Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2209(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0145/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0145/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.37

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0278

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 46k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten- tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2209(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0099/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja erityisesti sen 208 artiklan(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011(5) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1726(6) ja erityisesti sen 47 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0145/2019),

1.  myöntää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 153.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 153.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2209(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0099/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja erityisesti sen 208 artiklan(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011(5) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1726(6) ja erityisesti sen 47 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0145/2019),

1.  hyväksyy vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 153.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 153.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2209(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0145/2019),

A.  toteaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tilinpäätöksen(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 155 801 818 euroa, mikä merkitsee merkittävää 89,38 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi 11. joulukuuta 2018 voimaan tulleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1726(2) mukaisiin viraston lisätehtäviin; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia, mikä merkitsee 2,1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 91,53 prosenttia, mikä merkitsee 0,68 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan, vaikka virasto maksoi koko rakennusurakan hinnan uusista toimitiloistaan Strasbourgissa vuonna 2016, työt ovat edelleen kesken, koska toimeksisaaja ei ole kyennyt toteuttamaan töitä, ja hyväksyttyjä osia koskevat edistymiskertomukset kattavat vain 70 prosenttia urakasta; panee merkille, että toimeksisaajalle suoritetut ennakkomaksut on katettu pankkitakauksin, jotka vapautettiin asteittain töiden hyväksymisen mukaisesti; panee merkille, että toimeksisaaja toimitti virastolle rahallisen vaateen ja vei asian oikeuteen; panee merkille, että viraston mukaan se toimitti vastineen Strasbourgin hallintotuomioistuimeen ja tuomioistuimen päätöstä ei ole vielä saatu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle Strasbourgin hallintotuomioistuimen lopullisesta päätöksestä;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  pitää valitettavana, että siirrettyjen määrärahojen peruuntumiset vuodelta 2016 vuodelle 2017 olivat määrältään 658 000 euroa, mikä merkitsee 12,2 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja selkeää 7,11 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee merkille, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita sellaisilla aloilla, kuten järjestelmän tehokkuus, turvallisuus ja asiakastyytyväisyyden taso, joilla se mittaa toimintojensa ja useiden muiden tulosindikaattoreiden tuomaa lisäarvoa ja parantaa talousarviohallintoaan;

5.  pitää myönteisenä viraston jatkuvaa yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston kanssa, erityisesti Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kanssa, joiden kaikkien kanssa virasto jakaa parhaita käytäntöjä;

6.  huomauttaa, että virastosta laadittiin vuonna 2016 ulkoinen arviointi, jossa todettiin, että virasto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti, ja ehdotettiin erityisiä keinoja parantaa sen toimintaa ja yksilöitiin potentiaalisia mahdollisuuksia laajentaa sen tehtävänalaa; toteaa, että vuonna 2017 virasto pani täytäntöön toimintasuunnitelman näiden suositusten toteuttamiseksi; panee lisäksi merkille, että komissio otti havainnot huomioon viraston perustamissäädöksen uudistamista koskevassa ehdotuksessaan, josta tuli asetus (EU) 2018/1726;

7.  korostaa tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän loppukertomuksen merkitystä ja pitää myönteisinä komission ehdotuksia asetuksiksi unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa sekä rajoilla ja viisumiasioissa;

8.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto hallinnoi tällä hetkellä kolmea erillistä laaja-alaista IT-järjestelmää, mikä voi estää virastoa hyödyntämästä mittakaava- ja synergiaetuja näiden kolmen järjestelmän välillä, ja että suunnitteilla on laajentaa viraston tehtävänalaa useiden muidenkin IT-järjestelmien hallintaan tulevina vuosina; pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta siitä, että viraston olisi laadittava yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi sen hallinnoimien IT-järjestelmien tulevaa kehittämisstrategiaa koskevan keskustelun pohjaksi; panee merkille, että viraston vastauksen mukaan ryhdyttiin tekemään tutkimusta, jotta saataisiin selkeä kuva yhteentoimivien IT-järjestelmien tulevasta arkkitehtuurista; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman tuloksista ja suunnitelluista korjaavista toimista;

9.  panee merkille, että hallintoneuvosto hyväksyi marraskuussa 2017 virastolle pitkän aikavälin strategian, joka kattaa vuodet 2018–2022 ja jossa vahvistetaan suunta viraston tulevaa kehittämistä varten, ja että hallintoneuvosto odottaa tämän strategian täytäntöönpanon parantavan edelleen viraston tuloksia;

Henkilöstöpolitiikka

10.  panee huolestuneena merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä vain 87,02 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 131 väliaikaisesta toimesta 114 oli täytettynä (verrattuna 118 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että ero 114 nimitetyn väliaikaisen toimihenkilön ja 131 hyväksytyn toimen välillä on perusteltu, koska kaksi toimea lisättiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 603/2013(3) uudelleenlaadintaa ennakoiden ja koska 14 toimea vahvistettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2226(4), joka tuli voimaan 29. joulukuuta 2017, minkä vuoksi virasto pystyi aloittamaan rekrytointiprosessin vasta kyseisen päivämäärän jälkeen; panee tyytyväisenä merkille, että operaatiotietoyksikön päällikön toimea koskeva työtarjous lähetettiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 loppuun mennessä; panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 32 sopimussuhteista toimihenkilöä ja seitsemän kansallista asiantuntijaa;

11.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään työpaikkakiusaamista; toteaa, että virasto tarjoaa verkko-opetusmateriaalia ja on julkaissut luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä koskevia pyyntöjä;

12.  pitää valitettavana viraston hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten epätasapainoa, sillä 52 jäsenestä 46 on miehiä ja 6 naisia; pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita ja muita asianosaisia osapuolia ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä hallintoneuvoston jäseniä;

13.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan henkilöstön vähäisestä määrästä aiheutuu merkittäviä riskejä toiminnan jatkuvuudelle erityisesti, koska sovellusten hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaavan yksikön päällikkö toimi väliaikaisesti sekä operaatioista vastaavan osaston päällikkönä että operaatioista ja infrastruktuureista vastaavan yksikön päällikkönä eli sama henkilö huolehti operaatioista vastaavan osaston ylimpiin johtotehtäviin kuuluvista kolmesta tehtävästä; panee merkille, että virasto hoiti tehtävänsä menestyksekkäästi vuoden 2017 aikana, vaikka sen resurssit sekä operatiivisiin että horisontaalisiin tehtäviin olivat puutteelliset; kannattaa henkilöstön työssä pysymiseen ja viraston toiminnan kehittämiseen liittyvien tarvittavien toimien jatkamisesta; pitää myönteisenä viraston toimea nimittää toinen henkilöstön jäsen väliaikaiseksi operaatioista ja infrastruktuureista vastaavan yksikön päälliköksi; kehottaa virastoa palkkaamaan viipymättä kaikkiin toimiin vakituista henkilöstöä;

14.  kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan, joilla pyritään varmistamaan henkilöstön pysyminen työssä ja viraston kehittäminen; on tyytyväinen siihen, miten virasto hoiti merkittävästi kasvaneen työkuormansa vuonna 2017, vaikka asiantuntijoiden vaihtuvuus oli suuri;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston huolen käännöskustannuksista;

Hankinnat

16.  toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virastolla oli vaikeuksia saada aikaan riittävää kilpailua useissa arvoltaan keskisuurissa hankintamenettelyissä, sillä se sai kyseisissä menettelyissä vain yhden tarjouksen;

17.  pitää valitettavana, että komission sisäisen tarkastuksen osaston tekemässä viraston hankintaprosesseja koskevassa tarkastuksessa havaittiin merkittäviä puutteita, mukaan luettuina kaksi ”hyvin tärkeää” asiaa, jotka koskivat sopimusten arvon ja keskeisten kontrollien arviointia ja kolme muuta seikkaa, jotka arvioitiin ”tärkeiksi”; panee merkille, että monet heikkouksista liittyvät rahoitus- ja hankinta-asioista vastaavan yksikön ja erityisesti hankinta-alan puutteelliseen henkilöstöön; panee merkille, että virasto on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman, jossa käsitellään tarkastushavaintoja ja sisäisen tarkastuksen suosituksia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä näiden vaikeuksien lieventämiseksi;

18.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto käyttää laajasti ulkopuolisia sopimuspuolia ja että 90 prosenttia IT-hankkeiden kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvästä työstä kuuluu virastolle yhdessä ulkopuolisten sopimuspuolien kanssa; toteaa huolestuneena, että vaikka virasto valvoo IT-hankkeiden kaikkia vaiheita, arkaluontoisten IT-järjestelmien kehityksen ulkoistaminen näin pitkälti aiheuttaa huomattavan riskin siitä, että virasto käyttää liikaa toimeksisaajia ja että virastosta tulee liian riippuvainen ulkopuolisista toimeksisaajista; panee merkille viraston vastauksesta, että tällaisten järjestelmien kehittäminen sisäisesti ja tehtävien ulkoistamisen vähentäminen edellyttäisi merkittävää lisäystä viraston henkilöstön määrässä ja että tehtävien pitämiseksi asianmukaisesti erillään laadunhallinnassa työskentelevät toimeksisaajat eivät osallistu ulkoisen tuen antamiseen laaja-alaisten operatiivisten tietoteknisten järjestelmien operatiivisessa hallinnassa; kehottaa siksi virastoa rajoittamaan riippuvuuttaan ulkoisista toimeksisaajista parantamalla omien resurssiensa käyttöä ja laatimalla asianmukaisen politiikan ulkoisten toimeksisaajien käytön rajoittamiseksi;

19.  kehottaa virastoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimeksisaajiin, jotka saavat käyttöönsä arkaluonteista tietoa tietojärjestelmistä tai niiden prosessoimista tiedoista, sovelletaan tiukkoja, lakisääteisiä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, ja edellyttämään, että toimeksisaajista, joille myönnetään pääsy näihin tietoihin, on tehty kansalliset viralliset turvallisuusselvitykset; kehottaa virastoa varmistamaan, ettei toimeksisaajia sido mikään sellainen kolmannen maan lainsäädäntö, josta saattaisi aiheutua ristiriita viraston luottamuksellisuusjärjestelyjen kanssa;

20.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); toteaa, että viraston tietojen mukaan se on jo ottanut käyttöön tiettyjen menettelyjen osalta sähköisen laskutuksen ja sähköisen tarjouskilpailun mutta ei tarjousten sähköistä toimittamista; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

21.  panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta; panee huolestuneena merkille, että virasto ei julkaise hallintoneuvostonsa jäsenten tai yleisesti johtohenkilöstönsä ansioluetteloja, ainoastaan toimitusjohtajansa ansioluettelon; kehottaa virastoa julkaisemaan kaikkien hallintoneuvostonsa jäsenten ja johtohenkilöstönsä ansioluettelot ja raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tältä osin toteutetuista toimenpiteistä; kannustaa virastoa käyttämään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riippumattomuutta koskevia toimintaperiaatteita parhaina käytäntöinä ja esimerkillisenä eturistiriitojen seuranta- ja torjuntajärjestelmänä;

22.  pitää valitettavana, että aiemmista pyynnöistä huolimatta virasto ei julkaise hallintoneuvostonsa jäsenten eikä yleisesti johtohenkilöstönsä eikä toimitusjohtajansa ansioluetteloja; kehottaa julkaisemaan kaikki sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset, joissa luetellaan kaikkien muiden organisaatioiden jäsenyydet; korostaa, että hallintoneuvoston, johtohenkilöstön tai toimitusjohtajan tehtävänä ei ole julkaista itse ilmoitusta eturistiriidattomuudesta, vaan puolueettoman elimen olisi arvioitava eturistiriitojen olemassaolo;

Sisäinen valvonta

23.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 virastolla oli 23 avointa ”hyvin tärkeää” tarkastussuositusta, joista yhdeksän oli annettu äskettäin, kolme määräpäivän ylittänyttä ja neljä edelleen käynnissä olevaa suositusta; panee merkille, että avoinna ei ole yhtään ”kriittistä” suositusta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden tarkastussuositusten täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

24.  panee merkille viraston Strasbourgissa, Ranskassa, sijaitsevan toimipaikan jälleenrakentamisen ja uuden päätoimipaikan rakentamisen Tallinnaan, Viroon; panee merkille, että virastolla on myös varatoimipiste Sankt Johann im Pongaussa, Itävallassa, ja yhteystoimisto Brysselissä, Belgiassa; panee huolestuneena merkille, että muutto uusiin toimitiloihin Strasbourgiin viivästyi huomattavasti ja asiasta vastaavan toimeksisaajan toiminnassa on ollut useita puutteita;

o
o   o

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(5).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 270.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14. marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26. kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30. marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö