Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2186(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0155/2019

Indgivne tekster :

A8-0155/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.41

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0282

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 51k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2017 med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA(6), særlig artikel 63,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2017 med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA(6), særlig artikel 63,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 161.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
(6) EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0155/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Eurojust for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 48 689 237 EUR, hvilket svarer til en stigning på 11,83 % i forhold til 2016; der henviser til, at forhøjelsen af budgettet hovedsagelig vedrører flytningen af Eurojust til dets nye lokalitet; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,97 %, hvilket udgør en ganske lille stigning på 0,08 % i forhold til 2016 og indbefatter 11 130 000 EUR, som var øremærket til den nye bygning; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 83,95 %, hvilket er en stigning på 3,53 % i forhold til 2016;

2.  glæder sig over, at Revisionsretten ikke har fremsat bemærkninger vedrørende gennemførelsen af Eurojusts budget for 2017; glæder sig navnlig over, at de fleste af de anbefalinger, som Revisionsretten har fremsat for tidligere år, er blevet afsluttet;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 234 228 EUR, hvilket svarer til 2,96 % af det samlede overførte beløb, hvilket udgør et fald på 2,64 % i forhold til 2016;

4.  fremhæver navnlig, at Revisionsretten fra og med 2017 ikke længere fremsætter bemærkninger om for store fremførsler af forpligtelsesbevillinger fra det foregående år (2016) til det aktuelle år (2017) for afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter);

Performance

5.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust anvender visse kvantitative og kvalitative centrale resultatindikatorer til at måle opfyldelsen af sine mål for de årlige aktiviteter, herunder indvirknings- og resultatindikatorer samt tekniske og operationelle indikatorer, med henblik på at forbedre sin budgetforvaltning; anerkender Eurojusts indsats for at forbedre sin ramme for performanceevaluering for at tilvejebringe mere meningsfyldte oplysninger, der bedre kan sige noget om, hvorvidt Eurojusts strategiske mål er nået, og vurdere den merværdi, som dets aktiviteter tilfører;

6.  bemærker, at Eurojust har gennemført en gennemgribende omorganisering af sin forvaltning, og at der afsættes flere ressourcer til at forstærke støtten til det operationelle arbejde, hvilket har skabt synergier og effektivitetsgevinster; bemærker, at disse gevinster eksemplificeredes ved den høje grad af budget- og betalingsgennemførelse;

7.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust i 2017 bidrog til terrorbekæmpelsesprojekter, som blev gennemført af Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og andre partnere inden for retlige og indre anliggender, og desuden deltog i to fælles udbudsprocedurer med Europol; bemærker med tilfredshed, at Eurojust agter at udvikle en udbudsstrategi, der tager sigte på yderligere at høste fordelene ved fælles udbudsprocedurer mellem agenturerne og interinstitutionelle udbudsprocedurer; tilskynder kraftigt Eurojust til at udvikle flere samarbejdsprojekter med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer inden for retlige og indre anliggender;

8.  minder om Eurojusts betydning og merværdi i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i hele Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold ("JIT'er"); glæder sig i denne forbindelse over indgåelsen for nylig af et nyt aftalememorandum mellem Eurojust og Europol(2) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 97,2 %, med 202 midlertidigt ansatte ud af de 208 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 203 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 21 kontraktansatte og 17 udstationerede nationale eksperter arbejdede for Eurojust i 2017;

10.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust har vedtaget en politik til forebyggelse af chikane og organiseret uddannelse og skabt mulighed for fortrolig rådgivning;

11.  bifalder Revisionsrettens forslag om, at Eurojust offentliggør sine stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår Eurojusts betænkeligheder med hensyn oversættelsesomkostningerne;

12.  tilskynder Eurojust til at overveje at vedtage en strategi for grundlæggende rettigheder, herunder en henvisning til grundlæggende rettigheder i en adfærdskodeks, der kan fastsætte personalets pligter og uddannelse af personale; etablere mekanismer, der sikrer, at eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder afdækkes og indberettes, og at Eurojusts vigtigste organer hurtigt gøres opmærksom på risikoen for sådanne krænkelser; når det er relevant, oprette en stilling som ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der rapporterer direkte til bestyrelsen for at sikre en vis grad af uafhængighed over for det øvrige personale, for at sikre, at trusler mod de grundlæggende rettigheder straks imødegås, og at politikken for grundlæggende rettigheder i organisationen opgraderes løbende; udvikle en regelmæssig dialog med civilsamfundsorganisationer og relevante internationale organisationer om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og gøre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder til et centralt element inden for rammerne af Eurojusts samarbejde med eksterne aktører, herunder navnlig medlemmer af de nationale forvaltninger, som det interagerer med på operationelt plan;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  anerkender Eurojusts eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; beklager, at Eurojusts politik er at offentliggøre erklæringer om fravær af interessekonflikter i stedet for interesseerklæringer for den administrerende direktør og bestyrelsesmedlemmerne; opfordrer til, at der offentliggøres interesseerklæringer;

14.  bemærker, at Eurojust vedtog sine interne regler om whistleblowing på grundlag af Kommissionens standardregler i juni 2018; anmoder Eurojust om at fremlægge nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2017, og om, hvordan de blev håndteret; fremhæver vigtigheden af bevidstgørelse og uddannelse af personalet som et middel til at fremme et positivt og tillidspræget miljø, hvor whistleblowing er en accepteret del af virksomhedskulturen;

15.  beklager, at Revisionsrettens anbefaling fra 2010 om at genoverveje definitionen af de respektive roller og ansvarsområder for den administrerende direktør og Eurojusts kollegium for at undgå den overlapning af ansvarsområder, der følger af afgørelsen om oprettelse(3), stadig ikke var afsluttet ved udgangen af 2017; anerkender, at behandlingen af dette spørgsmål ikke var under Eurojusts kontrol, men var under overvejelse af den lovgivende myndigheds to parter i forbindelse med revisionen af Eurojusts mandat; glæder sig over vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727(4) og forventer, at disse spørgsmål løses med den nye struktur og præciseringen af roller og ansvarsområder heri, herunder for den nye direktion.

Intern kontrol

16.  bemærker, at Eurojust i 2017 efter anbefaling fra Den Interne Revisionstjeneste flyttede sine regnskabsmedarbejdere væk fra Enheden for Budget, Finanser og Indkøb for at styrke deres uafhængighed; bemærker endvidere, at regnskabsføreren som leder af regnskabskontoret udpeges af Eurojusts kollegium;

Andre bemærkninger

17.  anerkender, at Eurojust med succes gennemførte flytningen til sin nye lokalitet i juni 2017 uden tab af operationel kapacitet, og at alle nødvendige finansielle, sikkerhedsmæssige, retlige og andre praktiske ordninger var blevet truffet rettidigt; bemærker for så vidt angår de investeringer i den nye lokalitet, som var planlagt i 2017, at der blev indgået forpligtelser for 11 130 000 EUR , og at der pr. 31. december 2017 var blevet udbetalt 8 790 000 EUR (79 %); opfordrer Eurojust til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den videre udvikling i denne henseende;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(5) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 279 af 8.8.2018, s. 9.
(2) "Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust", undertegnet den 1. juni 2018.
(3) Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138).
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik