Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2179(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0143/2019

Esitatud tekstid :

A8-0143/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.40

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0281

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(5), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/127, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0143/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tegevdirektori tegevusele fondi eelarve täitmisel sellel eelarveaastal;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 94.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 94.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(5), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 2019/127, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0143/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 94.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 94.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(6) ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0143/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli fondi 2017. aasta lõplik eelarve 20 480 000 eurot, mis oli 2016. aasta eelarvest 1,49 % väiksem; arvestades, et fondi eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 100 % ehk sama mis 2016. aastal; võtab teadmiseks asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,7 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 4,1 % väiksem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 37 528 eurot, mis moodustas kogu üle kantud summast 1,2 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 3,7 % väiksem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et fond kasutab teatavaid tulemuslikkuse põhinäitajaid, mis on lisatud tulemuslikkuse seiresüsteemi, kuhu kuuluvad lisaks tulemuslikkuse põhinäitajatele nn parameetrid (muud tööprotsesside näitajad) koos lisaväärtuse, sh tegevuse tulemuste ja mõju kvalitatiivse hindamisega, millega parandatakse eelarve haldamist;

4.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2017. aastaks kavandatud tööprogrammide tulemused saavutati 90 % ulatuses (39 tulemusest 35), neli tulemust tuli ettenägematute sündmuste tõttu edasi lükata ja on kavandatud 2018. aasta algusesse ning fond aitas kaasa 194-le poliitikaarendusega seotud liidu tasandi sündmusele (neist 49 % olid esmatähtsad liidu tasandi sündmused);

5.  peab kiiduväärseks, et fondi kõrgekvaliteediline töö teadmiste suurendamisel ja levitamisel on aidanud liidus paremaid elu- ja töötingimusi kavandada ja luua; tunnustab fondi aktiivset rolli olulise panuseandjana poliitikakujundamisse ning teabeallikana käimasolevatele ELi algatustele niisugustes valdkondades nagu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine, töö- ja eraelu tasakaal, sotsiaalkaitse kättesaadavus ja töötingimuste parandamine; väljendab heameelt fondi koostatavate analüüside ja poliitilise sisendteabe üle elukvaliteedi suundumuste valdkonnas, võttes arvesse muutuvat sotsiaalset ja majanduslikku profiili Euroopa elukvaliteedi neljanda uuringu ülevaatearuandes;

6.  tunnustab edusamme, mida fond on teinud, et viia lõpule nelja-aastane kava, milles määrati Eurofoundi tulevase töökava jaoks kindlaks neli esmatähtsat poliitikavaldkonda;

7.  märgib rahuloluga, et fond jätkas koostööd teiste ELi ametitega ja viis ellu iga-aastastes tegevuskavades kokku lepitud meetmeid Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi, Euroopa Koolitusfondi (ETF) ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop) ning jätkas ettevalmistusi koostöös Cedefopiga neljanda Euroopa ettevõtete uuringu tegemiseks ja uuringukulude jagamiseks; võtab teadmiseks asjaolu, et fond algatas hindamis- ja tagasisideteenuste jaoks uue ametitevahelise raamlepingu kaheksa osaleva ametiga;

8.  märgib, et fondis korraldati koos Cedefopi, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja ETFiga ametitevaheline hindamine, mis puudutas aastaid 2012–2016 ja keskendus nende tegevuse hindamisele asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe ja liidu lisaväärtuse seisukohast; hinnati ka nende nelja ameti tulevikku; palub, et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile lõpparuande tulemustest aru, eelkõige seoses fondi antava liidu lisaväärtuse hindamise ja fondi tulevikuga;

9.  võtab rahuloluga teadmiseks, et komisjoni koostatud uue asutamismääruse ettepanek sisaldab kohustust viia välishindamine läbi iga viie aasta tagant;

Personalipoliitika

10.  märgib, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametikohtade loetelu täidetud 95,7 % ning liidu eelarves kinnitatud 93 ametnikust või ajutisest teenistujast oli ametis 89 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 95); märgib, et 2017. aastal töötas fondi heaks ka kümme lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

11.  tunneb heameelt detsembris 2017 läbi viidud ametikohtade läbivaatamise tulemuste üle, mis näitavad suhteliselt kõrget stabiilsust aastast aastasse;

12.  võtab teadmiseks asjaolu, et fond võttis 2017. aastal vastu inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ärahoidmise poliitika ning lisaks sellele on fondil väärikuse ja austuse programm;

13.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et fond andis teada kolmekümnele töötajale aastatel 2005–2014 tehtud liiga väikestest ja liiga suurtest väljamaksetest seoses üleminekuga ELi uutele personalieeskirjadele 2005. aastal; märgib, et fond korrigeeris kõiki vähem tehtud makseid, kuid ei nõua sisse liigselt makstud summasid; märgib, et palgaarvestuse funktsiooni hinnati põhjalikult ja on võetud meetmeid, kuid see küsimus on veel pooleli; kutsub fondi üles jätkuvalt pingutama selle probleemi lahendamiseks ja hoidma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni edusammudega kursis;

Hanked

14.  märgib, et fondi hangete ja lepingute nõuandekomitee (ACPC) vaatas 2017. aastal läbi 30 toimikut; märgib, et ACPC teeb igal aastal ka järelkontrolli juhuvalikuga saadud väikese maksumusega lepingute valimile; tunneb heameelt, et ACPC oli üldjoontes rahul, et fond järgis 2017. aastal hankemenetlusi;

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud fond veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab fondi vastuse põhjal teadmiseks, et mõned vahendid on juba kasutusel; kutsub fondi üles võtma hankemenetluste haldamiseks kõik vajalikud vahendid kasutusele ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

16.  võtab teadmiseks fondi kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest teatajate kaitse; tunneb heameelt, et fond kasutas 2017. aastal eetikakoodeksit ning on kohustunud teatama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõikidest väidetavatest või kinnitust leidnud huvide konfliktidest;

17.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et tuleb suurendada peaarvepidaja sõltumatust, viies ta otse fondi tegevdirektori ja haldusnõukogu alluvusse; tunneb heameelt meetmete üle, mida on juba võetud peaarvepidaja sõltumatuse tagamiseks;

Sisekontroll

18.  võtab teadmiseks asjaolu, et fond kohandas sisekontrolliraamistikku, mis keskendub sisekontrollisüsteemi toimimise jälgimisele, et muuta see fondi keskkonna jaoks sobivamaks;

19.  märgib rahuloluga, et projektijuhtimist puudutavate komisjoni siseauditi talituse leidude arvessevõtmise tegevuskava rakendamine on lõpule viidud ja kõik kokku lepitud meetmed on kasutusele võetud;

20.  märgib rahuloluga, et fond ja siseauditi talitus leppisid kokku viia 2018. aastal läbi tulemusaudit, mis käsitleb tegevuste prioriseerimist ja vahendite eraldamist; palub fondil anda selle auditi tulemuste kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

Muud märkused

21.  võtab teadmiseks esmased meetmed, mida fond on kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks võtnud; juhib aga tähelepanu sellele, CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks muid meetmeid fondil ei ole;

o
o   o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(2).

(1) ELT C 108, 22.3.2018, lk 207.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika