Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2186(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0155/2019

Předložené texty :

A8-0155/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.41

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0282

Přijaté texty
PDF 163kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV(6), a zejména na článek 63 tohoto nařízení;

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0155/2019),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV(6), a zejména na článek 63 tohoto nařízení;

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0155/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0155/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Eurojustu na rozpočtový rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) 48 689 237 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 11,83 %; vzhledem k tomu, že zvýšení rozpočtu souvisí zejména s přesunem Eurojustu do nových prostor; vzhledem k tomu, že celý rozpočet Eurojustu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Eurojustu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému během rozpočtového roku 2017 na monitorování rozpočtu dosáhla míra plnění 99,97 %, což v porovnání s rokem 2016 představuje mírný nárůst o 0,08 %, a to včetně 11 130 000 EUR, které byly vyčleněny na novou budovu; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 83,95 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 3,53 %;

2.  vítá skutečnost, že k čerpání finančních prostředků z rozpočtu Eurojustu na rok 2017 nevyslovil Účetní dvůr žádné připomínky; vítá zvláště skutečnost, že většina z doporučení, která Účetní dvůr vydal v předchozích letech, byla uzavřena;

Zrušení přenesených prostředků

3.  bere na vědomí, že objem zrušených prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017 dosáhl 234 228 EUR, což představuje 2,96 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 snížení o 2,64 %;

4.  zejména upozorňuje na to, že Účetní dvůr již od roku 2017 nevytýká Eurojustu příliš vysoké přenosy prostředků na závazky z předchozího roku (2016) do běžného roku (2017) v hlavě II (správní výdaje);

Výkonnost

5.  s uspokojením konstatuje, že Eurojust využívá pro měření pokroku při plnění cílů, které si v rámci své činnosti stanovil pro daný rok, určité kvantitativní a kvalitativní klíčové ukazatele výkonnosti, včetně dopadu, výsledku a technických a provozních ukazatelů, aby mohl zlepšovat své rozpočtové řízení; vyslovuje uznání Eurojustu za to, že se snaží posílit svůj rámec pro hodnocení výkonnosti, tak aby poskytoval smysluplnější informace, které by lépe odrážely plnění jeho strategických cílů a hodnotily přidanou hodnotu jeho činností;

6.  bere na vědomí, že Eurojust důkladně reorganizoval svou administrativu, takže mohl vyčlenit více zdrojů na lepší podporu operační činnosti, a současně tak vznikly synergie a zvýšila se efektivita; konstatuje, že tato reorganizace se v praxi promítla do vysoké míry plnění rozpočtu a plateb;

7.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2017 se Eurojust účastnil projektů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europolu) a dalších partnerů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které byly zaměřeny na boj proti terorismu, a že se s Europolem podílel na dvou společných zadávacích řízeních; s uspokojením shledává, že Eurojust zamýšlí vypracovat strategii zadávání veřejných zakázek, která by více těžila z výhod společných meziagenturních a interinstitucionálních postupů pro veřejné zakázky; důrazně Eurojust vybízí, aby dále rozvíjel projekty spolupráce s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

8.  připomíná význam a přidanou hodnotu Eurojustu v boji proti organizované trestné činnosti v celé Evropě a zejména jeho roli při financování společných vyšetřovacích týmů; vítá v tomto ohledu nedávné uzavření nového memoranda o porozumění mezi Eurojustem a Europolem(2), které stanoví kritéria a podmínky pro finanční podporu, již obě agentury poskytují na práci společných vyšetřovacích týmů;

Personální politika

9.  bere na vědomí, že k 31. prosinci 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,2 %, přičemž z 208 dočasných pracovníků schválených na základě rozpočtu Unie (v roce 2016 bylo schváleno 203 míst) jich bylo jmenováno 202; konstatuje, že v roce 2017 kromě toho pro Eurojust pracovalo 21 smluvních zaměstnanců a 17 vyslaných národních odborníků;

10.  s potěšením bere na vědomí, že Eurojust přijal politiku pro prevenci obtěžování, uskutečnil příslušná školení a umožnil důvěrné poradenství;

11.  vítá návrh Účetního dvora, aby Eurojust v zájmu zvýšení publicity zveřejňoval volná pracovní místa na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení Eurojustu v souvislosti s náklady na překlad;

12.  nabádá Eurojust, aby zvážil přijetí strategie pro základní práva, včetně vložení odkazu na základní práva do kodexu chování, který by mohl vymezovat povinnosti jeho zaměstnanců a příslušná školení; dále Eurojust vybízí, aby zvážil vytvoření mechanismu, který by zajistil odhalení a oznámení všech případů porušení základních práv a který by hlavní orgány Eurojustu rychle upozornil na hrozící porušení základních práv; vybízí Eurojust, aby vždy, když je to vhodné, jmenoval úředníka pro základní práva, který by se přímo zodpovídal správní radě, čímž by se zajistil určitý stupeň jeho nezávislosti vůči ostatním zaměstnancům, a který by okamžitě řešil hrozby pro základní práva a dbal na neustálé zdokonalování politiky v oblasti základních práv ve vnitřních strukturách agentury; vyzývá Eurojust, aby o záležitostech spojených se základními právy rozvíjel pravidelný dialog s organizacemi občanské společnosti a důležitými mezinárodními organizacemi; dále jej vyzývá, aby se dodržování základních práv stalo základním referenčním prvkem v rámci spolupráce Eurojustu s externími subjekty, zejména s členy vnitrostátních správních orgánů, s nimiž spolupracuje na operační úrovni;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření Eurojustu a jeho nepolevující snahu o zajištění transparentnosti a o prevenci a řešení střetů zájmů; s politováním bere na vědomí, že Eurojust před zveřejňováním prohlášení o zájmech správního ředitele a členů správní rady upřednostňuje zveřejňování prohlášení o neexistenci střetu zájmů; žádá, aby zveřejňoval prohlášení o zájmech;

14.  konstatuje, že Eurojust v červnu 2018 přijal vnitřní pravidla pro whistleblowing vycházející ze vzorových pravidel Komise; žádá Eurojust, aby poskytl informace o případech whistleblowingu v roce 2017 a – pokud se vyskytly – o tom, jakým způsobem byly řešeny; poukazuje na význam osvětových akcí a školení zaměstnanců jako nástroje, který podporuje pozitivní prostředí, v němž panuje důvěra a v němž je oznamování případů porušení pravidel akceptovanou součástí podnikové kultury;

15.  s politováním si všímá, že na konci roku 2017 stále nebylo provedeno doporučení Účetního dvora z roku 2010, aby se zvážila úprava definice příslušných rolí a pravomocí správního ředitele a kolegia Eurojustu, aby nedocházelo k jejich překrývání, které vyplynulo ze zřizovacího rozhodnutí(3); je si vědom toho, že řešení této záležitosti není v rukou Eurojustu, ale že se jí zabývali spolunormotvůrci při přezkumu mandátu Eurojustu; vítá nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 o Eurojustu(4) a očekává, že tyto otázky budou vyřešeny novou strukturou a vyjasněním rolí a odpovědností, včetně nové výkonné rady;

Vnitřní kontroly

16.  shledává, že Eurojust v roce 2017 vyjmul na doporučení útvaru interního auditu pracovníky zabývající se účetnictvím z oddělení pro rozpočet, finance a zadávání veřejných zakázek, aby posílil jejich nezávislost; dále konstatuje, že účetní, jenž je vedoucím účetního oddělení, je jmenován kolegiem Eurojustu;

Další připomínky

17.  s uspokojením bere na vědomí, že se Eurojust v červnu 2017 přestěhoval do nových prostor, aniž by to mělo negativní dopad na jeho provozní kapacitu, a že zavčas přijal všechna nezbytná finanční, bezpečnostní, právní a další praktická opatření; konstatuje, že na investice do nových prostor, které byly naplánovány na rok 2017, bylo vyčleněno 11 130 000 EUR v prostředcích na závazky a že do 31. prosince 2017 bylo vyplaceno 8 790 000 EUR (79 %); žádá Eurojust, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(5) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 279, 8.8.2018, s. 9.
(2) Memorandum o porozumění, kterým se společně stanoví pravidla a podmínky pro finanční podporu Europolu a Eurojustu činnostem společných vyšetřovacích týmů, podepsané dne 1. června 2018.
(3) Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138).
(5) Přijaté texty, P8_TA_PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí