Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2199(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0132/2019

Indgivne tekster :

A8-0132/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.39

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0280

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 51k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 68,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(5), særlig artikel 8,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0132/2019),

1.  meddeler den fungerende generaldirektør for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den fungerende generaldirektør for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s.188.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s.188.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 1, stk. 2,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 68,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur(5), særlig artikel 8,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0132/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den fungerende generaldirektør for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s.188.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s.188.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017 (2018/2199(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0132/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Euratoms Forsyningsagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter var på 123 000 EUR, hvilket svarer til et lille fald på 1,6 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en gennemførelsesgrad for forpligtelsesbevillinger på 98,88 %, hvilket er en stigning på 4,54 % i forhold til 2016; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 74,64 %, hvilket svarer til et fald på 11,48 % i forhold til 2016;

Bortfald af fremførsler

2.  glæder sig over, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 37 148,09 EUR, hvilket svarer til 1,44 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 2,07 % i forhold til 2016;

Performance

3.  erfarer fra agenturet, at det i 2017 behandlede 320 transaktioner, herunder kontrakter, ændringer og anmeldelser, og fortsatte med at have ansvaret for Unionens fælles politik for nukleare forsyninger i overensstemmelse med dets vedtægtsmæssige mandat med henblik på at sikre forsyningssikkerheden for nukleare materialer; anerkender agenturets fortsatte bestræbelser på at diversificere forsyningskilderne;

Personalepolitik

4.  bemærker, at agenturet havde 17 ansatte ved udgangen af 2017, som alle var tjenestemænd i Kommissionen, ud af de 25, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, hvilket er det samme som i 2016;

Andre bemærkninger

5.  bemærker, at Det Forenede Kongerige har meddelt, at det har til hensigt at udtræde af Unionen, herunder Euratom; bemærker, at Det Forenede Kongerige fra udtrædelsesdatoen alene vil have ansvaret for at sikre overholdelsen af sine internationale forpligtelser som følge af landets medlemskab af Den Internationale Atomenergiorganisation og af forskellige internationale traktater og konventioner, som det er part i; bemærker navnlig, at Det Forenede Kongerige skal etablere sin egen ordning for nuklear sikkerhedskontrol og forhandle bilaterale aftaler om nukleart samarbejde med de forskellige lande, der er omfattet af Euratom-aftaler; opfordrer agenturet til fortsat at holde sig ajourført om den foreliggende situation og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne henseende;

o
o   o

6.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik