Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2209(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0145/2019

Predkladané texty :

A8-0145/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.37

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0278

Prijaté texty
PDF 173kWORD 51k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2017 (2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu‑LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(6), a najmä na jeho článok 47,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2017 (2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0099/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(5), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu‑LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011(6), a najmä na jeho článok 47,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 153.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2017 (2018/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0145/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 sumu 155 801 818 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje výrazné zvýšenie o 89,38 %; keďže toto zvýšenie súviselo s dodatočnými úlohami agentúry podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726(2), ktoré nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznanlivo konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,1 %; okrem toho dodáva, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 91,53 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,68 %;

2.  konštatuje, že zo správy Dvora audítorov vyplýva, že hoci agentúra zaplatila za stavebné práce v súvislosti so svojimi novými priestormi v Štrasburgu v roku 2016 plnú cenu, práce ešte stále nie sú dokončené kvôli neschopnosti dodávateľa plniť zmluvu a že len 70 % prác bolo zahrnutých v schválených správach o pokroku prác; uznáva, že zálohové platby poskytnuté dodávateľovi sú pokryté bankovými zárukami, ktoré sa uvoľňujú postupne po prijatí diela; berie na vedomie, že dodávateľ predložil finančnú pohľadávku a podal na agentúru žalobu; berie na vedomie, že podľa vyjadrenia agentúry táto podala na správnom súde v Štrasburgu vyjadrenie k žalobe a že sa čaká na rozhodnutie súdu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o konečnom rozhodnutí správneho súdu v Štrasburgu;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 658 000 EUR, čo predstavuje 12,20 % celkovej prenesenej sumy a značné zvýšenie o 7,11 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v oblastiach, ako je výkonnosť systému, bezpečnosť a úroveň spokojnosti zákazníkov, s cieľom merať pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jej činnosti, a rôzne ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

5.  víta pokračujúcu spoluprácu agentúry so sieťou agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci, najmä s Jednotkou Európskej únie pre justičnú spoluprácu, Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a Európskym podporným úradom pre azyl, pričom so všetkými týmito subjektmi agentúra spoločne využíva najlepšie postupy;

6.  konštatuje, že v roku 2016 sa v agentúre uskutočnilo externé hodnotenie, v ktorom sa dospelo k záveru, že agentúra plní svoj mandát účinne, navrhli konkrétne spôsoby zlepšenia jej operácií a určili potenciálne možnosti na rozšírenie jej mandátu; berie na vedomie, že agentúra v roku 2017 zaviedla akčný plán na riešenie týchto odporúčaní; ďalej konštatuje, že Komisia zohľadnila tieto zistenia vo svojom návrhu reformy zakladajúceho aktu agentúry, ktoré sa transformovalo na nariadenie (EÚ) 2018/1726;

7.  zdôrazňuje význam záverečnej správy expertnej skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu a víta návrhy Komisie na nariadenia o interoperabilite informačných systémov Únie, pokiaľ ide o policajnú a justičnú spoluprácu, azyl a migráciu a hranice a víza;

8.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra v súčasnosti riadi tri samostatné neintegrované rozsiahle IT systémy, ktoré môžu brániť tomu, aby agentúra dosahovala úspory z rozsahu a synergie medzi týmito tromi systémami, a že rozšírenie mandátu agentúry na spravovanie niekoľkých ďalších IT systémov sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch; víta návrh Dvora audítorov, že agentúra by mala vypracovať podrobnú analýzu nákladov a prínosov v záujme príspevku do diskusie o budúcej stratégii vývoja informačných systémov, ktoré spravuje; na základe odpovede agentúry konštatuje, že sa uskutočnila štúdia s cieľom získať jasný obraz o budúcej architektúre interoperabilných informačných systémov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledku tejto štúdie a o plánovaných nápravných opatreniach;

9.  konštatuje, že správna rada prijala v novembri 2017 aktualizovanú dlhodobú stratégiu agentúry, ktorá sa vzťahuje na roky 2018 až 2022 a určuje smerovanie budúceho rozvoja agentúry, a očakáva, že vykonávaním tejto stratégie sa zlepší výkonnosť agentúry;

Personálna politika

10.  so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 87,02 %, pričom zo 131 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 118 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 114 dočasných zamestnancov; berie na vedomie, že rozdiel medzi 114 vymenovanými a 131 povolenými dočasnými zamestnancami je odôvodnený skutočnosťou, že dva pracovné miesta boli pridané v očakávaní prepracovaného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013(3) a že 14 pracovných miest bolo vytvorených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226(4), ktoré nadobudlo účinnosť 29. decembra 2017, a umožnilo tak agentúre začať proces prijímania zamestnancov po tomto dátume; s uspokojením konštatuje, že pracovná ponuka na post vedúceho útvaru informácií o operáciách bola zaslaná a prijatá do konca roka 2017; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 32 zmluvných zamestnancov a 7 vyslaných národných expertov;

11.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; berie na vedomie, že agentúra ponúka materiál pre elektronické vzdelávanie a zverejnila výzvy pre dôverných poradcov;

12.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v riadiacej rade agentúry, v ktorej je z 52 členov 46 mužov a 6 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov malý počet zamestnancov predstavuje značné riziká pre kontinuitu činnosti agentúry, najmä vzhľadom na to, že vedúci oddelenia pre riadenie a údržbu aplikácií tiež dočasne zastáva pracovné miesta vedúceho oddelenia operácií a vedúceho oddelenia pre operácie a infraštruktúru, čím sa spojili tri najvyššie riadiace pozície v rámci oddelenia operácií; uznáva, že agentúra úspešne splnila svoj mandát v priebehu roka 2017 napriek významnému nedostatku zdrojov v operačných a horizontálnych funkciách v agentúre; podporuje pokračujúce úsilie potrebné na udržanie a rozvoj zamestnancov agentúry; v tejto súvislosti víta opatrenie agentúry týkajúce sa vymenovania iného zamestnanca ako dočasného vedúceho oddelenia pre operácie a infraštruktúru; naliehavo vyzýva agentúru, aby bezodkladne obsadila všetky pracovné miesta stálymi zamestnancami;

14.  vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zaistenie udržania zamestnancov a ich rozvoj v rámci agentúry; víta, ako agentúra v roku 2017 riešila výrazne zvýšené pracovné zaťaženie napriek vysokej fluktuácii odborných zamestnancov;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad;

Verejné obstarávanie

16.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra stretla s ťažkosťami pri zaistení dostatočnej súťaže pre niekoľko postupov verejného obstarávania so strednou hodnotou, pričom v príslušných postupoch dostala len jednu ponuku;

17.  s poľutovaním konštatuje, že v audite, ktorý vykonal Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) v súvislosti s postupmi verejného obstarávania agentúry, sa zistili významné nedostatky vrátane dvoch „veľmi dôležitých“ otázok týkajúcich sa odhadu zmluvných hodnôt a kľúčových kontrol a troch ďalších zistení hodnotených ako „dôležité“; uznáva, že mnohé nedostatky sa týkajú nedostatočného personálneho zabezpečenia oddelenia pre finančné a verejné obstarávanie a najmä odvetvia verejného obstarávania; berie na vedomie, že agentúra zaviedla akčný plán na riešenie zistení z auditu a odporúčaní IAS; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie týchto nedostatkov;

18.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra nadmerne využíva služby externých dodávateľov, ktorí spolu s agentúrou vykonávajú 90 % práce súvisiacej s vývojom a implementáciou IT projektov; so znepokojením konštatuje, že hoci všetky fázy IT projektov sú pod kontrolou agentúry, outsourcing vývoja citlivých IT systémov v takejto miere spôsobuje značné riziko prílišného spoliehania sa a závislosti od dodávateľov; berie na vedomie odpoveď agentúry, že úplný vývoj týchto systémov z vlastných zdrojov a zníženie outsourcingu úloh by si vyžadovalo podstatné navýšenie zamestnancov agentúry a že v záujme zabezpečenia riadneho oddelenia povinností sa dodávatelia zapojení do zabezpečovania kvality nepodieľajú na poskytovaní externej podpory na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov; vyzýva preto agentúru, aby prostredníctvom lepšieho využívania vlastných zdrojov obmedzila závislosť od externých dodávateľov a aby zaviedla vhodnú politiku na obmedzenie využívania externých dodávateľov;

19.  žiada agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám o informačných systémoch alebo k údajom, ktoré spracúvajú, boli právne viazaní dodržiavať prísne pravidlá dôvernosti, a aby od týchto dodávateľov požadovala, aby mali v čase prístupu k takýmto informáciám formálne národné bezpečnostné previerky; žiada agentúru, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, kvôli ktorým by sa mohli dostať do rozporu s opatreniami v oblasti dôvernosti;

20.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nezaviedla všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra už zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania pre niektoré postupy, elektronické predkladanie ponúk však ešte nie; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky tieto potrebné nástroje a aby o ich uplatňovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

21.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením konštatuje, že agentúra nezverejňuje životopisy členov svojej riadiacej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, len svojho výkonného riaditeľa; vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov správnej rady a riadiacich pracovníkov a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti; nabáda agentúru, aby využívala politiku nezávislosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) ako najlepší postup a príkladný systém monitorovania a predchádzania akýmkoľvek konfliktom záujmov;

22.  so znepokojením konštatuje, že napriek predchádzajúcim výzvam agentúra nezverejňuje životopisy členov správnej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, ani svojho výkonného riaditeľa; požaduje, aby sa vyhlásenia o záujmoch zverejnili vrátane členstva v akýchkoľvek ďalších organizáciách; zdôrazňuje, že nie je kompetenciou členov správnej rady, riadiacich pracovníkov ani výkonného riaditeľa, aby vyhlásili, že nie sú v konflikte záujmov, ale že by to mal posudzovať nezávislý orgán;

Vnútorné kontroly

23.  berie na vedomie, že k 31. decembru 2017 mala agentúra 23 nevyriešených odporúčaní auditu, ktoré boli hodnotené ako „veľmi dôležité“, vrátane deviatich odporúčaní, ktoré boli vydané nedávno, pričom tri z nich boli po termíne vykonania a štyri boli ešte v štádiu riešenia; konštatuje, že medzi otvorenými otázkami nie sú žiadne z kategórie „s rozhodujúcim významom“; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní auditu;

Ďalšie pripomienky

24.  berie na vedomie rekonštrukciu operačného zariadenia agentúry v Štrasburgu (Francúzsko) a výstavbu nového ústredia v Tallinne (Estónsko); konštatuje, že agentúra má aj záložné pracovisko v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku a kontaktný úrad v Bruseli v Belgicku; so znepokojením konštatuje, že presun do nových priestorov v Štrasburgu bol poznačený značnými oneskoreniami a že zodpovedný dodávateľ sa dopustil niekoľkých zlyhaní;

o
o   o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(5) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 270.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia