Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2209(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0145/2019

Teksty złożone :

A8-0145/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.37

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0278

Teksty przyjęte
PDF 177kWORD 58k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017 (2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(5), w szczególności jego art. 33, oraz

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu‑LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011(6), w szczególności jego art. 47,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1.
(6) Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017 (2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości(5), w szczególności jego art. 33,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu‑LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011(6), w szczególności jego art. 47,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 153.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1.
(6) Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017 (2018/2209(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0145/2019),

A.  mając na uwadze, że według zestawienia dochodów i wydatków(1) Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2017 wynosił 155 801 818 EUR, co stanowi wzrost o 89,38 % w porównaniu z rokiem 2016; mając na uwadze, że wzrost ten był związany z dodatkowymi zadaniami Agencji wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726(2), które weszło w życie w dniu 11 grudnia 2018 r. ; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100 %, co oznacza wzrost o 2,1 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 91,53 %, co stanowi wzrost o 0,68 % w stosunku do 2016 r.;

2.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału chociaż Agencja w 2016 r. zapłaciła pełną cenę za roboty budowlane w nowej siedzibie w Strasburgu, roboty te nie zostały jeszcze ukończone z powodu niezdolności wykonawcy do ich wykonania, a jedynie 70 % robót jest objętych zatwierdzonymi sprawozdaniami z postępu prac; przyjmuje do wiadomości, że zaliczki dla wykonawcy są objęte gwarancjami bankowymi, stopniowo zwalnianymi po odbiorze robót; zauważa, że wykonawca przedłożył roszczenie finansowe i wystąpił do sądu przeciwko Agencji; zauważa, że według Agencji złożyła ona odpowiedź na pozew przed sądem administracyjnym w Strasburgu oraz że sąd nie wydał jeszcze wyroku; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o ostatecznym wyroku sądu administracyjnego w Strasburgu;

Anulowane środki przeniesione

3.  z żalem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 658 000 EUR, co stanowi 12,20 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza istotny spadek – o 7,11 % – w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja wykorzystuje szereg kluczowych wskaźników efektywności w obszarach takich jak wydajność systemów, bezpieczeństwo i poziom zadowolenia klientów do mierzenia wartości dodanej wynikającej z jej działalności, a także różne inne kluczowe wskaźniki efektywności w celu usprawnienia zarządzania budżetem;

5.  z zadowoleniem odnotowuje, że Agencja prowadzi stałą współpracę z sieciami agencji działających w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w szczególności z Europejską Jednostką Współpracy Sądowej, Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w dziedzinie Ścigania oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, dzieląc się z nimi wszystkimi najlepszymi praktykami;

6.  zauważa, że w 2016 r. Agencja przeszła ocenę zewnętrzną, w wyniku której stwierdzono, że wypełnia ona swój mandat skutecznie, oraz zaproponowano szczególne sposoby poprawy jej operacji i wskazano potencjalne możliwości rozszerzenia jej mandatu; odnotowuje, że w 2017 r. Agencja wdrożyła plan działania, aby zastosować się do tych zaleceń; zauważa ponadto, że Komisja uwzględniła te ustalenia we wniosku dotyczącym zmiany aktu założycielskiego Agencji, który to wniosek stał się rozporządzeniem (UE) 2018/1726;

7.  podkreśla znaczenie sprawozdania końcowego grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności oraz z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące rozporządzeń w sprawie interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz granic i wiz;

8.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału Agencja zarządza obecnie trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi systemami informatycznymi na dużą skalę, co może uniemożliwić Agencji osiągnięcie korzyści skali i synergii między tymi trzema systemami, oraz że w nadchodzących latach oczekuje się rozszerzenia mandatu Agencji o zarządzanie kilkoma dodatkowymi systemami informatycznymi; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by Agencja przygotowała szczegółową analizę kosztów i korzyści jako wkład do dyskusji na temat rozwoju strategii dotyczącej zarządzanych przez nią systemów informatycznych w przyszłości; zauważa, że – jak wynika z odpowiedzi Agencji – przeprowadzono badanie w celu uzyskania wyraźnego obrazu przyszłej architektury interoperacyjnych systemów informatycznych; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach tego badania i planowanych działaniach naprawczych;

9.  zauważa, że w listopadzie 2017 r. zarząd przyjął uaktualnioną długoterminową strategię dla Agencji na lata 2018–2022 wyznaczającą kierunek przyszłego rozwoju Agencji, i oczekuje, że wdrożenie tej strategii przyczyni się do dalszej poprawy wyników Agencji;

Polityka kadrowa

10.  z niepokojem zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 87,02 % i choć budżet Unii przewidywał 131 stanowisk dla pracowników na czas określony, przyjęto tylko 114 osoby (w porównaniu z 118 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); przyjmuje do wiadomości, że różnica między liczbą 114 pracowników zatrudnionych na czas określony a zatwierdzoną liczbą 131 takich pracowników jest uzasadniona faktem, że dwa stanowiska dodano w oczekiwaniu na wersję przekształconą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013(3) i że 14 stanowisk przewidziano na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226(4), które weszło w życie 29 grudnia 2017 r., co sprawiło, że Agencja mogła rozpocząć procedurę naboru dopiero po tej dacie; z zadowoleniem zauważa, że oferta pracy na stanowisku kierownika Działu ds. Informacji o Operacjach została wysłana i zaakceptowana przed końcem 2017 r; zauważa, że w 2017 r. w Agencji pracowało również 32 pracowników kontraktowych i 7 ekspertów oddelegowanych;

11.  zauważa, że Agencja przyjęła wzór decyzji Komisji w sprawie polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; przyjmuje do wiadomości, że Agencja oferuje materiały szkoleniowe w internecie i opublikowała zaproszenia do składania ofert na stanowisko zaufanych doradców;

12.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w 52-osobowym zarządzie Agencji, w którego skład wchodzi 46 mężczyzn i 6 kobiet; w związku z tym zwraca się do Komisji, państw członkowskich i innych zainteresowanych stron o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci przy przedstawianiu kandydatów na członków zarządu;

13.  z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału niewielka liczba pracowników stwarza poważne ryzyko dla ciągłości pracy Agencji, w szczególności biorąc pod uwagę, że kierownik działu ds. zarządzania i utrzymania aplikacji również zajmował tymczasowe stanowiska kierownika działu operacyjnego i kierownika działu ds. operacji i infrastruktury i tym samym połączył trzy najwyższe stanowiska kierownicze w dziale operacyjnym; przyjmuje do wiadomości, że Agencja z powodzeniem zrealizowała powierzony jej mandat w ciągu 2017 r., mimo braku zasobów w zakresie funkcji operacyjnych i horyzontalnych w Agencji; popiera kontynuację wysiłków niezbędnych do utrzymania poziomu zatrudnienia i zwiększenia personelu Agencji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wprowadzony przez Agencję środek polegający na powołaniu innego pracownika na stanowisko tymczasowego szefa Działu ds. Operacji i Infrastruktury; wzywa Agencję do niezwłocznego obsadzenia wszystkich stanowisk personelem zatrudnionym na czas nieokreślony;

14.  wzywa Agencję do kontynuacji wysiłków na rzecz zapewnienia utrzymania poziomu zatrudnienia i rozwoju personelu Agencji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja odpowiednio sprostała zwiększonemu obciążeniu pracą w 2017 r., pomimo dużej rotacji ekspertów;

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Agencji dotyczące kosztów tłumaczenia pisemnego;

Zamówienia

16.  z niepokojem zauważa, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż Agencja napotkała trudności w przyciągnięciu wystarczającej liczby oferentów przy zamówieniach średniej wielkości – w odnośnych procedurach otrzymała tylko jedną ofertę;

17.  zauważa z ubolewaniem, że w wyniku audytu przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji w odniesieniu do procedur udzielania zamówień w Agencji stwierdzono znaczące niedociągnięcia, w tym dwie „bardzo istotne” kwestie dotyczące oszacowania wartości umów oraz kluczowych mechanizmów kontroli. a także trzy inne ustalenia ocenione jako „ważne”; dostrzega, że wiele niedociągnięć jest związanych z niewystarczającą liczbą pracowników w Dziale ds. Finansów i Udzielania Zamówień, w szczególności w obszarze udzielania zamówień; zauważa, że Agencja wprowadziła plan działania dotyczący ustaleń audytu i zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach przyjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości;

18.  odnotowuje, że ze sprawozdania Trybunału wynika, iż Agencja w szerokim zakresie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych oraz że 90 % prac związanych z opracowaniem i realizacją projektów informatycznych wykonywanych jest wspólnym wysiłkiem Agencji i podmiotów zewnętrznych; zauważa z zaniepokojeniem, że chociaż Agencja kontroluje wszystkie etapy projektów informatycznych, outsourcing rozwoju newralgicznych systemów informatycznych w takim zakresie stwarza znaczne ryzyko nadmiernego polegania na wykonawcach i nadmiernej zależności od nich; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, iż pełny rozwój tych systemów wewnątrz Agencji i ograniczenie outsourcingu zadań wymagałyby znacznego zwiększenia personelu Agencji oraz że w celu zapewnienia odpowiedniego rozdzielenia obowiązków wykonawcy zaangażowani w zapewnianie jakości nie są zaangażowani w zapewnianie wsparcia zewnętrznego dla zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi; w związku z tym wzywa Agencję do ograniczenia zależności od podmiotów zewnętrznych przez lepsze wykorzystanie zasobów własnych oraz do wprowadzenia odpowiedniej polityki w celu ograniczenia korzystania z usług podmiotów zewnętrznych;

19.  zwraca się do Agencji o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu dopilnowania, by wykonawcy mający dostęp do informacji szczególnie chronionych dotyczących systemów informatycznych lub danych, które przetwarzają, byli prawnie zobowiązani do przestrzegania surowych zasad poufności, a także wzywa Agencję do domagania się, by w chwili uzyskiwania dostępu do takich informacji wykonawcy posiadali oficjalne krajowe poświadczenia bezpieczeństwa; zwraca się do Agencji o dopilnowanie, by jej wykonawcy nie byli związani żadnymi przepisami państw trzecich, które to przepisy mogłyby stać w sprzeczności z ustaleniami dotyczącymi poufności ustanowionymi przez Agencję;

20.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie wprowadziła jeszcze wszystkich narzędzi oferowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia) ; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji zauważa, że wprowadziła już ona elektroniczne fakturowanie i elektroniczne procedury przetargowe w niektórych postępowaniach, lecz nie wprowadziła elektronicznego systemu składania ofert; wzywa Agencję, aby wprowadziła wszystkie niezbędne narzędzia i poinformowała organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

21.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; zauważa z zaniepokojeniem, że poza życiorysem dyrektora wykonawczego Agencja w ogóle nie publikuje życiorysów członków zarządu ani kadry kierowniczej; wzywa Agencję do publikowania życiorysów wszystkich członków zarządu i kadry kierowniczej oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach przyjętych w tym zakresie; zachęca Agencję do stosowania polityki niezależności Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jako najlepszej praktyki i wzorcowego systemu monitorowania konfliktów interesów i zapobiegania im;

22.  ubolewa, że mimo wcześniejszych wezwań Agencja nie publikuje deklaracji interesów członków zarządu, całej kadry kierowniczej i dyrektora wykonawczego; wzywa do opublikowania deklaracji interesów wymieniających członkostwo we wszystkich innych organizacjach; podkreśla, że to nie członkowie zarządu, kadra kierownicza czy dyrektor wykonawczy powinni deklarować, że nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, ale że to neutralny organ powinien ocenić, czy istnieje konflikt interesów;

Kontrole wewnętrzne

23.  przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Agencja miała 23 otwarte zalecenia z audytu, które oceniono jako „bardzo ważne”, w tym dziewięć niedawno wydanych, z których trzy straciły ważność, a cztery były nadal w toku; zauważa, że brak jest otwartych kwestii „krytycznych”; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tych zaleceń pokontrolnych;

Inne uwagi

24.  odnotowuje przebudowę centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu (Francja) oraz budowę nowej siedziby w Tallinie (Estonia); zauważa, że Agencja posiada również centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau (Austria), a także biuro łącznikowe w Brukseli (Belgia); z niepokojem zauważa, że przeniesienie do nowej siedziby w Strasburgu odbyło się ze znacznym opóźnieniem oraz że stwierdzono szereg uchybień ze strony odpowiedzialnego wykonawcy;

o
o   o

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(5) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108/56 z 22.3.2018, s. 270.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20).
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności