Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2179(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0143/2019

Indgivne tekster :

A8-0143/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.40

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0281

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 51k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017 (2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(5), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/127 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
(6) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 74.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 (2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 med instituttets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene(5), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/127 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 94.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.
(6) EUT L 30 af 31.1.2019, s. 74.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017 (2018/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8‑0143/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene ("instituttet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 20 480 000 EUR, hvilket svarer til et fald på 1,49 % i forhold til 2016; der henviser til, at instituttets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 100 %, dvs. det samme niveau som i 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 80,7 %, hvilket er et fald på 4,1 % i forhold til 2016;

Bortfald af fremførsler

2.  glæder sig over, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 37 528 EUR, hvilket svarer til 1,2 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 3,7 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer, som indgår i dets resultatovervågningssystem, som ud over de centrale resultatindikatorer består af "parametre" (andre indikatorer for operationelle processer) og kvalitativ vurdering og evaluering, med henblik på at vurdere merværdien, herunder resultatet og indvirkningen, som dets aktiviteter giver, og forbedre dets budgetforvaltning;

4.  anerkender, at leveringen af arbejdsprogrammets resultater, der er planlagt til 2017, nåede op på 90 % af resultaterne (35 ud af 39 resultater), mens fire resultater skulle udsættes som følge af uforudsete begivenheder og skulle gennemføres på ny i begyndelsen af 2018, og at instituttet bidrog til 194 politikudviklende arrangementer på EU-plan (49 % af dem var prioriterede arrangementer på EU-plan);

5.  glæder sig over, at instituttets arbejde af høj kvalitet med at øge og udbrede viden har bidraget til planlægningen og etableringen af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen; anerkender instituttets aktive rolle som en væsentlig leverandør af oplysninger til politikudvikling og dets aktive rolle som en kilde til information til igangværende EU-initiativer såsom gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, adgangen til social beskyttelse og forbedringen af arbejdsvilkårene; glæder sig over instituttets analyse og politiske input med hensyn til tendenser inden for livskvalitet på baggrund af den skiftende sociale og økonomiske profil i oversigtsrapporten om den fjerde europæiske undersøgelse af livskvalitet;

6.  anerkender de fremskridt, instituttet har gjort i forbindelse med gennemførelsen af sit fireårige program, som fastlagde fire specifikke prioriterede politikområder for instituttets fremtidige arbejdsprogram;

7.  bemærker med tilfredshed, at instituttet fortsatte samarbejdet med andre EU-agenturer og gennemførte foranstaltninger i årlige planer med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), og fortsatte sine forberedelser i samarbejde med Cedefop om den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse og i fordelingen af undersøgelsesomkostningerne; anerkender, at instituttet iværksatte en ny rammeaftale for agenturerne på tværs af agenturerne med otte deltagende agenturer for evaluering og feedback;

8.  bemærker, at instituttet var genstand for den eksterne "tværgående"-evaluering af agenturer sammen med Cedefop, EU-OSHA og ETF, der dækker perioden 2012-2016, og som fokuserede på vurderingen af agenturernes arbejde med hensyn til relevans, effektivitet, sammenhæng og EU-merværdi samt de fire agenturers fremtid; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af den endelige rapport, navnlig om evalueringen af den EU-merværdi, som instituttet har givet, og om instituttets fremtid;

9.  bemærker med tilfredshed, at der i Kommissionens forslag til en ny oprettelsesforordning stilles krav om en ekstern evaluering hvert femte år;

Personalepolitik

10.  bemærker, at 95,70 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var besat, idet 89 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte var udnævnt ud af de 93 tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (95 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 10 kontraktansatte og en udstationeret national ekspert derudover arbejdede for instituttet i 2017;

11.  glæder sig over resultaterne af den jobscreening, der blev gennemført i december 2017, der viste et relativt højt niveau af stabilitet fra år til år;

12.  bemærker, at instituttet har vedtaget en politik om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane i 2017, og at det desuden har indført et program for et værdigt og respektfyldt liv;

13.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet rapporterede under- og overbetaling af 30 ansatte i perioden 2005-2014 i forbindelse med overgangen til den nye EU-personalevedtægt i 2005; bemærker, at instituttet korrigerede alle underbetalinger, men at det ikke vil inddrive for de meget udbetalte beløb; bemærker, at der blev gennemført en fuldstændig evaluering af lønningsfunktionen, og at der blev truffet foranstaltninger, men at der stadig er problemer; opfordrer instituttet til at fortsætte sine bestræbelser på at løse problemet og holde dechargemyndigheden opdateret om fremskridtene;

Udbud

14.  bemærker, at instituttets rådgivende udvalg for indkøb og kontrakter (ACPC) i 2017 behandlede 30 sager; noterer sig desuden, at ACPC gennemførte en årlig efterfølgende kontrol af udvalgte kontrakter med lav værdi; glæder sig over, at ACPC generelt var tilfreds med, at instituttet i 2017 havde overholdt udbudsprocedurerne;

15.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af instituttets svar, at nogle af værktøjerne allerede er indført; opfordrer instituttet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om deres gennemførelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; glæder sig over, at instituttet i 2017 indførte en etisk kodeks, og at instituttet har forpligtet sig til at underrette dechargemyndigheden om eventuelle påståede eller bekræftede interessekonflikter;

17.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at der er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham eller hende rapportere direkte til instituttets administrerende direktør og bestyrelse; glæder sig over de skridt, der allerede er taget for at sikre regnskabsførerens uafhængighed;

Interne kontroller

18.  anerkender, at instituttet har tilpasset den interne kontrolramme med fokus på overvågning af det interne kontrolsystems resultater med henblik på at gøre det mere egnet til instituttets forhold;

19.  bemærker med tilfredshed, at gennemførelsen af handlingsplanen vedrørende Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i relation til projektforvaltning er afsluttet, og at alle vedtagne foranstaltninger er blevet gennemført;

20.  bemærker med tilfredshed, at instituttet og IAS blev enige om at gennemføre en forvaltningsrevision vedrørende prioritering af aktiviteter og tildeling af ressourcer i 2018; opfordrer instituttet til at rapportere om resultaterne af denne revision til dechargemyndigheden;

Andre bemærkninger

21.  noterer sig instituttets indledende bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; påpeger imidlertid, at instituttet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 207.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik