Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2187(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2019

Predkladané texty :

A8-0131/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.36

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0277

Prijaté texty
PDF 158kWORD 43k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(5), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0131/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(5), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0131/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017 (2018/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0131/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2017 predstavoval 20 144 089 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o 3,62 %; keďže rozpočet nadácie pochádza takmer výlučne z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,93 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,06 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 97,97 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 0,31 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov nadácie prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol 42 925 EUR, čo stále predstavuje 9,16 % celkovej prenesenej sumy, a to napriek výraznému zníženiu o 8,42 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že nadácia používa okrem iných ukazovateľov produktivity a kvality aj určité kľúčové ukazovatele výkonnosti s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jej činnosti, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  víta skutočnosť, že nadácia podporuje a dopĺňa vonkajšie politiky, najmä politiku rozširovania a susedskú politiku, ako aj nástroje zahraničnej politiky Únie; víta príspevky nadácie na bilaterálnu externú pomoc týkajúcu sa politického dialógu a postupov Únie v oblasti podávania správ; uznáva jej ochotu lepšie sa zapojiť do otázok odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), ktoré sú súčasťou pomoci Únie poskytovanej tretím krajinám, a nabáda nadáciu, aby podporovala pomoc Únie s cieľom posilniť reformu OVP na celom svete;

5.  uznáva činnosť nadácie v oblasti podpory partnerských krajín Únie, aby využívali svoj ľudský kapitál prostredníctvom reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce v kontexte politiky vonkajších vzťahov Únie; víta činnosti nadácie, pokiaľ ide o rozvoj zručností a uľahčenie celoživotného vzdelávania na podporu partnerských krajín s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a pracovné vyhliadky ich občanov;

6.  víta podporu, ktorú nadácia vyjadruje kandidátskym krajinám na vstup do Únie v oblastiach, ako je napríklad učenie sa na pracovisku, kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov v rámci OVP a podnikateľské vzdelávanie; podporuje úsilie nadácie v krajinách západného Balkánu zamerané na modernizáciu kvalifikácií a systémov kvalifikácií; uznáva pokrok dosiahnutý pri vývoji a uplatňovaní vnútroštátnych kvalifikačných rámcov na rôznych úrovniach, ako aj pri potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (VINFIL); víta správu nadácie týkajúcu sa sledovania absolventov odborného vzdelávania v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ; nabáda na ďalšiu činnosť nadácie v krajinách Východného partnerstva, a to tak na regionálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín, v súvislosti s posilnením kvality odborných škôl, vybavenia a práce;

7.  víta činnosti a podporu v Strednej Ázii so zreteľom na monitorovanie technickej pomoci a rozpočtovej podpory Únie v týchto krajinách a na podporu regionálnej spolupráce v súlade so Stredoázijskou platformou pre vzdelávanie (CAEP); podporuje nepretržité zapájanie sa Strednej Ázie do celosystémovej analýzy politiky a monitorovania pokroku dosiahnutého v oblasti OVP prostredníctvom turínskeho procesu.

8.  konštatuje, že nadácia dosiahla mieru dokončených činností 93 % a mieru ich dokončenia načas 88 %, že vytvorila fórum pre kvalitu OVP a že by mohla úspešne dosiahnuť svoje ciele pri 13 zo 14 kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

9.  víta dohody a ročné akčné plány týkajúce sa spolupráce nadácie v oblastiach politiky, ktoré sa prekrývajú, s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania; oceňuje, že nadácia sa stala lídrom v rámci medziagentúrnej zmluvy na poskytovanie referenčných prieskumov týkajúcich sa angažovanosti zamestnancov;

Personálna politika

10.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,6 %, pričom z 88 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 90 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 85 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 nadácia okrem toho zamestnávala 40 zmluvných zamestnancov a jedného vyslaného národného experta;

11.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré nadácii umožnia plniť si úlohy;

12.  konštatuje, že nadácia má zavedených niekoľko opatrení proti obťažovaniu a že všetci noví pracovníci sa zúčastňujú na informačnom stretnutí, ktoré vedú dôverní poradcovia;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie nadácie o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že pre oznamovateľov bol zriadený nezávislý orgán pre oznamovanie, poradenstvo a konzultácie, a to vymenovaním právneho poradcu nadácie ako korešpondenta nadácie pre etiku a integritu; konštatuje, že úloha korešpondenta Európskeho úradu pre boj proti podvodom a korešpondenta ombudsmana bola spojená s úlohou korešpondenta pre etiku a integritu s cieľom vytvoriť jeden centrálny kanál, prostredníctvom ktorého môžu zamestnanci nahlasovať protiprávne konanie, a zároveň zabezpečiť nezávislosť a dôvernosť;

14.  víta skutočnosť, že nadácia zaviedla povinné on-line školenie v oblasti informovanosti o boji proti podvodom pre existujúcich zamestnancov, ako aj pre nových zamestnancov v podobe povinného úvodného školenia;

Vnútorná kontrola

15.  konštatuje, že nadácia v roku 2017 revidovala svoj rámec vnútornej kontroly a že správna rada prijala zásady vnútornej kontroly; berie na vedomie skutočnosť, že hodnotenie bolo založené na zavedených 16 normách vnútornej kontroly a výsledkom bolo, že 10 zo 16 noriem vnútornej kontroly si podľa hodnotenia vyžadovalo len „mierne zlepšenia“, zatiaľ čo žiadna norma si nevyžadovala „výrazné zlepšenia“, ani nebola hodnotená tak, že nemá „zavedený žiadny systém“; vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zlepšenie tejto situácie;

16.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit monitorovania pokroku v oblasti OVP a že výsledkom auditu boli štyri odporúčania, z ktorých tri boli označené ako „dôležité“ a jedno z nich ako „žiaduce“; konštatuje, že nadácia preto vypracovala akčný plán, ktorý sa mal vykonať v roku 2018; berie na vedomie skutočnosť, že nadácia nemá otvorené žiadne odporúčanie z auditu, ktoré vydal IAS pred rokom 2017;

Ďalšie pripomienky

17.  víta skutočnosť, že podľa nadácie sa obavy týkajúce sa budovy Villa Gualino ukázali ako neopodstatnené a ich pôsobenie v súčasných priestoroch je v dohľadnej budúcnosti zabezpečené;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 28.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia