Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2187(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2019

Indgivne tekster :

A8-0131/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.36

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0277

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 53k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017 (2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 (2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(5), særlig artikel 17,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 184.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017 (2018/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0131/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 20 144 089 EUR, hvilket svarer til et fald på 3,62 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at instituttets budget næsten udelukkende stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,93 %, hvilket er en stigning på 0,06 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var 97,97 %, hvilket er en stigning på 0,31 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at instituttets niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 42 925 EUR, hvilket stadig udgør 9,16 % af det samlede overførte beløb trods en betydelig reduktion på 8,42 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer (KPI'er) ud over produktivitets- og kvalitetsindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  glæder sig over instituttets støtte til og komplementaritet med de eksterne politikker, navnlig Unionens udvidelses- og naboskabspolitikker og Unionens udenrigspolitiske instrumenter; glæder sig over instituttets input til bilateral bistand til tredjelande vedrørende politikdialog og Unionens rapporteringsprocesser; anerkender, at instituttet er villigt til at blive mere involveret i spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelse inden for rammerne af Unionens bistand til tredjelande, og tilskynder instituttet til at støtte Unionens bistand til styrkelse af reformen af erhvervsuddannelserne på globalt plan;

5.  anerkender instituttets bestræbelser på at bistå Unionens partnerlande med at udnytte deres menneskelige kapital gennem reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedssystemer inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik; glæder sig over instituttets aktiviteter inden for udvikling af færdigheder og fremme af livslang læring med henblik på at hjælpe partnerlande til at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne for deres borgere;

6.  glæder sig over instituttets støtte til EU-kandidatlandene på områder som arbejdsbaseret læring, løbende faglig udvikling for lærere på erhvervsuddannelserne og iværksætteruddannelse; støtter instituttets indsats på Vestbalkan med sigte på at modernisere kvalifikationer og kvalifikationssystemer; anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til udvikling og gennemførelse af nationale kvalifikationsrammer på forskellige niveauer samt validering af uformel og ikkeformel læring (VINFIL); hilser instituttets rapport "Tracking vocational graduates in the EU candidate countries" velkommen; tilskynder endvidere instituttet til at fortsætte sit arbejde i landene i Det Østlige Partnerskab inden for både regionale og landespecifikke aktiviteter, som er knyttet til forbedring af kvaliteten af erhvervsskoler, udstyr og levering;

7.  glæder sig over de aktiviteter og den støtte, der er blevet gennemført i Centralasien i forbindelse med overvågning af Unionens tekniske bistand og budgetstøtte i disse lande og til fremme af regionalt samarbejde, som er i overensstemmelse med Central Asia Education Platform (CAEP); støtter Centralasiens fortsatte engagement i en systemdækkende politisk analyse og overvågning af fremskridtene på erhvervsuddannelsesområdet via Torinoprocessen;

8.  bemærker, at instituttet opnåede en gennemførelsesrate for aktiviteter på 93 % og en rettidig gennemførelsesrate på 88 %, at det lancerede forummet for kvalitet i erhvervsuddannelse, og at det havde succes med at nå sine delmål for 13 ud af 14 centrale resultatindikatorer;

9.  glæder sig over instituttets aftaler og årlige handlingsplaner om samarbejde på områder, hvor der er politisk overlapning med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse; glæder sig over, at instituttet blev leder af den kontrakt, agenturerne har indgået i fællesskab, om levering af undersøgelser om medarbejderinddragelse med faste målekriterier;

Personalepolitik

10.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 96,6 %, således at der var udnævnt 85 midlertidigt ansatte ud af de 88 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 90 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at yderligere 40 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert arbejdede for instituttet i 2017;

11.  understreger betydningen af at sikre tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige finansielle midler, der sætter instituttet i stand til at udføre sine opgaver;

12.  bemærker, at instituttet har indført en række foranstaltninger til bekæmpelse af chikane, og at alle nyansatte deltager i et informationsmøde forestået af fortrolige rådgivere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at der er oprettet et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan for whistleblowere ved at udpege instituttets juridiske rådgiver som instituttets etik- og integritetsansvarlige; bemærker, at rollen som ansvarlig over for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og over for Den Europæiske Ombudsmand er blevet kombineret med rollen som etik- og integritetsansvarlig med henblik på at have en central kanal, hvorigennem ansatte kan indberette uregelmæssigheder, samtidig med at der sikres uafhængighed og fortrolighed;

14.  glæder sig over, at instituttet iværksatte en obligatorisk online-oplysningskampagne om bekæmpelse af svig blandt sit eksisterende personale såvel som blandt sit nye personale i form af en obligatorisk induktion;

Interne kontroller

15.  bemærker, at instituttet reviderede sine interne kontrolrammer i 2017, og at bestyrelsen vedtog principperne for interne kontroller; anerkender, at vurderingen var baseret på de 16 interne kontrolstandarder, og at 10 ud af 16 af dem som følge heraf blev vurderet til at behøve "lette forbedringer", mens ingen af standarderne for intern kontrol hverken kunne anses for at behøve "væsentlige forbedringer" eller for "ikke at have nogen indført ordning"; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre situationen;

16.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af overvågningen af fremskridt på erhvervsuddannelsesområdet, og at revisionen resulterede i fire anbefalinger, hvoraf de tre blev betegnet som "vigtige" og en af dem som "ønskelig"; bemærker, at instituttet derfor har udarbejdet en handlingsplan, der skulle gennemføres i 2018; anerkender, at instituttet ikke har nogen udestående revisionsanbefaling fra IAS afgivet før 2017;

Andre bemærkninger

17.  glæder sig over, at instituttet betragter problemerne i forbindelse med lokalerne i Villa Gualino som løst, og at dets forbliven i de nuværende lokaler er sikret for de kommende år;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 28.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik