Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2187(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0131/2019

Texte depuse :

A8-0131/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.36

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0277

Texte adoptate
PDF 148kWORD 53k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare (ETF) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(5), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0131/2019),

1.  acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 184.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 184.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(5), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0131/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 184.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 184.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0131/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Fundației Europene de Formare („Fundația”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 20 144 089 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,62 % față de bugetul pe 2016; întrucât bugetul Fundației provine aproape în întregime din bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi declară, în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată ridicată de execuție bugetară de 99,93 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,06 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 97,97 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,31 % față de exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  constată cu îngrijorare că nivelul reportărilor din 2016 în 2017 anulate ale Fundației a atins 42 925 EUR, reprezentând totuși 9,16 % din suma totală reportată, chiar dacă a scăzut considerabil, cu 8,42 %, față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Fundația folosește anumiți indicatori-cheie de performanță, pe lângă alți indicatori de performanță și calitate, pentru a evalua valoarea adăugată adusă de activitățile sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  salută sprijinul și caracterul complementar al Fundației pentru politicile externe, în special pentru politicile de extindere și de vecinătate, precum și pentru instrumentele de politică externă ale Uniunii; salută contribuția Fundației la asistența externă bilaterală legată de dialogul în materie de politici și de procesele de raportare ale Uniunii; ia act de dorința sa de a se implica mai mult în chestiunile legate de educația și formarea profesională (EFP) în contextul ajutorului acordat de Uniune țărilor terțe și încurajează Fundația să aibă disponibilitatea de a contribui la acest ajutor pentru a consolida reforma EFP la nivel mondial;

5.  recunoaște eforturile Fundației de a sprijini țările partenere ale Uniunii să-și valorifice capitalul uman prin reforma sistemelor de învățământ și formare și a pieței muncii, în contextul politicii de relații externe a Uniunii; salută activitățile Fundației în domeniul dezvoltării competențelor și facilitării învățării pe tot parcursul vieții menite să sprijine țările partenere să îmbunătățească capacitatea de inserție profesională și perspectivele de angajare ale cetățenilor lor;

6.  salută sprijinul acordat de Fundație țărilor candidate la aderarea la Uniune în domenii cum sunt învățarea la locul de muncă, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din domeniul EFP și formarea în domeniul antreprenoriatului; sprijină eforturile Fundației în Balcanii de Vest vizând modernizarea calificărilor și a sistemelor de calificări; recunoaște progresele realizate în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a cadrelor naționale de calificare la diferite niveluri, precum și validarea învățării informale și non-formale; salută raportul Fundației privind monitorizarea absolvenților de cursuri de formare profesională în țările candidate la aderarea la UE; încurajează continuarea activității Fundației în țările Parteneriatului estic, prin activități atât regionale, cât și specifice fiecărei țări, legate de îmbunătățirea calității școlilor profesionale, a echipamentelor și a serviciilor de formare profesională;

7.  salută activitățile desfășurate și sprijinul acordat în Asia Centrală în ceea ce privește monitorizarea asistenței tehnice și a sprijinului bugetar din partea Uniunii în aceste țări și promovarea cooperării regionale aliniate la platforma de educație din Asia Centrală (CAEP); sprijină implicarea continuă a Asiei Centrale într-o analiză a politicilor la nivelul întregului sistem și în exercițiul de monitorizare a progreselor în domeniul EFP prin intermediul procesului de la Torino;

8.  constată că Fundația a atins o rată de finalizare a activității de 93 %, cu o rată de finalizare la timp de 88 %, că a lansat forumul pentru calitatea educației și formării profesionale (EFP) și că ar putea reuși să își atingă obiectivele pentru 13 dintre cei 14 indicatori-cheie de performanță;

9.  salută acordurile și planurile de acțiune anuale ale Fundației privind cooperarea în domenii de politică care se suprapun cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale; apreciază faptul că Fundația a devenit lider în ceea ce privește contractul încheiat între agenții pentru efectuarea de anchete comparative privind implicarea personalului;

Politica de personal

10.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,6 %, fiind ocupate 85 de posturi de agenți temporari din cele 88 de posturi temporare autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 90 de posturi autorizate în 2016); constată că în 2017, în cadrul Fundației au lucrat, de asemenea, 40 de agenți contractuali și un expert național detașat;

11.  subliniază importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate, care să permită Fundației să își îndeplinească sarcinile;

12.  observă că Fundația a instituit o serie de măsuri de combatere a hărțuirii și că toți noii angajați participă la o sesiune de informare prezentată de consilieri confidențiali;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de măsurile aplicate de Fundație și de eforturile sale constante de a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; ia act de faptul că a fost înființat un organism independent de consultare, consiliere și sesizare pentru avertizorii de integritate, consilierul juridic al Fundației fiind numit corespondentul pentru etică și integritate al acesteia; constată că rolul corespondentului Oficiului European de Luptă Antifraudă și cel al Ombudsmanului European a fost combinat cu rolul corespondentului pentru etică și integritate, pentru a dispune de un canal central prin care personalul poate raporta nereguli, asigurând totodată independența și confidențialitatea;

14.  salută faptul că Fundația a lansat un exercițiu obligatoriu online de sensibilizare cu privire la combaterea fraudei în rândul personalului existent, precum și în rândul personalului nou-venit, sub forma unui exercițiu introductiv obligatoriu;

Controalele interne

15.  constată că Fundația și-a revizuit în 2017 cadrul de control intern și că Consiliul de administrație a adoptat principiile de control intern; ia act de faptul că evaluarea s-a bazat pe cele 16 standarde de control intern existente și, prin urmare, 10 din 16 standarde au fost evaluate ca necesitând doar „ușoare îmbunătățiri” și niciunul dintre standarde nu a fost perceput ca având nevoie de „îmbunătățiri semnificative” sau considerat ca neavând „niciun sistem funcțional”; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a îmbunătăți această situație;

16.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat un audit privind monitorizarea progreselor în domeniul EFP, iar acesta a dus la formularea a patru recomandări, trei dintre acestea fiind considerate „importante” și una fiind considerată „dezirabilă”; constată că Fundația a elaborat, prin urmare, un plan de acțiune care urmează să fie pus în aplicare în 2018; ia act de faptul că Fundația nu are nicio recomandare în urma auditului rămasă nerezolvată, emisă de Serviciul de Audit Intern al Comisiei înainte de 2017;

Alte observații

17.  salută faptul că Fundația consideră că au fost depășite îngrijorările legate de sediul său din Villa Gualino și că prezența sa în clădirea actuală este sigură în viitorul apropiat;

o
o   o

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 28.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate