Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2199(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0132/2019

Předložené texty :

A8-0132/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.39

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0280

Přijaté texty
PDF 155kWORD 45k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu (ESA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(5), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

1.  uděluje úřadujícímu generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, úřadujícímu generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(5), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí úřadujícímu generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0132/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 123 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný pokles o 1,6 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 98,88 %, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 4,54 %; se znepokojením však konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 74,64 %, což oproti roku 2016 představuje pokles o 11,48 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  vítá skutečnost, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 činily 148,09 EUR, čili 1,44 % z celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 2,07 %;

Výkonnost

3.  na základě zprávy agentury bere na vědomí, že v roce 2017 zpracovala 320 transakcí, včetně smluv, dodatků a oznámení, a v souladu s jejím mandátem nadále nesla odpovědnost za společnou politiku Unie v oblasti jaderných dodávek s cílem zajistit bezpečnost dodávek jaderného materiálu; uznává dlouhodobé úsilí agentury o diverzifikaci zdrojů dodávek;

Personální politika

4.  konstatuje, že agentura měla z celkového počtu 25 pracovních míst schválených plánem pracovních míst na konci roku 2017 stejně jako v roce 2016 17 zaměstnanců a že všichni byli úředníky Komise;

Ostatní připomínky

5.  konstatuje, že Spojené království vyslovilo svůj záměr vystoupit z Unie, včetně Euratomu; konstatuje, že od data vystoupení bude Spojené království samo odpovědné za zajišťování souladu se svými mezinárodními závazky vyplývajícími z jeho členství v Mezinárodní agentuře pro atomovou agenturu a z různých mezinárodních dohod a úmluv, jichž je smluvní stranou; zejména konstatuje, že Spojené království musí vytvořit vlastní systém jaderných záruk a vyjednat dvoustranné dohody o jaderné spolupráci s různými zeměmi, na něž se nyní vztahují dohody Euratomu; vyzývá agenturu, aby průběžně sledovala aktuální situaci a informovala orgán příslušný k udělení absolutoriu o vývoji v této věci;

o
o   o

6.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí