Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2179(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0143/2019

Texte depuse :

A8-0143/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.40

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0281

Texte adoptate
PDF 152kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(5), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

1.  acordă directorului executiv al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 94.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 94.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 74.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(5), în special articolul 16,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 94.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 94.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(6) JO L 30, 31.1.2019, p. 74.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0143/2019),

A.  întrucât, potrivit situației sale a veniturilor și cheltuielilor(1), bugetul final al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă („Fundația”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 20 480 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 1,49 % comparativ cu 2016; întrucât bugetul Fundației provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Fundației și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că, pe durata exercițiului financiar 2017, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 100 %, la fel ca în 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 80,7 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 4,1 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  salută faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 37 528 EUR, reprezentând 1,2 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 3,7 % față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Fundația folosește anumiți indicatori-cheie de performanță, incluși în sistemul său de monitorizare a performanței, care, pe lângă acești indicatori-cheie de performanță, include și alți indicatori (pentru procesele operaționale) și o apreciere și evaluare calitativă, pentru a evalua valoarea adăugată, inclusiv rezultatul și impactul, realizată de activitățile sale, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  ia act de faptul că obiectivele programelor de lucru planificate pentru 2017 au fost îndeplinite în proporție de 90 % (35 din 39 de obiective), iar patru obiective au trebuit amânate din cauza unor evenimente neprevăzute și au fost replanificate pentru a fi îndeplinite la începutul anului 2018, precum și de faptul că Fundația a contribuit la 194 de evenimente de elaborare a politicii la nivelul Uniunii (49 % dintre acestea fiind evenimente prioritare la nivelul Uniunii);

5.  apreciază faptul că activitatea de înaltă calitate a Fundației în ceea ce privește extinderea și diseminarea cunoștințelor a contribuit la planificarea și asigurarea unor condiții mai bune de viață și de muncă în Uniune; recunoaște rolul activ al Fundației ca factor care contribuție în mod esențial la dezvoltarea politicilor și ca sursă de informații pentru inițiativele UE aflate în curs de desfășurare, cum ar fi punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, accesul la protecție socială și îmbunătățirea condițiilor de muncă; salută analiza și contribuția în materie de politică a Fundației în ceea ce privește tendințele legate de calitate a vieții în contextul profilului social și economic aflat în schimbare, din raportul de sinteză referitor la cel de-al patrulea Sondaj european privind calitatea vieții;

6.  ia act de progresele înregistrate de Fundație în ceea ce privește finalizarea programului său pe patru ani, care a identificat patru domenii de politică specifice prioritare pentru viitorul program de activitate al Fundației;

7.  constată cu satisfacție că Fundația a continuat cooperarea cu alte agenții ale UE, a pus în aplicare acțiuni convenite în cadrul unor planuri anuale cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Fundația Europeană de Formare (ETF) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și și-a continuat pregătirile în colaborare cu Cedefop privind cel de al patrulea sondaj european în rândul întreprinderilor, partajând costurile sondajului; constată că Fundația a introdus un nou contract-cadru inter-agenții, cu participarea a opt agenții, pentru servicii de evaluare și feedback;

8.  observă că Fundația a făcut obiectul evaluării externe „transversale”, împreună cu Cedefop, EU-OSHA și ETF, pentru perioada 2012-2016, care s-a axat pe evaluarea activității agențiilor în ceea ce privește relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată europeană, precum și pe viitorul celor patru agenții; invită Fundația să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele raportului final, în special în ceea ce privește evaluarea privind valoarea adăugată europeană adusă de fundație și opiniile privind viitorul Fundației;

9.  constată cu satisfacție că propunerea Comisiei privind un nou regulament de înființare include obligația realizării unei evaluări externe din cinci în cinci ani;

Politica de personal

10.  constată că la 31 decembrie 2017 schema de personal era executată în proporție de 95,70 %, fiind numiți 89 de funcționari sau agenți temporari din totalul de 93 de posturi de funcționari sau agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii (95 de posturi autorizate în 2016); constată că în 2017, în cadrul Fundației au lucrat, de asemenea, 10 agenți contractuali și un expert național detașat;

11.  salută rezultatele exercițiului de evaluare a posturilor, care a avut loc în decembrie 2017 și arată un nivel relativ ridicat de stabilitate de la un an la altul;

12.  constată că Fundația a adoptat o politică de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii în 2017 și, în plus, a instituit un Program pentru demnitate și respect;

13.  observă că, potrivit raportului Curții, Fundația a raportat existența unor plăți salariale datorate și a unor plăți în exces în ceea ce privește 30 de membri ai personalului pentru perioada 2005-2014 în urma trecerii la noul Statut al funcționarilor UE în 2005; ia act de faptul că Fundația a corectat toate plățile datorate, dar nu va recupera plățile în exces; constată că a fost implementată o evaluare completă a sistemului de gestionare a salariilor și că au fost luate măsuri, însă problema există în continuare; invită Fundația să își continue eforturile de soluționare a problemei și să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

Achiziții

14.  constată că Comitetul consultativ privind achizițiile publice și contractele (ACPC) al Fundației a examinat 30 de dosare în 2017; constată că, în plus, ACPC efectuează o verificare ex post anuală a unor contracte atribuite de valoare mică selectate aleatoriu; salută faptul că ACPC a fost per ansamblu mulțumit de faptul că Fundația a respectat procedurile de achiziții în 2017;

15.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Fundația nu folosea încă toate instrumentele lansate de Comisie în scopul de a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza răspunsului Fundației, că unele dintre instrumente sunt deja implementate; invită Fundația să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea lor în aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Fundație și de eforturile sale constante de a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; apreciază faptul că Fundația a introdus în 2017 un cod de etică și că s-a angajat să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice caz de conflict de interese presupus sau real;

17.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului executiv al Fundației și Consiliului de administrație; salută măsurile luate deja pentru a asigura independența contabilului;

Controalele interne

18.  ia act de faptul că Fundația a adaptat cadrul de control intern, concentrându-se asupra monitorizării performanței sistemului de control intern, astfel încât acesta să devină mai adecvat mediului aferent Fundației;

19.  constată cu satisfacție că punerea în aplicare a planului de acțiune care răspunde constatărilor Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) în ceea ce privește gestionarea proiectelor a fost finalizată și toate acțiunile convenite au fost introduse;

20.  apreciază faptul că Fundația și IAS au convenit să realizeze un audit al performanței în ceea ce privește stabilirea ordinii de prioritate a activităților și alocarea resurselor în 2018; invită Fundația să transmită rezultatele acestui audit autorității care acordă descărcarea de gestiune;

Alte observații

21.  ia act de eforturile preliminare ale Fundației de a asigura un loc de muncă rentabil și ecologic; subliniază, cu toate acestea, că Fundația nu a instituit măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 207.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate