Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2183(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.38

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0279

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 58.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 90.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 58.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0138/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 15 656 308 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 6,10 % σε σχέση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 96,03 %, που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,28 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 72,23 %, το οποίο αντιπροσωπεύει μικρή μόνο αύξηση κατά 1,88 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 194 467,98 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4,93 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,17 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει, επιπλέον, το σχετικά υψηλό επίπεδο μη προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων από το 2017 στο 2018 για τον τίτλο II, ύψους 200 000 EUR, σχετιζόμενων κυρίως με την εσωτερική αναδιοργάνωση του χώρου γραφείων·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεών του και τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης· σημειώνει, επιπλέον, με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός σκοπεύει να θεσπίσει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο διαχείρισης επιδόσεων το 2018, που θα έχει ως στόχο την παροχή πιο ουσιαστικών δεικτών επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητες του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του πλαισίου·

4.  σημειώνει ότι, αν και ο Οργανισμός είχε καλές επιδόσεις όσον αφορά τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα σημεία που σχετίζονται με τις διαδικτυακές επικοινωνίες και την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας ήταν σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από τους στόχους που είχαν τεθεί·

5.  υποστηρίζει τις δράσεις και τις αναλύσεις του Οργανισμού με αντικείμενο την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία οι οποίες συμβάλλουν στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ με σκοπό την προαγωγή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την Ένωση, και τονίζει προς τούτο τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και επαρκών οικονομικών πόρων, ώστε να είναι σε θέση ο Οργανισμός να εκτελεί τα καθήκοντά του·

6.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, το είδος της σύμβασης ή τη σχέση εργασίας·

7.  επιδοκιμάζει τη διαρκή στήριξη του Οργανισμού προς τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικών εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών που τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSH)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του σχεδίου «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», το οποίο προωθεί ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου·

8.  σημειώνει ότι το 2017 ολοκληρώθηκαν τρεις εξωτερικές αξιολογήσεις: μια ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς στρατηγικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της ασφαλέστερης και πιο υγιεινής εργασίας σε κάθε ηλικία, και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2)· αναγνωρίζει ότι όλες έδωσαν θετικό αποτέλεσμα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν έχουν ήδη υλοποιηθεί·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού για ενσωμάτωση της πολυγλωσσίας στα προϊόντα του, τις οποίες αναγνώρισε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017 με την απονομή στον Οργανισμό, καθώς και στο Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), του βραβείου του Διαμεσολαβητή για τη χρηστή διοίκηση στην κατηγορία «Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τους πολίτες/πελάτες» για το καινοτόμο έργο που ανέπτυξαν από κοινού, το οποίο διευκολύνει τη διαχείριση της μετάφρασης πολύγλωσσων δικτυακών τόπων·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός προορατικά μοιράζεται καθήκοντα με άλλους οργανισμούς σε τομείς όπως η ασφάλεια, η διαχείριση εγκαταστάσεων ή οι τραπεζικές υπηρεσίες, και σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στο μέλλον· υπογραμμίζει τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης, και ιδίως της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, του Eurofound, του Cedefop και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,5 % και ότι από τις 40 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 41 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 39 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων· σημειώνει ότι, επιπλέον, 24 συμβασιούχοι υπάλληλοι εργάζονταν για τον Οργανισμό το 2017·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει με ανησυχία ότι το 2016 ξεκίνησε μία έρευνα για παρενόχληση, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αποτέλεσμα κατέδειξε παράβαση του άρθρου 12α παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν και τα μέτρα που προβλέπονται για τον μετριασμό τέτοιων κινδύνων στο μέλλον·

Σύναψη συμβάσεων

13.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· καλεί τον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός εφάρμοσε με επιτυχία την πρώτη του ηλεκτρονική προκήρυξη διαγωνισμού τον Νοέμβριο του 2018·

15.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ κατά την περίοδο 2014-2017, για την οποία οι τιμές καθορίστηκαν με βάση τον χρόνο που αφιερώθηκε στα έργα και δεν συνδέονταν με την παράδοση, και επί της οποίας ο Οργανισμός έχει περιορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, το 2016 οι μισές από τις υπηρεσίες παρασχέθηκαν από παρόχους εγκατεστημένους εκτός Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει, επιπλέον, βάσει πληροφοριών από τον Οργανισμό, ότι σκοπεύει να εγκρίνει την απόφαση-υπόδειγμα σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, για την οποία η Επιτροπή έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της(2)·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπόλογου, ο οποίος, για τον σκοπό αυτόν, θα καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι της εκτελεστικής διευθύντριας και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτήν την κατεύθυνση· αναγνωρίζει ότι, ανταποκρινόμενος στην εν λόγω σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός προετοιμάζει επί του παρόντος απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για ανάθεση της θέσης του υπόλογου στη ΓΔ BUDG·

18.  καλεί τον Οργανισμό να χρησιμοποιήσει τον νέο ιδρυτικό κανονισμό ως ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας του υπόλογου·

Λοιπά σχόλια

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διεξήγαγε ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση στην οργάνωση, τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς του· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 248 της 29.7.2017, σ. 3.
(2) Απόφαση C(2018)1362 της Επιτροπής της 27.2.2018.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου