Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2209(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0145/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0145/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.37

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0278

Pieņemtie teksti
PDF 168kWORD 56k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (058250/2019 – C8-0099/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(5), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011(6), un jo īpaši tās 47. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0145/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 153. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 153. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.
(6) OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā(5), un jo īpaši tās 33. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011(6), un jo īpaši tās 47. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0145/2019),

1.  apstiprina Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 153. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 153. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 286, 1.11.2011., 1. lpp.
(6) OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0145/2019),

A.  tā kā saskaņā ar ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“Aģentūra”) galīgais budžets 2017. finanšu gadā bija 155 801 818 EUR, kas ir ievērojams palielinājums — par 89,38 % — salīdzinājumā ar 2016. gadu; tā kā palielinājums bija saistīts ar Aģentūras papildu uzdevumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1726(2), kas stājās spēkā 2018. gada 11. decembrī; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 %, t. i., par 2,1 % augstāks nekā 2016. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 91,53 %, t. i., par 0,68 % augstāks nekā 2016. gadā;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka, lai gan Aģentūra 2016. gadā samaksāja pilnu cenu par jauno telpu būvdarbiem Strasbūrā, darbs vēl joprojām nav pabeigts, jo līgumslēdzējs nespēja to paveikt, un pieņemtie darbu progresa ziņojumi aptver tikai 70 % darbu; norāda, ka priekšapmaksas maksājumi līgumslēdzējam ir nosegti ar bankas garantijām, kuras pēc darbu pieņemšanas tiek pakāpeniski atbrīvotas; norāda, ka līgumslēdzējs iesniedza finanšu prasību un ierosināja tiesā prasību pret Aģentūru; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā ir reģistrējusi aizstāvības paziņojumu Strasbūras Administratīvajā tiesā un ka tiesas lēmums vēl nav pieņemts; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par Strasbūras Administratīvās tiesas galīgo lēmumu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  pauž nožēlu par to, ka tika atcelti 658 000 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 12,20 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir ievērojami, proti, par 7,11 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

4.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra izmanto vairākus galvenos snieguma rādītājus (KPI) tādās jomās kā sistēmas sniegums, drošība un klientu apmierinātības līmenis, lai novērtētu tās darbību radīto pievienoto vērtību, un dažādus citus KPI budžeta pārvaldības uzlabošanai;

5.  atzinīgi vērtē Aģentūras pastāvīgo sadarbību ar Tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklu, jo īpaši ar Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienību, Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru, Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, ar kuru visiem Aģentūra apmainās ar paraugpraksi;

6.  konstatē, ka Aģentūra 2016. gadā veica ārēju novērtējumu, kurā secināts, ka Aģentūra efektīvi pilda savas pilnvaras, ieteikti konkrēti veidi darbības uzlabošanai un norādītas potenciālās iespējas tās pilnvaru paplašināšanai; norāda, ka Aģentūra 2017. gadā īstenoja rīcības plānu šo ieteikumu izmantošanai; turklāt norāda, ka Komisija šos konstatējumus ņēma vērā Aģentūras dibināšanas akta reformēšanas priekšlikumā, kas kļuva par Regulu (ES) 2018/1726;

7.  uzsver, cik svarīgs ir augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos galīgais ziņojums, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus regulām par Savienības informācijas sistēmu sadarbspēju attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību, patvērumu un migrāciju, robežām un vīzām;

8.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju, ka Aģentūra pašlaik pārvalda trīs atsevišķas, neintegrētas lielapjoma IT sistēmas, kas var traucēt Aģentūrai gūt apjomradītus ietaupījumus un radīt sinerģijas starp šīm trim sistēmām, un ka turpmākajos gados ir gaidāma Aģentūras pilnvaru paplašināšana attiecībā uz vairāku papildu IT sistēmu pārvaldību; atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu, ka Aģentūrai būtu jāsagatavo detalizēta izmaksu un ieguvumu analīze, kas sniegtu pamatu diskusijai par tās pārvaldīto IT sistēmu turpmākās attīstības stratēģiju; norāda uz Aģentūras atbildi, ka tika veikts pētījums, lai gūtu skaidru priekšstatu par sadarbspējīgu IT sistēmu turpmāko arhitektūru; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī pētījuma rezultātiem un plānotajiem koriģējošajiem pasākumiem;

9.  norāda, ka 2017. gada novembrī valde pieņēma atjauninātu Aģentūras ilgtermiņa stratēģiju 2018.–2022. gada laikposmam un noteica Aģentūras turpmākās attīstības virzienu, un sagaida, ka šī stratēģija tiks īstenota, lai vēl vairāk uzlabotu Aģentūras sniegumu;

Personāla politika

10.  ar bažām norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 87,02 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 114 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā 131 pagaidu darbinieka (salīdzinājumā ar 118 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka atšķirība starp ieceltajiem 114 pagaidu darbiniekiem un apstiprināto 131 amata vietu ir pamatota ar to, ka pirms Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 603/2013(3) pārstrādāšanas tika pievienotas divas amata vietas un ka 14 amata vietas tika piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2226(4), kas stājās spēkā 2017. gada 29. decembrī un tādējādi deva iespēju Aģentūrai sākt darbā pieņemšanas procesu tikai pēc minētā datuma; ar gandarījumu norāda, ka Operāciju informācijas nodaļas vadītāja amata vietas piedāvājums tika nosūtīts un pieņemts līdz 2017. gada beigām; norāda, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 32 līgumdarbinieki un septiņi norīkotie valstu eksperti;

11.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi Komisijas izstrādāto paraugu lēmumam par personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku; pieņem zināšanai, ka Aģentūra piedāvā e-mācību materiālus un ir publicējusi aicinājumus konfidenciālajiem konsultantiem;

12.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras valdē, jo no 52 locekļiem 46 bija vīrieši un 6 — sievietes; šajā sakarā aicina Komisiju, dalībvalstis un citas attiecīgās puses ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus valdes locekļa amatam;

13.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu nelielais darbinieku skaits rada nozīmīgus riskus Aģentūras darbības nepārtrauktībai, jo īpaši ņemot vērā to, ka Lietotņu pārvaldības un uzturēšanas nodaļas vadītājs pagaidu kārtā ieņem arī Operāciju departamenta vadītāja un Operāciju un infrastruktūras nodaļas vadītāja amatus, tādējādi apvienojot trīs augstākos vadības amatus Operāciju nodaļā; atzīst, ka, neraugoties uz resursu trūkumu Aģentūras operatīvo un horizontālo funkciju jomā, Aģentūra visu 2017. gadu ir sekmīgi pildījusi savas pilnvaras; atbalsta to, ka jāturpina centieni, kas nepieciešami personāla saglabāšanai un attīstībai Aģentūrā; šajā sakarā atzinīgi vērtē Aģentūras rīcību, ieceļot citu darbinieku par Operāciju un infrastruktūras nodaļas pagaidu vadītāju; mudina Aģentūru nekavējoties aizpildīt visas amata vietas ar pastāvīgajiem darbiniekiem;

14.  aicina Aģentūru turpināt centienus Aģentūrā nodrošināt personāla piesaistīšanu un attīstību; atzinīgi vērtē veidu, kādā Aģentūra, neraugoties uz lielo speciālistu mainību, 2017. gadā paveica ievērojami augušo darba apjomu;

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; izprot Aģentūras bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām;

Iepirkums

16.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra ir saskārusies ar grūtībām piesaistīt pietiekamu konkurenci vairākām vidējas vērtības iepirkuma procedūrām, attiecīgajās procedūrās saņemot tikai vienu piedāvājumu;

17.  ar nožēlu konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) veiktajā revīzijā attiecībā uz Aģentūras iepirkuma procesiem tika konstatētas nozīmīgas nepilnības, tostarp divi ļoti svarīgi jautājumi attiecībā uz līgumu vērtības novērtēšanu un galvenajiem kontroles mehānismiem un trīs citi konstatējumi, kas tika novērtēti kā svarīgi; atzīst, ka daudzi trūkumi ir saistīti ar personāla nepietiekamību Finanšu un iepirkuma nodaļā un jo īpaši iepirkuma sektorā; norāda, ka Aģentūra ir ieviesusi rīcības plānu attiecībā uz revīzijas konstatējumiem un IAS ieteikumiem; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo nepilnību mazināšanai veiktajiem pasākumiem;

18.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra plaši izmanto ārējo līgumslēdzēju pakalpojumus un ka 90 % darba, kas saistīts ar IT projektu izstrādi un īstenošanu, Aģentūra veic kopā ar ārējiem līgumslēdzējiem; ar bažām norāda, ka, lai gan visi IT projektu posmi ir Aģentūras kontrolē, šādu sensitīvu IT sistēmu izstrāde, ko tik lielā mērā veic ārēji līgumslēdzēji, rada ievērojamu risku saistībā ar pārmērīgu paļaušanos un pārmērīgu atkarību no ārējiem līgumslēdzējiem; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka, lai šīs sistēmas pilnībā izstrādātu iekšēji un samazinātu ārpakalpojumu izmantošanu, būtu nepieciešams būtiski palielināt personālu un ka, lai nodrošinātu pienācīgu pienākumu nošķiršanu, kvalitātes nodrošināšanas procesā iesaistītie līgumslēdzēji nav iesaistīti ārēja atbalsta sniegšanā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai; tāpēc aicina Aģentūru ierobežot atkarību no ārējiem līgumslēdzējiem, labāk izmantojot savus resursus, un izveidot atbilstošu politiku ārējo līgumslēdzēju izmantošanas ierobežošanai;

19.  prasa Aģentūrai veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka līgumslēdzējiem, kuriem ir piekļuve sensitīvai informācijai par IT sistēmām vai datiem, kas tajās tiek apstrādāti, ir juridiski saistoši jāievēro stingri konfidencialitātes noteikumi, un pieprasīt, lai šādiem līgumslēdzējiem laikā, kad viņiem ir piekļuve šādai informācijai, būtu oficiāla valsts drošības pielaide; prasa, lai Aģentūra nodrošinātu, ka tās līgumslēdzējiem nav saistoši trešo valstu tiesību akti, kas varētu radīt tiem konfliktu ar Aģentūras izveidoto konfidencialitātes režīmu;

20.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija sākusi izmantot pilnībā visus instrumentus, ko Komisija ieviesusi, lai rastu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kuras piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā atsevišķām procedūrām jau ir ieviesusi e-rēķinus un e-konkursus, bet nav ieviesusi e-iesniegšanu; aicina Aģentūru ieviest visus nepieciešamos instrumentus un par īstenošanu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

21.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; ar bažām norāda, ka Aģentūra nepublicē ne valdes locekļu, ne kopumā vadošā personāla CV un ka publicēts ir tikai izpilddirektora CV; aicina Aģentūru publicēt visu valdes locekļu un vadošā personāla CV un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem; mudina Aģentūru izmantot Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) neatkarības politiku kā labāko praksi un paraugsistēmu attiecībā uz interešu konfliktu uzraudzību un novēršanu;

22.  pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz iepriekšējiem aicinājumiem, Aģentūra nepublicē valdes locekļu, vadošo darbinieku un izpilddirektora interešu deklarācijas; prasa publicēt interešu deklarācijas, norādot dalību visās citās organizācijās; uzsver, ka valdes locekļi, vadošie darbinieki vai izpilddirektors nevar deklarēt, ka viņiem nav interešu konflikta, jo interešu konfliktu esamība būtu jānovērtē neitrālai struktūrai;

Iekšējā kontrole

23.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī Aģentūrai bija 23 atklāti revīzijas ieteikumi, kas novērtēti kā ļoti svarīgi, tostarp deviņi nesen izdoti, trīs ar nokavētu termiņu un četri, kuru izpilde joprojām turpinās; norāda, ka neīstenots nebija palicis neviens ārkārtīgi būtisks jautājums; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo revīzijas ieteikumu īstenošanu;

Citi komentāri

24.  pieņem zināšanai Aģentūras darbības vietas rekonstrukciju Strasbūrā (Francijā) un jaunas galvenās mītnes būvniecību Tallinā (Igaunijā); norāda, ka Aģentūrai ir arī dublējuma birojs Sanktjohannā (Austrijā) un koordinācijas birojs Briselē (Beļģijā); ar bažām norāda, ka pārcelšanās uz jaunām telpām Strasbūrā ievērojami aizkavējās un ka atbildīgā līgumslēdzēja darbībā ir bijuši vairāki trūkumi;

o
o   o

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(5) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 108, 22.3.2018., 270. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1726 par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 295, 21.11.2018., 99. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 30. novembra Regula (ES) 2017/2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikuma datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu un Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika