Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0138/2019

Predložena besedila :

A8-0138/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.38

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0279

Sprejeta besedila
PDF 149kWORD 55k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 (2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 90.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 90.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(6) UL L 30, 31.1.2019, str. 58.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 (2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(5) in zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 90.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 90.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(6) UL L 30, 31.1.2019, str. 58.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017 (2018/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0138/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 15.656.308 EUR, kar je 6,10 % manj kot leta 2016; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 96,03 %, kar pa je nekoliko manj (0,28 %) kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 72,23 %, kar je le 1,88 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 194.467,98 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 4,93 % vseh prenesenih sredstev in 1,17 % več kot leta 2016; poleg tega ugotavlja, da je bila stopnja nenačrtovanih prenosov iz leta 2017 v leto 2018 v naslovu II razmeroma visoka, in sicer v znesku 200.000 EUR, kar je večinoma povezano z notranjo reorganizacijo pisarniških prostorov;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da agencija za merjenje uspešnosti in izboljšanje upravljanja proračuna uporablja nekatere ključne kazalnike uspešnosti; poleg tega z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v letu 2018 načrtuje uvedbo revidiranega okvira za upravljanje smotrnosti uspešnosti, katerega cilj je zagotoviti ustreznejše kazalnike uspešnosti za boljšo oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo dejavnosti agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega okvira;

4.  ugotavlja, da je agencija sicer dobro uporabljala razpoložljiva sredstva, vendar pa so bile postavke, povezane z zagotavljanjem spletnih komunikacij in delovnega programa, nekoliko nižje od zastavljenih ciljev;

5.  podpira dejavnosti agencije ter njeno analizo o varnosti in zdravju pri delu, saj prispevajo k oblikovanju politike EU za spodbujanje zdravih in varnih delovnih mest po celotni Uniji, in v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da ima agencija dovolj zaposlenih in finančnih sredstev za opravljanje svojih nalog;

6.  pozdravlja, da je agencija trdno zavezana temu, da vsi delavci uživajo enake pravice na področju varnosti in zdravja pri delu, ne glede na velikost podjetja, vrsto pogodbe in delovno razmerje;

7.  ceni stalno podporo agencije za mikro-, mala in srednja podjetja v obliki praktičnih orodij in smernic za spoštovanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu; pozdravlja dokončanje projekta zdravih delovnih mest za vse generacije, ki bo prispeval k varnim in zdravim razmeram v celotnem poklicnem življenju;

8.  ugotavlja, da so se leta 2017 končala tri zunanja ocenjevanja: vmesna ocena večletnega strateškega programa 2014–2020, naknadna ocena varnejšega in bolj zdravega dela v vseh starostnih obdobjih ter naknadna ocena evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih II; priznava, da so vsa ocenjevanja imela pozitiven rezultat in da so bila podana priporočila že izvedena;

9.  pozdravlja prizadevanja agencije za vključitev večjezičnosti v svoje produkte, kar je leta 2017 priznala tudi evropska varuhinja človekovih pravic ter agenciji skupaj z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT) podelila nagrado varuhinje za dobro upravljanje v kategoriji „odličnost pri zagotavljanju storitev, osredotočenih na državljane/stranke“ za njihov skupni inovativen projekt, ki olajšuje upravljanje prevajanja večjezičnih spletnih mest;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija proaktivno deli naloge z drugimi agencijami na področjih, kot so varnost, upravljanje objektov oziroma bančne storitve, v prihodnosti pa načrtuje dodatno okrepitev sodelovanja; poudarja pomen dobrega sodelovanja med agencijami, ki delujejo na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, zlasti pa med agencijo, Eurofoundom, Cedefopom in Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE);

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,5-odstotno, saj je bilo imenovanih 39 začasnih uslužbencev od 40 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi z 41 odobrenimi delovnimi mesti leta 2016); ugotavlja tudi, da je v letu 2017 za agencijo delalo 24 pogodbenih uslužbencev;

12.  ugotavlja, da ima agencija politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je leta 2016 začela preiskava o nadlegovanju, ki se je zaključila leta 2017; obžaluje, da je bila ugotovljena kršitev člena 12a(3) kadrovskih predpisov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih disciplinskih ukrepih in predvidenih ukrepih za zmanjšanje teh tveganj v prihodnosti;

Javno naročanje

13.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja in organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

14.  pozdravlja, da je agencija novembra 2018 uspešno začela svoj prvi postopek elektronskega javnega naročanja;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija podpisala okvirno pogodbo za storitve svetovanja na področju informacijske tehnologije v obdobju 2014–2017, pri čemer so bile cene odvisne od časa, ki je bil porabljen za projekte, in niso bile povezane s predajo, te pogodbe pa agencija ne more spremljati v celoti, saj je bila na primer leta 2016 polovica storitev izvedena izven prostorov agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki so bili sprejeti v ta namen;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  priznava obstoječe ukrepe in stalna prizadevanja agencije za zagotavljanje preglednosti ter preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; poleg tega je seznanjen, da namerava agencija sprejeti vzorčni sklep o prijavljanju nepravilnosti, za katerega je Komisija dala predhodno soglasje(2);

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, tako da bo neposredno odgovarjal izvršni direktorici in upravnemu odboru agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem; priznava, da agencija v odgovor na to priporočilo Računskega sodišča pripravlja sklep, po katerem bo upravni odbor funkcije računovodje prepustil v izvajanje GD BUDG;

18.  poziva agencijo, naj novo ustanovno uredbo obravnava kot priložnost za dodatno povečanje neodvisnosti računovodje;

Druge pripombe

19.  ugotavlja, da je agencija izvedla analizo verjetnega učinka odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, na njeno organizacijo, poslovanje in računovodske izkaze; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu te analize;

o
o   o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 248, 29.7.2017, str. 3.
(2) Sklep Komisije C(2018)1362 z dne 27. 2. 2018.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov