Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2199(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2019

Внесени текстове :

A8-0132/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.39

Приети текстове :

P8_TA(2019)0280

Приети текстове
PDF 147kWORD 52k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година (2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0089/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 68 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(5), и по-специално член 8 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълняващия длъжността генерален директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълняващия длъжността генерален директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година (2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0089/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 68 от него,

—  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(5), и по-специално член 8 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълняващия длъжността генерален директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 188.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година (2018/2199(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0132/2019),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети за приходите и разходите на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 123 000 EUR, което представлява леко намаление с 1,6% спрямо 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения от 98,88%, което представлява увеличение с 4,54% спрямо 2016 г.; въпреки това отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 74,64 %, което представлява намаление с 11,48 % спрямо 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  приветства факта, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 148,09 EUR, което представлява 1,44% от общия размер на пренесените суми и намаление с 2,07% спрямо 2016 г.;

Изпълнение

3.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през 2017 г. тя е обработила 320 операции, в т.ч. договори, изменения и известия, и е продължила да носи отговорност за общата политика за доставки на ядрени материали на Съюза в съответствие със законоустановения ѝ мандат, с цел да се гарантира сигурността на доставките на ядрени материали; отчита продължаващите усилия на Агенцията по отношение на диверсификацията на източниците на доставки;

Политика относно персонала

4.  отбелязва, че към края на 2017 г. Агенцията е имала 17 служители, като всички те са били длъжностни лица на Комисията, от общо 25, разрешени от щатното разписание, също както и през 2016 г.;

Други коментари

5.  отбелязва, че Обединеното кралство е представило своето намерение да се оттегли от Съюза, включително Евратом; отбелязва, че считано от датата на оттегляне, Обединеното кралство ще носи цялата отговорност за гарантиране на спазването на международните си задължения, произтичащи от членството му в Международната агенция за атомна енергия и от различни международни договори и конвенции, по които е страна; отбелязва по-специално, че Обединеното кралство трябва да установи свой собствен режим за ядрени гаранции и да договори двустранни споразумения за ядрено сътрудничество с различните държави, които понастоящем са обхванати от споразуменията на Евратом; призовава Агенцията да продължи да следи положението и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

o
o   o

6.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност