Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2209(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0145/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0145/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.37

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0278

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 179kWORD 60k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2209(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0099/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(5), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011(6), και ιδίως το άρθρο 47,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0145/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 153.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 153.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2209(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0099/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(5), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011(6), και ιδίως το άρθρο 47,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0145/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 153.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 153.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ.1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2209(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0145/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Οργανισμός») είχε για το οικονομικό έτος 2017 οριστικό προϋπολογισμό 155 801 818 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση κατά 89,38 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αφορούσε τα πρόσθετα καθήκοντα του Οργανισμού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 11 Δεκεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,1 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 91,53 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,68 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν και ο Οργανισμός κατέβαλε την πλήρη τιμή για τα κατασκευαστικά έργα για τις νέες εγκαταστάσεις του στο Στρασβούργο το 2016, το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, λόγω της αδυναμίας του αναδόχου να παραδώσει τα έργα, και μόνο το 70 % των έργων καλυπτόταν από τις εκθέσεις προόδου όσον αφορά την αποδοχή των έργων· αναγνωρίζει ότι οι προπληρωμές στον ανάδοχο καλύπτονται από τραπεζικές εγγυήσεις, οι οποίες αποδεσμεύονται σταδιακά κατόπιν αποδοχής των έργων· σημειώνει ότι ο ανάδοχος υπέβαλε οικονομική απαίτηση και προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναφέρει πως καταχώρησε υπόμνημα αντίκρουσης στο Διοικητικό Δικαστήριο του Στρασβούργου και ότι η απόφαση του δικαστηρίου αυτού εκκρεμεί· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την τελική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Στρασβούργου·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 658 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 12,20 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, δηλαδή σημαντική αύξηση κατά 7,11 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί πολλούς κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ), σε τομείς όπως οι επιδόσεις του συστήματος, η ασφάλεια και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και διάφορους άλλους ΚΔΕ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή συνεργασία του Οργανισμού με το δίκτυο των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και ιδίως με τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, με τους οποίους ο Οργανισμός μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές·

6.  παρατηρεί ότι ο Οργανισμός υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση το 2016, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του, και πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για τη βελτίωση των λειτουργιών του και εντόπισε δυνατότητες επέκτασης της εντολής του· σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις εν λόγω συστάσεις· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα πορίσματα στην πρότασή της για τη μεταρρύθμιση της ιδρυτικής πράξης του Οργανισμού, η οποία μετατράπηκε στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726·

7.  τονίζει τη σημασία της τελικής έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα και επικροτεί τις προτάσεις κανονισμών της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, σε σχέση με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, το άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα και τις θεωρήσεις·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία ξεχωριστά, μη ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, τα οποία μπορεί να εμποδίσουν τον Οργανισμό να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες μεταξύ των εν λόγω τριών συστημάτων, και ότι η επέκταση της εντολής του Οργανισμού για τη διαχείριση διαφόρων πρόσθετων συστημάτων ΤΠ αναμένεται κατά τα προσεχή έτη· επιδοκιμάζει την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση κόστους/οφέλους ως συνεισφορά στη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης των συστημάτων ΤΠ που διαχειρίζεται· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, διενεργήθηκε μελέτη για να διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής και τις διορθωτικές ενέργειες που σχεδιάζονται·

9.  σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο του 2017, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μια επικαιροποιημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον Οργανισμό, η οποία καλύπτει την περίοδο 2018-2022 και θέτει τις κατευθύνσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του Οργανισμού, και αναμένει την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του Οργανισμού·

Πολιτική προσωπικού

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν μόλις σε 87,02 %, με τον διορισμό 114 έκτακτων υπαλλήλων από τις 131 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 118 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· αναγνωρίζει ότι η διαφορά μεταξύ των 114 έκτακτων υπαλλήλων που διορίστηκαν, και από τις 131 εγκεκριμένες θέσεις, δικαιολογείται από το γεγονός ότι προστέθηκαν δύο θέσεις εν αναμονή της αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) και ότι 14 θέσεις είχαν προβλεφθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2017, επιτρέποντας στον Οργανισμό να ξεκινήσει τη διαδικασία προσλήψεων μόνο μετά την εν λόγω ημερομηνία· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η προσφορά εργασίας για τη θέση του προϊσταμένου της Μονάδας Ενημέρωσης Επιχειρήσεων απεστάλη και έγινε δεκτή πριν το τέλος του 2017· σημειώνει ότι, επιπλέον, 32 συμβασιούχοι υπάλληλοι και επτά αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

11.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός ενέκρινε την πρότυπη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός προσφέρει υλικό ηλεκτρονικής μάθησης και έχει δημοσιεύσει ανακοινώσεις αναζήτησης εμπιστευτικών συμβούλων·

12.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, δεδομένου ότι 46 από τα 52 μέλη του είναι άνδρες και 6 γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο μικρός αριθμός των μελών του προσωπικού δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης και συντήρησης της εφαρμογής κατείχε επίσης προσωρινά τις θέσεις του προϊσταμένου του τμήματος επιχειρήσεων και του προϊσταμένου της μονάδας επιχειρήσεων και υποδομών και, ως εκ τούτου, συνδύαζε τις τρεις ανώτερες διοικητικές θέσεις στο τμήμα επιχειρήσεων· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εκπλήρωσε επιτυχώς την εντολή του στη διάρκεια του 2017, παρά την έλλειψη πόρων, σε σχέση με τα επιχειρησιακά και οριζόντια καθήκοντα στον Οργανισμό· υποστηρίζει τη συνέχιση των προσπαθειών που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του προσωπικού στον Οργανισμό· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το αντίμετρο του Οργανισμού να διορίσει διαφορετικό μέλος του προσωπικού ως προσωρινό επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων και υποδομών· παροτρύνει τον Οργανισμό να συμπληρώσει όλες τις θέσεις με μόνιμο προσωπικό, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

14.  καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διατήρησης και της ανάπτυξης του προσωπικού εντός του Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός χειρίστηκε τον σημαντικά αυξημένο φόρτο εργασίας το 2017, παρά τον υψηλό βαθμό εναλλαγής του ειδικευμένου προσωπικού·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την ανησυχία του Οργανισμού όσον αφορά τα μεταφραστικά έξοδα·

Σύναψη συμβάσεων

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσέλκυση επαρκούς ανταγωνισμού για διάφορες διαδικασίες προμηθειών μέσης αξίας, λαμβάνοντας μόνο μία προσφορά στις σχετικές διαδικασίες·

17.  σημειώνει με λύπη ότι ο έλεγχος που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού εντόπισε σημαντικές αδυναμίες, μεταξύ των οποίων δύο «πολύ σημαντικά» ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση των συμβατικών αξιών και των βασικών ελέγχων, ενώ τρία άλλα ευρήματα χαρακτηρίστηκαν «σημαντικά»· αναγνωρίζει ότι πολλές από τις αδυναμίες σχετίζονται με την ανεπαρκή στελέχωση της Μονάδας Χρηματοοικονομικής και Προμηθειών, και ιδίως του τομέα των προμηθειών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ευρημάτων του ελέγχου και των συστάσεων της IAS· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με μέτρα που έχει λάβει για τον μετριασμό αυτών των αδυναμιών·

18.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί εκτενώς εξωτερικούς συνεργάτες και ότι το 90 % των εργασιών που αφορούν την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ΤΠ εκτελείται από τον Οργανισμό σε συνδυασμένη προσπάθεια με εξωτερικούς αναδόχους· σημειώνει με ανησυχία ότι, παρόλο που όλες οι φάσεις των έργων ΤΠ τελούν υπό τον έλεγχο του Οργανισμού, η εξωτερική ανάθεση της ανάπτυξης τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριακών συστημάτων σε τέτοιον βαθμό δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο υπέρμετρης στήριξης και υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικούς αναδόχους· αναγνωρίζει την απάντηση του Οργανισμού ότι η πλήρης ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων εντός του Οργανισμού και η μείωση της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων θα απαιτούσε σημαντική αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού και ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων, οι ανάδοχοι που συμμετέχουν στη διασφάλιση της ποιότητας δεν συμμετέχουν στην παροχή εξωτερικής υποστήριξης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας· καλεί, συνεπώς, τον Οργανισμό να περιορίσει την εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους ,μέσω της καλύτερης χρήσης των ιδίων πόρων του, και να θεσπίσει κατάλληλη πολιτική περιορισμού της χρήσης εξωτερικών αναδόχων·

19.  ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ΤΠ ή τα δεδομένα που επεξεργάζονται δεσμεύονται νομικά να τηρούν αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και να απαιτεί οι εν λόγω ανάδοχοι να διαθέτουν επίσημες εθνικές εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας κατά την πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες· ζητεί από τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοί του δεν δεσμεύονται από νόμους τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση με τις ρυθμίσεις περί απορρήτου που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός·

20.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη όλα τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει ότι, στη βάση πληροφοριών του Οργανισμού, ο Οργανισμός έχει ήδη εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

21.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του, ούτε των διευθυντικών στελεχών του εν γένει, παρά μόνο εκείνο του εκτελεστικού διευθυντή του· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου και των διευθυντικών του στελεχών και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν· προτρέπει τον Οργανισμό να χρησιμοποιήσει την πολιτική ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) ως βέλτιστη πρακτική και υποδειγματικό σύστημα εποπτείας και πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις προηγούμενες εκκλήσεις, ο Οργανισμός δεν δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, του διευθυντικού του προσωπικού εν γένει, και του εκτελεστικού διευθυντή του· ζητεί τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων όπου θα καταγράφεται η ιδιότητα του μέλους σε όλους τους άλλους οργανισμούς· τονίζει ότι δεν εναπόκειται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο διοικητικό προσωπικό ή στον εκτελεστικό διευθυντή να δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά ότι η ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να αξιολογείται από ένα ουδέτερο όργανο·

Εσωτερικοί έλεγχοι

23.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Οργανισμός είχε 23 ανοικτές συστάσεις ελέγχου οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικές», μεταξύ των οποίων εννέα που εκδόθηκαν πρόσφατα, τρεις σε καθυστέρηση και τέσσερις που ήταν ακόμη σε εξέλιξη· επισημαίνει ότι δεν εκκρεμεί καμία «κρίσιμης σημασίας» σύσταση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων ελέγχου·

Λοιπά σχόλια

24.  σημειώνει την ανακατασκευή του κέντρου επιχειρησιακής ικανότητας του Οργανισμού στο Στρασβούργο της Γαλλίας και την κατασκευή του νέου κτηρίου της έδρας του στο Ταλίν της Εσθονίας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει επίσης εφεδρική εγκατάσταση στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας και γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)· σημειώνει με ανησυχία ότι η μετεγκατάσταση σε νέες εγκαταστάσεις στο Στρασβούργο καθυστέρησε σημαντικά και ότι στον υπεύθυνο του έργου παρατηρήθηκαν πολλές αδυναμίες·

o
o   o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 270.
(2) Κανονισμός (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu‑LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου