Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2187(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0131/2019

Teksty złożone :

A8-0131/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.36

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0277

Teksty przyjęte
PDF 164kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017 (2018/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(5), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0131/2019),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 184.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 184.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017 (2018/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0077/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(5), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0131/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 184.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 184.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017 (2018/2187(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8‑0131/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia (zwanej dalej „Fundacją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 20 144 089 EUR, co stanowi spadek o 3,62 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Fundacji pochodzi prawie wyłącznie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,93 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,06 % w porównaniu z rokiem 2016; przyjmuje do wiadomości, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 97,97 %, co oznacza wzrost o 0,31 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Anulowane środki przeniesione

2.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych w Fundacji z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 42 925 EUR, co nadal stanowi 9,16 % całkowitej przeniesionej kwoty, pomimo znacznego spadku o 8,42 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem odnotowuje, że do oceny wartości dodanej wynikającej z działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem Fundacja stosuje szereg kluczowych wskaźników skuteczności działania, dodatkowo w stosunku do innych wskaźników dotyczących produktywności i jakości;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Fundacji w zakresie zewnętrznych strategii politycznych oraz jej działania uzupełniające te strategie, zwłaszcza w przypadku polityki rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, a także w odniesieniu do instrumentów polityki zagranicznej Unii; z zadowoleniem przyjmuje wkład Fundacji w dwustronną pomoc zewnętrzną związaną z dialogiem politycznym i unijnymi procesami sprawozdawczymi; uznaje jej gotowość do większego zaangażowania w kwestie związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym objęte pomocą unijną przyznaną państwom trzecim i zachęca Fundację do wspierania unijnej pomocy na rzecz wzmocnienia reformy kształcenia i szkolenia zawodowego na całym świecie;

5.  docenia pracę Fundacji w zakresie wspierania krajów partnerskich Unii w wykorzystywaniu ich kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia, szkolenia oraz rynku pracy w kontekście polityki stosunków zewnętrznych Unii; z zadowoleniem przyjmuje działalność Fundacji w zakresie rozwoju umiejętności i ułatwiania uczenia się przez całe życie w celu wsparcia krajów partnerskich w zwiększaniu szans na znalezienie zatrudnienia i możliwości zatrudnienia dla swoich obywateli;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Fundacji dla państw kandydujących do członkostwa w Unii, udzielane im w takich dziedzinach, jak uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy, ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenie się przedsiębiorczości; popiera wysiłki Fundacji na Bałkanach Zachodnich, mające na celu jest aktualizację kwalifikacji i unowocześnienie systemów kwalifikacji; dostrzega postępy w zakresie opracowywania i wdrażania na różnych szczeblach krajowych ram kwalifikacji, a także w dziedzinie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Fundacji poświęcone śledzeniu kariery zawodowej absolwentów kursów szkoleniowych w krajach kandydujących do członkostwa w UE; zachęca Fundację do dalszej pracy w krajach Partnerstwa Wschodniego w ramach działań regionalnych i działań w poszczególnych krajach, aby podnosić poziom ośrodków kształcenia zawodowego oraz jakość ich wyposażenia i świadczonych przez nie usług;

7.  z zadowoleniem przyjmuje prowadzoną w Azji Środkowej działalność polegającą na monitorowaniu pomocy technicznej udzielanej przez Unię oraz wsparcia budżetowego w krajach tego regionu, a także na promowaniu współpracy regionalnej w ramach platformy edukacyjnej dla Azji Środkowej; popiera ustawiczne zaangażowanie krajów Azji Środkowej na rzecz ogólnosystemowej analizy politycznej i monitorowania postępów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem procesu turyńskiego.

8.  odnotowuje, że Fundacja osiągnęła wskaźnik realizacji działań na poziomie 93 %, a wskaźnik terminowego wykonania zadań wyniósł 88 %, że uruchomiła forum na rzecz jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz że może osiągnąć cele w przypadku 13 z 14 kluczowych wskaźników skuteczności działania;

9.  z zadowoleniem przyjmuje umowy i roczne plany działania Fundacji w zakresie współpracy w obszarach polityki, które częściowo pokrywają się z działaniami Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego; docenia fakt, że Fundacja stała się liderem międzyagencyjnej umowy na przeprowadzenie porównawczych ankiet na temat zaangażowania pracowników;

Polityka kadrowa

10.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,6 % – przyjęto 85 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 88 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 90 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zwraca ponadto uwagę, że w 2017 r. w Fundacji pracowało 40 pracowników kontraktowych i jeden oddelegowany ekspert krajowy;

11.  podkreśla, jak ważne jest zapewnienie Fundacji odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych umożliwiających wykonywanie powierzonych jej zadań;

12.  zauważa, że Fundacja stosuje szereg środków przeciwdziałających napastowaniu oraz że wszyscy nowi pracownicy biorą udział w sesji informacyjnej organizowanej przez zaufanych doradców;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Fundacji pozwalające zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić sygnalistów; zauważa, że niezależny organ ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania na potrzeby demaskatorów został ustanowiony na skutek mianowania doradcy prawnego Fundacji korespondentem ds. etyki i integralności Fundacji; zauważa, że rola korespondenta ds. Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz korespondenta ds. Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich została połączona z rolą korespondenta ds. etyki i integralności w celu stworzenia jednego centralnego punktu kontaktowego, za pośrednictwem którego pracownicy mogliby zgłaszać nadużycia przy zapewnieniu jednocześnie niezależności i poufności;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja przeprowadziła obowiązkową kampanię uświadamiającą w zakresie zwalczania nadużyć finansowych online wśród obecnego personelu, a wśród nowych pracowników – obowiązkowy program wprowadzający;

Kontrole wewnętrzne

15.  odnotowuje, że w 2017 r. Fundacja zmieniła swoje ramy kontroli wewnętrznej oraz że Rada Zarządzająca przyjęła zasady kontroli wewnętrznej; przyjmuje do wiadomości fakt, że ocena opierała się na 16 stosowanych standardach kontroli wewnętrznej, spośród których 10 oceniono jako wymagające jedynie „nieznacznej poprawy”, natomiast żaden ze standardów kontroli wewnętrznej nie został oceniony jako wymagający „znaczącej poprawy” bądź „nieistniejący”; wzywa Fundację, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu poprawy tej sytuacji;

16.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt postępów w zakresie monitorowania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz że w wyniku audytu wydano cztery zalecenia, przy czym trzy zalecenia określono jako „ważne”, a jedno z nich jako „pożądane”; zauważa, że na tej podstawie Fundacja opracowała plan działania, który miał zostać wdrożony w 2018 r.; odnotowuje, że Fundacja nie miała zaległości, jeżeli chodzi o zalecenia z audytu wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego przed 2017 r.;

Inne uwagi

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zdaniem Fundacji problemy związane z budynkami w Villa Gualino zostały rozwiązane, a jej obecność w aktualnym lokalu została zabezpieczona na jakiś czas;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 28.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności