Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2179(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.40

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0281

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 165kWORD 54k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (005825/2019 – C8-0069/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(5), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0143/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 94.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 94.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 74.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας(5), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/127 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0143/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 94.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 94.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2019, σ. 74.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0143/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 20 480 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,49 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100 %, το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2016· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 80,7 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,1 % σε σύγκριση με το 2016·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 37 528 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,2 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, και καταδεικνύει μείωση κατά 3,7 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), οι οποίοι εντάσσονται στο σύστημα παρακολούθησης των επιδόσεών του, που επιπλέον των ΒΔΕ περιλαμβάνει «παραμέτρους» (άλλους δείκτες για τις επιχειρησιακές διαδικασίες) και ποιοτική αξιολόγηση, για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου, που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισής·

4.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2017 ανήλθε στο 90 % (35 από τις 39 εκροές), ενώ τέσσερις εκροές χρειάστηκε να καθυστερήσουν λόγω απρόβλεπτων γεγονότων και προγραμματίστηκε εκ νέου η παράδοσή τους για τις αρχές του 2018, και ότι το Ίδρυμα συνέβαλε σε 194 εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη πολιτικής (49 % εξ αυτών ήταν εκδηλώσεις προτεραιότητας σε επίπεδο Ένωσης)·

5.  εκτιμά ότι το υψηλής ποιότητας έργο του Ιδρύματος όσον αφορά τη διεύρυνση και τη διάδοση της γνώσης έχει συμβάλει στον προγραμματισμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ένωση· αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο του Ιδρύματος ως βασικού συντελεστή στην ανάπτυξη πολιτικής και ως πηγής πληροφοριών για τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάλυση και την πολιτική συμβολή του Ιδρύματος όσον αφορά τις τάσεις στην ποιότητα της ζωής, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου κοινωνικού και οικονομικού προφίλ, στην έκθεση επισκόπησης της τέταρτης ευρωπαϊκής έρευνας για την ποιότητα ζωής·

6.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτελέσει το Ίδρυμα όσον αφορά την ολοκλήρωση του τετραετούς προγράμματός του, το οποίο προσδιόριζε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προτεραιότητας για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα συνέχισε τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της ΕΕ και υλοποίησε δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο ετήσιων προγραμμάτων εργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), και συνέχισε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του σε συνεργασία με το Cedefop για την τέταρτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και για τον επιμερισμό των δαπανών της έρευνας· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα δρομολόγησε μια νέα διοργανική σύμβαση-πλαίσιο με τη συμμετοχή οκτώ οργανισμών για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης·

8.  παρατηρεί ότι το Ίδρυμα αποτέλεσε αντικείμενο της εξωτερικής «διοργανικής» αξιολόγησης, μαζί με το Cedefop, τον EU-OSHA και το ETF, για την περίοδο 2012 έως 2016, η οποία επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση του έργου των οργανισμών από πλευράς συνάφειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνοχής και ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στο μέλλον των τεσσάρων οργανισμών· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει στοιχεία στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας που παρέχει το Ίδρυμα, και τις απόψεις σχετικά με το μέλλον του Ιδρύματος·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η πρόταση της Επιτροπής για νέο ιδρυτικό κανονισμό περιλαμβάνει την υποχρέωση διεξαγωγής εξωτερικής αξιολόγησης ανά πενταετία·

Πολιτική προσωπικού

10.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε 95,70 % και ότι από τις 93 θέσεις με μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (95 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 89 με μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, 10 συμβασιούχοι υπάλληλοι και ένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας εργάστηκαν για το Ίδρυμα το 2017·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της αναλυτικής εξέτασης των θέσεων εργασίας, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, η οποία καταδεικνύει σχετικά υψηλό επίπεδο σταθερότητας από έτος σε έτος·

12.  σημειώνει το γεγονός ότι το Ίδρυμα θέσπισε πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης το 2017, και, επιπλέον, ότι διαθέτει πρόγραμμα σχετικά με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό·

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ίδρυμα ανέφερε ελλιπείς ή αχρεωστήτως καταβληθείσες πληρωμές σε τριάντα μέλη του προσωπικού για την περίοδο 2005 έως 2014 που συνδέονταν με τη μετάβαση στον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης το 2005· σημειώνει ότι το Ίδρυμα διόρθωσε όλες τις ελλιπείς πληρωμές αλλά δεν θα ανακτήσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά· σημειώνει ότι αξιολογήθηκε πλήρως η λειτουργία της μισθοδοσίας και ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά το ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη· καλεί το Ίδρυμα να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επίλυση του ζητήματος και να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο·

Δημόσιες συμβάσεις

14.  σημειώνει ότι η συμβουλευτική επιτροπή αγορών και συμβάσεων (ΣΕΑΣ) του Ιδρύματος, εξέτασε 30 φακέλους το 2017· σημειώνει ότι, επιπλέον, η ΣΕΑΣ διενεργεί ετήσια εκ των υστέρων επαλήθευση τυχαία επιλεγμένων συμβάσεων χαμηλής αξίας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΕΑΣ έμεινε γενικά ικανοποιημένη διότι το Ίδρυμα τήρησε τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2017·

15.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017, το Ίδρυμα δεν χρησιμοποιούσε ακόμη όλα τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Ιδρύματος, ορισμένα από τα εργαλεία υπάρχουν ήδη· καλεί το Ίδρυμα να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή τους·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2017, το Ίδρυμα άρχισε να εφαρμόζει έναν κώδικα δεοντολογίας και ότι δεσμεύτηκε να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με κάθε περίπτωση εικαζόμενης ή επιβεβαιωμένης σύγκρουσης συμφερόντων·

17.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπολόγου με το να καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι του διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του υπολόγου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα προσάρμοσε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου με επίκεντρο την παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να καταστεί καταλληλότερο για το περιβάλλον του Ιδρύματος·

19.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχει οριστικοποιηθεί η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αφορά τα πορίσματα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής σε σχέση με τη διαχείριση έργων και ότι έχουν θεσπιστεί όλες οι συμφωνηθείσες δράσεις·

20.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα και η IAS συμφώνησαν να διενεργήσουν έλεγχο επιδόσεων με θέμα «Prioritisation of activities and allocation of resources» (Ιεράρχηση δραστηριοτήτων και κατανομή πόρων) το 2018· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Λοιπές παρατηρήσεις

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προπαρασκευαστικές προσπάθειες του Ιδρύματος για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ίδρυμα δεν διαθέτει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

o
o   o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 207.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου