Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2187(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.36

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0277

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 161kWORD 54k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(5), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0131/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 184.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 184.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(5), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0131/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 184.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 184.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0131/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 20 144 089 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 3,62 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,93 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,06 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 97,97 %, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 0,31 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων του Ιδρύματος από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 42 925 EUR, ποσό που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 9,16 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρά τη σημαντική μείωση κατά 8,42 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) επιπλέον άλλων δεικτών παραγωγικότητας και ποιότητας, για να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του καθώς και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη και τη συμπληρωματικότητα του Ιδρύματος με τις εξωτερικές πολιτικές, και ιδίως τις πολιτικές για τη διεύρυνση και τη γειτονία, καθώς και με τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Ιδρύματος στη διμερή εξωτερική βοήθεια που σχετίζεται με τον πολιτικό διάλογο και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων της Ένωσης· αναγνωρίζει την προθυμία του Ιδρύματος για μεγαλύτερη συμμετοχή σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που περιλαμβάνονται στην ενωσιακή ενίσχυση προς τρίτες χώρες και επικροτεί τη διαθεσιμότητα του Ιδρύματος να στηρίξει τις προσπάθειες της Ένωσης για ενίσχυση της μεταρρύθμισης της ΕΕΚ σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.  αναγνωρίζει το έργο του Ιδρύματος για την υποστήριξη των χωρών εταίρων της Ένωσης στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· επιδοκιμάζει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης με σκοπό την υποστήριξη των χωρών εταίρων για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές απασχόλησης των πολιτών τους·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για την υποστήριξη του Ιδρύματος προς τις υποψήφιες για ένταξη χώρες σε τομείς όπως η μάθηση με βάση την εργασία, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων ΕΕΚ και η επιχειρηματική μάθηση· στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ίδρυμα στα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών προσόντων και των συστημάτων επαγγελματικών προσόντων· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων σε διάφορα επίπεδα, καθώς και την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης· εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση του Ιδρύματος με τίτλο «Παρακολούθηση των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες» («Tracking vocational graduates in the EU candidate countries»)· ενθαρρύνει περαιτέρω το έργο του Ιδρύματος στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ειδικών ανά χώρα δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας των επαγγελματικών σχολών, του εξοπλισμού και της επίτευξης αποτελεσμάτων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες και τη στήριξη που παρέχεται στην Κεντρική Ασία όσον αφορά την παρακολούθηση της τεχνικής βοήθειας και της δημοσιονομικής στήριξης της Ένωσης σε αυτές τις χώρες και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Κεντρικής Ασίας (CAEP)· υποστηρίζει τη συνεχή συμμετοχή της Κεντρικής Ασίας σε μια συστημική ανάλυση πολιτικών και στην παρακολούθηση της διαδικασίας προόδου στον τομέα της ΕΕΚ μέσω της διαδικασίας του Τορίνο.

8.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα πέτυχε ποσοστό ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων 93 % με ποσοστό έγκαιρης ολοκλήρωσης της τάξης του 88 %, ότι δρομολόγησε το φόρουμ για την ποιότητα στην ΕΕΚ και ότι θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους του για 13 από τους 14 ΒΔΕ·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες και τα ετήσια σχέδια δράσης του Ιδρύματος που αφορούν τη συνεργασία σε επικαλυπτόμενους τομείς πολιτικών με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα απέκτησε την ηγετική θέση στη σύμβαση μεταξύ οργανισμών για την παροχή ερευνών συγκριτικής ανάλυσης σχετικά με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού·

Πολιτική προσωπικού

10.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,6 %, με την κάλυψη 85 θέσεων έκτακτων υπαλλήλων από τις 88 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 90 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 40 συμβασιούχοι υπάλληλοι και ένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για το Ίδρυμα το 2017·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού και επαρκών οικονομικών πόρων που επιτρέπουν στο Ίδρυμα να εκτελεί τα καθήκοντά του·

12.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα έχει λάβει διάφορα μέτρα κατά της παρενόχλησης και ότι όλοι οι νέοι υπάλληλοι παρακολουθούν μια ενημερωτική συνεδρία την οποία παρουσιάζουν εμπιστευτικοί σύμβουλοι·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει ότι δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και ο νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος ορίστηκε ως υπεύθυνος του Ιδρύματος για τη δεοντολογία και την ακεραιότητα· σημειώνει ότι ο ρόλος του υπεύθυνου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και του υπεύθυνου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνδυάστηκε με τον ρόλο του υπεύθυνου Δεοντολογίας και Ακεραιότητας προκειμένου να υπάρχει ένας κεντρικός δίαυλος μέσω του οποίου το προσωπικό μπορεί να αναφέρει παραπτώματα, με παράλληλη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της εμπιστευτικότητας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα δρομολόγησε μια υποχρεωτική επιγραμμική άσκηση ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της απάτης για τους υφιστάμενους υπαλλήλους του, καθώς και για τους νέους υπαλλήλους του υπό μορφή υποχρεωτικής άσκησης εισαγωγικής εκπαίδευσης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα αναθεώρησε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του το 2017 και ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τις αρχές εσωτερικού ελέγχου· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση βασίστηκε στα 16 ισχύοντα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) και, ως αποτέλεσμα, κρίθηκε ότι 10 από τα 16 ICS χρειάζονται μόνο «μικρές βελτιώσεις», ενώ κανένα από τα ICS δεν θεωρήθηκε ότι χρήζει «σημαντικών βελτιώσεων» ούτε ότι δεν διέθετε «κανένα σύστημα»· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για τη βελτίωση της κατάστασης·

16.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενέργησε έλεγχο σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου στην ΕΕΚ που κατέληξε σε τέσσερις συστάσεις, τρεις εκ των οποίων αναφέρονται ως «σημαντικές» και μία ως «επιθυμητή»· σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, το Ίδρυμα ανέπτυξε ένα σχέδιο δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή το 2018· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν έχει εκκρεμείς συστάσεις ελέγχου από την IAS πριν από το 2017·

Λοιπές παρατηρήσεις

17.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα θεωρεί ότι οι ανησυχίες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις στη Villa Gualino έχουν ξεπεραστεί και ότι η παρουσία του στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι εξασφαλισμένη στο ορατό μέλλον·

o
o   o

18.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 28.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου