Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2187(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0131/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0131/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.36

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0277

Usvojeni tekstovi
PDF 149kWORD 51k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017. (2018/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za izobrazbu(5), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0131/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Europske zaklade za izobrazbu za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europske zaklade za izobrazbu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 184.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 184.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017. (2018/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za izobrazbu(5), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0131/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europske zaklade za izobrazbu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 184.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 184.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017. (2018/2187(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0131/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 20 144 089 EUR, što je smanjenje od 3,62 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se proračun Zaklade gotovo isključivo financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo visokom stopom izvršenja proračuna od 99,93 %, što je neznatno smanjenje od 0,06 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 97,97 %, što je povećanje od 0,31 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  sa zabrinutošću primjećuje da je razina ukidanja prijenosa Zaklade iz 2016. u 2017. iznosila 42 925 EUR, što predstavlja 9,16 % ukupnog prenesenog iznosa, unatoč znatnom smanjenju od 8,42 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom napominje da se u Zakladi upotrebljavaju određeni ključni pokazatelji uspješnosti, uz druge pokazatelje produktivnosti i kvalitete, kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i poboljšalo upravljanje proračunom;

4.  pozdravlja potporu i komplementarnost Zaklade s vanjskim politikama, posebno politikama proširenja i susjedstva te instrumentima vanjske politike Unije; pozdravlja doprinos Zaklade bilateralnoj vanjskoj pomoći u vezi s političkim dijalogom i procesom izvješćivanja Unije; prima na znanje njezinu spremnost na bolju uključenost u pitanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja povezana s pomoći Unije koja se dodjeljuje trećim zemljama te potiče na to da Zaklada pruži potporu pomoći Unije za jačanje globalne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;

5.  prima na znanje rad Zaklade na pružanju potpore partnerskim zemljama Unije u korištenju njihova ljudskog kapitala provođenjem reformi u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politike vanjskih odnosa Unije; pozdravlja aktivnosti Zaklade u pogledu razvoja vještina i omogućivanja cjeloživotnog učenja kako bi se partnerske zemlje poduprle u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i izgleda za zapošljavanje svojih građana;

6.  pozdravlja potporu Zaklade upućenu državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u u područjima kao što su učenje na radnom mjestu, stalni profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i poduzetničko učenje; podupire napore Zaklade na zapadnom Balkanu u cilju modernizacije kvalifikacija i kvalifikacijskih sustava; potvrđuje napredak koji je postignut u pogledu razvoja i provedbe nacionalnih kvalifikacijskih okvira na različitim razinama, kao i vrednovanja informalnog i neformalnog učenja (VINFIL); pozdravlja izvješće Zaklade o praćenju osoba sa završenim visokim obrazovanjem u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u; dodatno potiče Zakladu da u zemljama Istočnog partnerstva kroz regionalne i državne aktivnosti nastavi s radom za povećanje kvalitete strukovnih škola, opreme i podučavanja;

7.  pozdravlja aktivnosti i potporu u srednjoj Aziji u pogledu praćenja tehničke pomoći Unije i proračunske potpore u tim zemljama te promicanja regionalne suradnje u skladu s radom Srednjoazijske platforme za obrazovanje (CAEP); podržava stalno sudjelovanje srednje Azije u analizi politika i praćenju napretka u cijelom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju torinskog procesa.

8.  napominje da je Zaklada postigla stopu dovršetka aktivnosti od 93 % s pravovremenom stopom dovršetka od 88 %, da je pokrenula forum za kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje te da bi mogla uspjeti ostvariti svoje ciljeve za 13 od 14 ključnih pokazatelja uspješnosti;

9.  pozdravlja sporazume Zaklade i godišnje akcijske planove o suradnji u područjima politike koja se preklapaju s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja; cijeni to što je Zaklada postala predvodnik u pogledu ugovora među agencijama za pružanje referentnih istraživanja o sudjelovanju zaposlenika u tom području;

Kadrovska politika

10.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 96,6 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 85 od 88 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 90 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da su 2017. za Zakladu radili 40 ugovornih djelatnika i jedan upućeni nacionalni stručnjak;

11.  naglašava važnost osiguravanja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi Zaklada mogla izvršavati svoje zadaće;

12.  napominje da Zaklada ima nekoliko mjera protiv uznemiravanja te da svi novi zaposlenici prisustvuju informativnom sastanku koji vode povjerljivi savjetnici;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Zaklade i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da je imenovanjem pravnog savjetnika Zaklade na mjesto korespondenta Zaklade za etiku i integritet osnovano nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje u pogledu zviždača; napominje da je uloga korespondenta Europskog ureda za borbu protiv prijevara i korespondenta ombudsmana kombinirana s ulogom korespondenta za etiku i integritet kako bi postojao jedan središnji kanal preko kojeg osoblje može prijaviti prijestupe uz jamčenje neovisnosti i povjerljivosti;

14.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada pokrenula obveznu internetsku aktivnost podizanja svijesti o borbi protiv prijevara među svojim trenutačnim osobljem, kao i među svojim novim osobljem, u obliku obaveznog postupka uvođenja;

Unutarnje kontrole

15.  napominje da je Zaklada 2017. revidirala svoj okvir unutarnje kontrole i da je upravni odbor usvojio načela unutarnje kontrole; prima na znanje činjenicu da se procjena temeljila na 16 standarda unutarnje kontrole i da je zbog toga procijenjeno da su za samo 10 od 16 standarda potrebna „mala poboljšanja”, dok se ni za jedan od standarda unutarnje kontrole nije smatralo da su potrebna „znatna poboljšanja” ili da pati zbog „nepostojanja sustava”; poziva Zakladu da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim za poboljšanje situacije;

16.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) provela reviziju praćenja napretka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te da je revizija ponudila četiri preporuke od koje su tri okarakterizirane kao „važne”, a jedna od njih kao „poželjna”; napominje da je Zaklada stoga razvila akcijski plan za provedbu tijekom 2018.; potvrđuje činjenicu da Zaklada nema nepodmirenih otvorenih preporuka koje je IAS izdao prije 2017.;

Druge primjedbe

17.  pozdravlja činjenicu da Zaklada smatra da su uklonjeni razlozi za zabrinutost povezani s prostorijama u Villi Gualino te da je njezina prisutnost u postojećim objektima sigurna u doglednoj budućnosti;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 28.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti