Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2199(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0132/2019

Predložena besedila :

A8-0132/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.39

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0280

Sprejeta besedila
PDF 142kWORD 50k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 (2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(5) in zlasti člena 8,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  podeli razrešnico vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 188.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 188.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 (2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0089/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 1(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 68,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(5) in zlasti člena 8,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 188.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 188.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 41, 15.2.2008, str. 15.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017 (2018/2199(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 123.000 EUR, kar je nekoliko manj (1,6 %) kot leta 2016; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98,88 %, kar je 4,54 % več kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 74,64 %, kar je 11,48 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  pozdravlja dejstvo, da je agencija razveljavila 148,09 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 1,44 % vseh prenesenih sredstev in 2,07 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

3.  ugotavlja, da je agencija v letu 2017 obdelala 320 transakcij, vključno s pogodbami, spremembami in uradnimi obvestili, in je še naprej prevzemala odgovornost za skupno politiko Unije na področju jedrske energije v skladu s svojim mandatom, da bi zagotovila varnost preskrbe z jedrskimi snovmi; je seznanjen s stalnimi prizadevanji agencije za diverzifikacijo virov oskrbe;

Kadrovska politika

4.  ugotavlja, da je agencija konec leta 2017 od 25 delovnih mest, odobrenih v kadrovskem načrtu, imela zaposlenih 17 oseb, ki so uradniki Komisije, enako kot leta 2016;

Druge pripombe

5.  ugotavlja, da je Združeno kraljestvo izrazilo namero, da izstopi iz Unije, vključno iz Euratoma; ugotavlja, da bo imelo Združeno kraljestvo od datuma izstopa izključno pristojnost za zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi obveznostmi, ki izhajajo iz njegovega članstva v Mednarodni agenciji za atomsko energijo ter iz različnih mednarodnih pogodb in konvencij, katerih podpisnik je; zlasti ugotavlja, da mora Združeno kraljestvo vzpostaviti lasten režim jedrskih nadzornih ukrepov in se pogajati o dvostranskih sporazumih o jedrskem sodelovanju z različnimi državami, ki so zdaj zajete v sporazumih Euratom; poziva agencijo, naj še naprej spremlja razmere ter organu za podelitev razrešnice poroča o vseh dogodkih v zvezi s tem;

o
o   o

6.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov