Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0143/2019

Predkladané texty :

A8-0143/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.40

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0281

Prijaté texty
PDF 161kWORD 52k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 (2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/127 zo 16. januára 2019 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 (2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0069/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(5), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/127 zo 16. januára 2019 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 94.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 74.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017 (2018/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0143/2019),

A.  keďže podľa jej výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2017 sumu 20 480 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 1,49 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky nadácie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2016; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,7 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 4,1 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  víta, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 37 528 EUR, ktorá predstavuje 1,2 % celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zníženiu o 3,7 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že nadácia používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“), ktoré sú súčasťou jej systému monitorovania výkonnosti, ktorý okrem KPI pozostáva z „metrík“ (iné ukazovatele pre operačné procesy) a kvalitatívneho posudzovania a hodnotenia, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu vrátane výsledkov a vplyvu, ktoré poskytujú jej činnosti, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  vyjadruje uznanie tomu, že plnenie výstupov pracovného programu plánovaných na rok 2017 dosiahlo 90 % (35 zo 39 výstupov), pričom štyri výstupy sa museli odložiť z dôvodu nepredvídaných udalostí a ich dodanie sa plánuje začiatkom roka 2018, a že nadácia prispela k 194 podujatiam na úrovni politického rozvoja na úrovni Únie (49 % z nich bolo prioritných podujatí na úrovni Únie);

5.  oceňuje, že veľmi kvalitná práca nadácie v oblasti prehlbovania a šírenia poznatkov prispela k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Únii; uznáva aktívnu úlohu nadácie ako kľúčového prispievateľa k rozvoju politiky a ako zdroja informácií k prebiehajúcim iniciatívam EÚ, ako je vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, prístup k sociálnej ochrane a zlepšovanie pracovných podmienok; víta analýzu a politický prínos nadácie, pokiaľ ide o trendy v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a hospodárskeho profilu v súhrnnej správe zo štvrtého európskeho prieskumu kvality života;

6.  uznáva pokrok nadácie pri dokončení jej štvorročného programu, v ktorom stanovila štyri konkrétne prioritné oblasti politiky pre budúci pracovný program nadácie;

7.  s uspokojením konštatuje, že nadácia pokračovala v spolupráci s ostatnými agentúrami EÚ a vykonala činnosti dohodnuté v rámci ročných plánov s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“), Agentúrou Európskej únie pre základné práva, Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ďalej len „ETF“) a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „Cedefop“) a v spolupráci so strediskom Cedefop pokračovala v prípravách na štvrtom prieskume európskych spoločností a na deľbe nákladov na prieskum; vyjadruje uznanie tomu, že nadácia iniciovala uzavretie nových rámcových zmlúv medzi agentúrami na poskytnutie služieb hodnotenia a spätnej väzby s ôsmimi zúčastnenými agentúrami;

8.  konštatuje, že nadácia bola spolu so strediskom Cedefop, agentúrou EU-OSHA a nadáciou ETF predmetom externých hodnotení „viacerých agentúr“ za roky 2012 až 2016, ktoré boli zamerané na posúdenie práce agentúr z hľadiska ich relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty Únie, ako aj budúcnosti týchto štyroch agentúr; vyzýva nadáciu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch záverečnej správy, najmä pokiaľ ide o hodnotenie pridanej hodnoty Únie, ktorú nadácia poskytuje, a názory na budúcnosť nadácie;

9.  s uspokojením konštatuje, že návrh Komisie na nové nariadenie o zriadení zahŕňa povinnosť vykonávať externé hodnotenie každých päť rokov;

Personálna politika

10.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest vykonaný na 95,70 %, pričom z 93 úradníkov alebo dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 95 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 89 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 nadácia okrem toho zamestnávala 10 zmluvných zamestnancov a jedného vyslaného národného experta;

11.  víta výsledky skríningu pracovných miest, ktorý sa uskutočnili v decembri 2017 a poukázal na relatívne vysokú úroveň medziročnej stability;

12.  berie na vedomie skutočnosť, že nadácia prijala politiku týkajúcu sa ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu v roku 2017 a zaviedla program Dôstojnosť a rešpekt;

13.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že nadácia informovala o podhodnotení a nadhodnotení platov tridsiatich zamestnancov v období 2005 až 2014, ktoré súviselo s prechodom na nový služobný poriadok EÚ v roku 2005; berie na vedomie, že nadácia opravila všetky podhodnotené sumy, ale nevymôže preplatky; konštatuje, že bolo vykonané úplné hodnotenie mzdovej funkcie a že sa prijali opatrenia, ale problém nie je stále vyriešený; vyzýva nadáciu, aby pokračovala vo svojom úsilí o vyriešenie tohto problému a aby o dosiahnutých výsledkoch informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Verejné obstarávanie

14.  konštatuje, že poradný výbor nadácie pre verejné obstarávanie a zákazky (ďalej len „poradný výbor“) v roku 2017 preskúmal 30 spisov; konštatuje, že poradný výbor okrem toho vykonal ročnú kontrolu ex post náhodne vybraných udelených zákaziek s nízkou hodnotou; víta skutočnosť, že poradný výbor bol celkovo spokojný s tým, že nadácia v roku 2017 dodržala postupy verejného obstarávania;

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že nadácia do konca roka 2017 nezačala používať všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede nadácie poznamenáva, že niektoré z nástrojov sú už k dispozícii; vyzýva nadáciu, aby zaviedla všetky nástroje potrebné na riadenie postupov verejného obstarávania a aby o ich zavedení informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

16.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie nadácie o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; oceňuje skutočnosť, že v roku 2017 nadácia prijala etický kódex a zaviazala sa informovať orgán udeľujúci absolutórium o akýchkoľvek údajných alebo potvrdených prípadoch konfliktu záujmov;

17.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a správnej rade nadácie; víta kroky, ktoré sa už podnikli s cieľom zabezpečiť nezávislosť účtovníka;

Vnútorná kontrola

18.  vyjadruje uznanie tomu, že nadácia upravila rámec vnútornej kontroly zameraný na monitorovanie výkonnosti systému vnútornej kontroly tak, aby bol vhodnejší pre prostredie nadácie;

19.  s uspokojením konštatuje, že bola dokončená realizácia akčného plánu na riešenie zistení Útvaru Komisie pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) v súvislosti s riadením projektov a že boli zavedené všetky dohodnuté opatrenia;

20.  s uspokojením konštatuje, že nadácia a IAS sa dohodli na tom, že v roku 2018 vykonajú audit výkonnosti týkajúci sa „stanovenia prioritných činností a prideľovania zdrojov“; vyzýva nadáciu, aby o výsledkoch tohto auditu informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie počiatočné úsilie nadácie o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že nadácia nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 207.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia