Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2187(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0131/2019

Předložené texty :

A8-0131/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.36

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0277

Přijaté texty
PDF 160kWORD 47k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-A8-0131/2019),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(5), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0131/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 184.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0131/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) činil konečný rozpočet Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) na rozpočtový rok 2017 celkem 20 144 089 EUR, což představuje pokles o 3,62 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace pochází téměř výhradně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky nadace za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,93 %, což představuje mírný pokles o 0,06 % oproti roku 2016; bere na vědomí, že míra využití prostředků na platby činila 97,97 %, což oproti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 0,31 %;

Zrušení přenosů prostředků

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků nadace z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 42 925 EUR, čili 9,16 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje výrazný pokles o 8,42 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením bere na vědomí, že nadace kromě dalších ukazatelů produktivity a kvality využívá některé klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) k posuzování přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

4.  vítá, že nadace podporuje a doplňuje vnější politiky, zejména politiku rozšíření a politiku sousedství, a nástroje Unie v oblasti zahraniční politiky; oceňuje příspěvek nadace k dvoustranné externí pomoci v souvislosti s politickým dialogem a unijními postupy oznamování; bere na vědomí, že nadace je ochotna se v rámci pomoci, kterou Unie poskytuje třetím zemím, více zapojit do záležitostí souvisejících s odborným vzděláváním a přípravou, a vybízí ji, aby pomoc Unie podpořila v zájmu globálního posílení reformy odborného vzdělávání a přípravy;

5.  oceňuje práci nadace, která v rámci vnějších vztahů Unie pomáhá partnerským zemím Unie využívat potenciál jejich lidského kapitálu pomocí reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

6.  vítá, že agentura podporuje kandidátské země na členství v Unii v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení se podnikatelským dovednostem; podporuje úsilí, které nadace vynakládá na modernizaci kvalifikací a systémů kvalifikací na západním Balkáně; bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při rozvoji a provádění národních kvalifikačních rámců na různých úrovních i při validaci neformálního a informálního učení (VINFIL); vítá zprávu nadace „Tracking vocational graduates in the EU candidate countries“ (Sledování absolventů odborného vzdělávání v kandidátských zemích na členství v EU); vybízí nadaci, aby se v zemích Východního partnerství dále angažovala v činnostech zaměřených na tento region nebo na jeho jednotlivé země, které souvisejí se zkvalitňováním odborných škol, jejich zařízení a výsledků;

7.  vítá činnosti a pomoc, které nadace nabízí ve Střední Asii v souvislosti se sledováním technické a rozpočtové pomoci poskytované Unií v těchto zemích a v souvislosti s podporou regionální spolupráce, která je koordinována s Platformou pro vzdělání ve Střední Asii (CAEP); souhlasí s tím, aby se Střední Asie prostřednictvím turínského procesu průběžně účastnila celosystémové analýzy a monitorování pokroku politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

8.  bere na vědomí, že nadace dosáhla 93% míry dokončení činností s včasným dokončením v 88 % případů, že vytvořila fórum pro kvalitu odborného vzdělávání a přípravy a že se jí podařilo dosáhnout svých cílů u 13 z celkem 14 klíčových výkonnostních ukazatelů;

9.  vítá dohody a roční akční plány nadace pro spolupráci v oblastech politiky, které se překrývají s oblastmi politiky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání; oceňuje, že se nadace ujala vedení ve věci meziagenturní smlouvy na poskytování referenčních průzkumů o zapojení zaměstnanců;

Personální politika

10.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,6 %, přičemž z 88 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 90 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 85; bere na vědomí, že v roce 2017 pracovalo v nadaci také 40 smluvních zaměstnanců a jeden vyslaný národní odborník;

11.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit nadaci adekvátní počet zaměstnanců a potřebné finanční zdroje, aby mohla plnit své úkoly;

12.  bere na vědomí, že nadace uplatňuje některá opatření proti obtěžování a že všichni nově příchozí absolvují informační setkání s důvěrnými poradci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření nadace a její úsilí o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; bere na vědomí, že pro oznamovatele byl zřízen nezávislý orgán pro předávání informací, poradenství a podporu jmenováním právního poradce nadace referentem nadace pro etiku a integritu; bere na vědomí, že funkce referenta pro etiku a integritu byla spojena s úlohou referenta pro Evropský úřad pro boj proti podvodům a referenta pro veřejného ochránce práv, aby byl vytvořen jeden ústřední kanál, jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci upozorňovat na problémy, při zajištění nezávislosti a důvěrnosti;

14.  vítá skutečnost, že nadace zahájila povinnou internetovou osvětovou kampaň pro prevenci podvodů pro své stávající i nové zaměstnance v podobě povinného úvodního školení;

Vnitřní kontroly

15.  bere na vědomí, že nadace v roce 2017 revidovala svůj rámec vnitřních kontrol a že správní rada schválila zásady vnitřní kontroly; bere na vědomí, že bylo posouzeno 16 uplatňovaných standardů vnitřní kontroly a že u 10 z nich bylo konstatováno, že potřebují pouze „mírné zlepšení“, přičemž u žádného nebylo konstatováno, že potřebuje „značné zlepšení“ nebo že „není zaveden žádný systém“; vyzývá nadaci, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace;

16.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit sledování pokroku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, který vyústil ve čtyři doporučení, z nichž tři byly označeny za „významná“ a jedno z nich za „žádoucí“; bere na vědomí, že nadace proto sestavila akční plán, který měl být uskutečněn v roce 2018; bere na vědomí, že nadace nemá žádné neuzavřené doporučení vzešlé z auditů IAS před rokem 2017;

Další připomínky

17.  vítá, že podle nadace byly obavy v souvislosti s budovou Villa Gualino vyřešeny a že její působení ve stávajících prostorách je v dohledné budoucnosti zajištěno;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 28.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí