Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2187(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0131/2019

Predložena besedila :

A8-0131/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.36

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0277

Sprejeta besedila
PDF 148kWORD 52k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 (2018/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(5) in zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0131/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 184.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 184.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 (2018/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0077/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(5) in zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0131/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 184.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 184.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 (2018/2187(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0131/2019),

A.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje(1) (v nadaljnjem besedilu: fundacija) kaže, da je njen proračun v proračunskem letu 2017 znašal 20.144.089 EUR, kar je 3,62 % manj kot leta 2016; ker proračun fundacije skoraj v celoti izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,93 %, kar je sicer 0,06 % manj kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 97,97 %, kar je 0,31 % več kot leto poprej;

Stornacija prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je fundacija stornirala 42.925 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar še vedno predstavlja 9,16 % vseh prenesenih sredstev, čeprav se je ta delež v primerjavi z letom 2016 občutno zmanjšal (za 8,42 %);

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da fundacija poleg kazalnikov produktivnosti in kakovosti uporablja določene ključne kazalnike uspešnosti, in sicer za ocenjevanje dodane vrednosti svojih dejavnosti in za izboljšanje upravljanja proračuna;

4.  pozdravlja, da fundacija podpira in dopolnjuje zunanje politike, zlasti politiko širitve in sosedstva, pa tudi instrumente zunanje politike Unije; pozdravlja prispevek fundacije k dvostranski zunanji pomoči, povezani s političnim dialogom in procesi poročanja Unije; se zaveda, da se je pripravljena tesneje vključiti v vprašanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru pomoči Unije, ki se zagotavlja tretjim državam, in jo spodbuja, naj si še bolj prizadeva podpreti pomoč Unije, da bi po vsem svetu okrepili reformo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja;

5.  je seznanjen z delom fundacije, ki partnerskim državam Unije pomaga izkoristiti potencial človeškega kapitala z reformo sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela v okviru politike zunanjih odnosov EU; pozdravlja dejavnosti fundacije pri razvoju veščin in omogočanju vseživljenjskega učenja, da bi lahko partnerske države izboljšale zaposljivost in zaposlitvene priložnosti svojih državljanov;

6.  pozdravlja podporo fundacije državam kandidatkam za članstvo v Uniji na področjih, kot so učenje na delovnem mestu, nadaljnji poklicni razvoj učiteljev za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetniško usposabljanje; podpira prizadevanja fundacije, da bi posodobila kvalifikacije in sisteme kvalificiranja na Zahodnem Balkanu; priznava napredek, dosežen pri razvoju in uvedbi državnih okvirov kvalifikacij na različnih ravneh, pa tudi potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja; pozdravlja poročilo fundacije o spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja v državah kandidatkah za članstvo v EU; spodbuja nadaljnje sodelovanje fundacije v posebnih regionalnih in državnih dejavnostih za izboljšanje kakovosti poklicnih šol, opreme in poučevanja v državah vzhodnega partnerstva;

7.  pozdravlja dejavnosti in ponujeno podporo v osrednji Aziji v zvezi s spremljanjem tehnične pomoči in proračunske podpore Unije tem državam in spodbujanje regionalnega sodelovanja v skladu z izobraževalno pobudo za osrednjo Azijo; podpira stalno sodelovanje osrednje Azije pri analizi politik in spremljanju napredka za celoten sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek torinskega procesa;

8.  ugotavlja, da je fundacija dosegla stopnjo dokončanih dejavnosti v višini 93 %, pri čemer je stopnja pravočasno dokončanih dejavnosti znašala 88 %, da je vzpostavila forum za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter da je izpolnila cilje za 13 izmed 14 ključnih kazalnikov uspešnosti;

9.  pozdravlja sporazuma, ki ju je fundacija sklenila z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja, ter letna akcijska načrta za sodelovanje z njima na prekrivajočih se področjih politik; ceni dejstvo, da je fundacija prevzela vodilno vlogo pri izvajanju medagencijske pogodbe o primerjalnih anketah zavzetosti zaposlenih;

Kadrovska politika

10.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,6-odstotno, saj je bilo izmed 88 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 85 začasnih uslužbencev (v primerjavi z 90 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); poleg tega ugotavlja, da je za fundacijo v letu 2017 delalo 40 pogodbenih uslužbencev in en napoteni nacionalni strokovnjak;

11.  poudarja, kako pomembno je, da se fundaciji za izvajanje nalog zagotovijo ustrezno osebje in finančna sredstva;

12.  ugotavlja, da je fundacija sprejela več ukrepov proti nadlegovanju in da se vsi novinci udeležijo informativnega predavanja, ki ga vodijo zaupni svetovalci;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

13.  je seznanjen, da je fundacija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter zaščito žvižgačev; ugotavlja, da je ustanovila neodvisen organ za razkritja, nasvete in napotitve za žvižgače, tako da je svojega pravnega svetovalca imenovala za predstavnika za etiko in integriteto; ugotavlja, da sta bili funkciji predstavnika za Evropski urad za boj proti goljufijam in predstavnika za Evropskega varuha človekovih pravic združeni v vlogi predstavnika za etiko in integriteto, tako da imajo zdaj zaposleni enotno službo, kateri lahko poročajo o krivicah, ne da bi bili ogroženi neodvisnost in zaupnost;

14.  pozdravlja dejstvo, da je fundacija za obstoječe zaposlene uvedla obvezno spletno ozaveščanje o boju proti goljufijam, novinci pa se s tem seznanijo na obveznem uvajanju;

Notranje kontrole

15.  ugotavlja, da je fundacija v letu 2017 pregledala svoj okvir notranje kontrole in da je upravni odbor sprejel načela notranje kontrole; je seznanjen, da je bilo ocenjenih 16 standardov notranje kontrole in da je bilo za 10 izmed njih ugotovljeno, da potrebujejo le manjše izboljšave, nobeden pa ni potreboval večjih izboljšav oziroma za nobenega ni bilo ugotovljeno, da nima vzpostavljenega sistema; poziva fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za izboljšanje stanja;

16.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo revidirala spremljanje napredka pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter dala štiri priporočila, od tega tri pomembna in eno zaželeno; ugotavlja, da je fundacija zato pripravila akcijski načrt, ki naj bi bil uresničen leta 2018; je seznanjen, da je fundacija uresničila vsa revizijska priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo dala pred letom 2017;

Druge pripombe

17.  pozdravlja, da so po mnenju fundacije skrbi v zvezi s prostori v Villi Gualino sedaj odveč in da je njena namestitev v sedanjih prostorih še nekaj časa zagotovljena;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 28.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov