Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2199(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0132/2019

Predkladané texty :

A8-0132/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.39

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0280

Prijaté texty
PDF 153kWORD 45k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(5), a najmä na jeho článok 8,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

1.  udeľuje absolutórium úradujúcemu generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, úradujúcemu generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(5), a najmä na jeho článok 8,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie úradujúcemu generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 188.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017 (2018/2199(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2019),

A.  keďže konečný rozpočet Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2017 bol podľa jej finančného výkazu príjmov a výdavkov na úrovni 123 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny pokles o 1,6 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov na úrovni 98,88 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 4,54 %; so znepokojením však poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 74,64 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 11,48 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  víta, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol 148,09, čo predstavuje 1,44 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá zníženiu o 2,07 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  berie na vedomie informáciu agentúry, že v roku 2017 spracovala 320 operácií vrátane zmlúv, zmien a oznámení a naďalej niesla zodpovednosť za spoločnú politiku Únie v oblasti jadrového zásobovania v súlade so svojím štatutárnym mandátom s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok jadrových materiálov; berie na vedomie pretrvávajúce úsilie agentúry o diverzifikáciu zdrojov dodávok;

Personálna politika

4.  poznamenáva, že na konci roka 2017 mala agentúra 17 zamestnancov, z ktorých všetci boli úradníkmi Komisie, z 25 schválených zamestnancov v pláne pracovných miest, rovnako ako v roku 2016;

Ďalšie pripomienky

5.  poznamenáva, že Spojené kráľovstvo predložilo svoj zámer vystúpiť z Únie, a to aj z Euratomu; konštatuje, že od dátumu vystúpenia bude mať Spojené kráľovstvo výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania svojich medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z jeho členstva v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu a z rôznych medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorých je zmluvnou stranou; poznamenáva najmä, že Spojené kráľovstvo musí zaviesť svoj vlastný systém jadrových bezpečnostných záruk a rokovať o dvojstranných dohodách o jadrovej spolupráci s rôznymi krajinami, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú dohody Euratomu; vyzýva agentúru, aby naďalej sledovala aktuálnu situáciu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o akomkoľvek vývoji v tejto súvislosti;

o
o   o

6.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(1) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia