Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.39

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0280

Usvojeni tekstovi
PDF 142kWORD 48k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017. (2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 68.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(5), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  daje razrješnicu vršitelju dužnosti glavnog direktora Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi vršitelju dužnosti glavnog direktora Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 188.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 188.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 41, 15.2.2008., str. 15.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017. (2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 68.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(5), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi vršitelju dužnosti glavnog direktora Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 188.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 188.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 41, 15.2.2008., str. 15.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017. (2018/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Agencije za opskrbu Euratoma („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 123 000 EUR, što je smanjenje od 1,6 % u odnosu na 2016. godinu; budući da cijeli proračun Agencije dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,88 %, što je povećanje od 4,54 % u odnosu na 2016.; sa zabrinutošću, međutim, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 74,64 %, što je smanjenje od 11,48 % u odnosu na 2016.;

Ukidanje prijenosa

2.  pozdravlja činjenicu da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 148,09 EUR, što predstavlja 1,44 % ukupnog prenesenog iznosa, i smanjenje od 2,07 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  prima na znanje da je Agencija 2017. obradila 320 transakcija, uključujući ugovore, izmjene postojećih ugovora i obavijesti te nastavila preuzimati odgovornost za zajedničku politiku opskrbe nuklearnom energijom u Uniji u skladu sa svojim zakonskim mandatom, kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe nuklearnim materijalima; prima na znanje trajne napore Agencije u pogledu raznolikosti izvora opskrbe;

Kadrovska politika

4.  napominje da je Agencija krajem 2017. imala 17 zaposlenika koji su svi bili dužnosnici Komisije, od njih 25 odobrenih u skladu s planom radnih mjesta iz 2016.;

Ostale primjedbe

5.  prima na znanje da je Ujedinjena Kraljevina dostavila svoju odluku o povlačenju iz Unije, uključujući iz Euratoma; napominje da će od datuma povlačenja Ujedinjena Kraljevina imati isključivu odgovornost za poštovanje svojih međunarodnih obveza koje proizlaze iz njezina članstva u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i iz raznih međunarodnih ugovora i konvencija kojih je potpisnica; posebno primjećuje da Ujedinjena Kraljevina mora uspostaviti vlastiti režim za nuklearnu sigurnost i pregovarati o bilateralnim sporazumima o nuklearnoj suradnji s različitim državama koje su sada obuhvaćene sporazumima Euratoma; poziva Agenciju da prati razvoj situacije te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u tom pogledu;

o
o   o

6.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti