Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2199(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0132/2019

Ingediende teksten :

A8-0132/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.39

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0280

Aangenomen teksten
PDF 138kWORD 50k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2199(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 68,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(5), en met name artikel 8,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0132/2019),

1.  verleent de waarnemend directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de waarnemend directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 188.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 188.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


2. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2199(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8‑0089/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(3), en met name artikel 1, lid 2,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 68,

–  gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom(5), en met name artikel 8,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0132/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de waarnemend directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 188.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 188.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2199(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0132/2019),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2017 volgens zijn staat van ontvangsten en uitgaven 123 000 EUR bedroeg, wat een lichte daling van 1,6 % is ten opzichte van 2016; overwegende dat de begroting van het Agentschap volledig wordt gefinancierd met middelen van de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2017 (hierna: "het verslag van de Rekenkamer") heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage voor de vastleggingskredieten van 98,88 %, wat een toename van 4,54 % is ten opzichte van 2016; stelt echter met bezorgdheid vast dat het uitvoeringspercentage voor de betalingskredieten 74,64 % bedroeg, wat een daling van 11,48 % is ten opzichte van 2016;

Annulering van overdrachten

2.  is ingenomen met het feit dat de annulering van overdrachten van 2016 naar 2017 in totaal 148,09 EUR bedroeg, d.w.z. 1,44 % van de totale overdrachten, wat een daling van 2,07 % is ten opzichte van 2016;

Prestaties

3.  verneemt van het Agentschap dat het in 2017 320 transacties heeft verwerkt, waaronder contracten, wijzigingen en kennisgevingen, en de verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk beleid inzake de nucleaire voorziening van de Unie bleef opnemen overeenkomstig zijn statutair mandaat, teneinde de continuïteit van de levering van nucleair materiaal te waarborgen; erkent dat het Agentschap inspanningen blijft leveren om de voorzieningsbronnen te diversifiëren;

Personeelsbeleid

4.  stelt vast dat het Agentschap eind 2017 over 17 personeelsleden beschikte – allen ambtenaren van de Commissie – van de 25 die in de personeelsformatie zijn toegestaan, wat hetzelfde is als in 2016;

Overige opmerkingen

5.  stelt vast dat het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt om zich terug te trekken uit de Unie, met inbegrip van Euratom; merkt op dat het Verenigd Koninkrijk vanaf de terugtrekkingsdatum zelf verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn internationale verplichtingen die voortvloeien uit zijn lidmaatschap van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie en uit diverse internationale verdragen en overeenkomsten waarbij het partij is; merkt in het bijzonder op dat het VK voortaan zijn eigen nucleaire veiligheidsregeling moet vaststellen en bilaterale overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking moet sluiten met de verschillende landen die nu onder de Euratom-overeenkomsten vallen; verzoekt het Agentschap de situatie nauwlettend te blijven volgen en aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over alle ontwikkelingen op dit gebied;

o
o   o

6.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 26 maart 2019(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0254.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid