

26.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 154, 2.5.2018, s. 3.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö