Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.41

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0282

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0076/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 63,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0155/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 161.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 161.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Eurojust(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Eurojust όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0076/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 63,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0155/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διοικητικό διευθυντή της Eurojust, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 161.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 161.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2186(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0155/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 48 689 237 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 11,83 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στη μετακόμιση της Eurojust στα νέα της γραφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Eurojust προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Eurojust είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,97 %, το οποίο συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,08 % σε σύγκριση με το 2016, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού 11 130 000 EUR αποκλειστικά για το νέο κτίριο· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 83,95 %, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,53 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απουσία παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το 2017· εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του διότι οι περισσότερες από τις συστάσεις που εκδόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για προηγούμενα έτη έχουν κλείσει·

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 234 228 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,96 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, δηλαδή μείωση κατά 2,64 % σε σύγκριση με το 2016·

4.  επισημαίνει συγκεκριμένα ότι, από το 2017 και έπειτα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει πλέον υπερβολικές μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το προηγούμενο έτος (2016) στο τρέχον έτος (2017) για τον τίτλο II (δαπάνες για δραστηριότητες υποστήριξης)·

Επιδόσεις

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust χρησιμοποιεί ορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιτευγμάτων της όσον αφορά τους στόχους της για τις ετήσιες δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αντικτύπου, αποτελεσμάτων και τεχνικών και επιχειρησιακών δεικτών για τη βελτίωση της δημοσιονομικής της διαχείρισης· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Eurojust να ενισχύσει το πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεών της για να παρέχει πιο ουσιαστικές πληροφορίες που θα δείχνουν καλύτερα την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της και θα αξιολογούν την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της·

6.  σημειώνει ότι η Eurojust εφάρμοσε σε βάθος αναδιοργάνωση της διοίκησής της και διέθεσε περισσότερους πόρους στην ενίσχυση της στήριξης του επιχειρησιακού έργου, πράγμα που δημιούργησε συνέργειες και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα· σημειώνει ότι το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των πληρωμών πιστοποιούν τα οφέλη αυτά·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2017, η Eurojust συνέβαλε σε έργα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και άλλων εταίρων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και, επιπλέον, συμμετείχε σε δύο κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με την Ευρωπόλ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust προτίθεται να αναπτύξει μια στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των οφελών που προκύπτουν από τις κοινές διυπηρεσιακές και διοργανικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· παροτρύνει σθεναρά τη Eurojust να αναπτύξει περαιτέρω τα προγράμματα συνεργασίας της με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Eurojust για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ειδικότερα, τον ρόλο της στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Eurojust και Europol(2) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των ΚΟΕ που παρέχουν αμφότερες·

Πολιτική προσωπικού

9.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,2 %, με τον διορισμό 202 έκτακτων υπαλλήλων από τις 208 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 203 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 21 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 17 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Eurojust το 2017·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Eurojust ενέκρινε πολιτική σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης και διοργάνωσε μαθήματα κατάρτισης και πρόσφερε υπηρεσίες εμπιστευτικής καθοδήγησης·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει η Eurojust τις προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί τις ανησυχίες της Eurojust σχετικά με τα έξοδα μετάφρασης·

12.  προτρέπει την Eurojust να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού της· να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την καταγγελία οποιασδήποτε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την ταχεία ενημέρωση των κυρίων οργάνων της Eurojust σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο παρόμοιας παραβίασης· να θεσπίσει, κατά περίπτωση, θέση υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο της Eurojust προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού και τούτο προκειμένου να διασφαλίζονται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αδιάκοπη βελτίωση της άσκησης πολιτικής της Eurojust στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων· να θεσμοθετήσει τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσει τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurojust με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία η Eurojust αλληλεπιδρά σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα της Eurojust και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει τη λύπη του διότι η Eurojust έχει προκρίνει τη δημοσίευση των δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και όχι των δηλώσεων συμφερόντων για τον διοικητικό διευθυντή της και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της· ζητεί τη δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων·

14.  σημειώνει ότι η Eurojust ενέκρινε τους εσωτερικούς κανόνες της για την καταγγελία δυσλειτουργιών με βάση τους πρότυπους κανόνες της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2018· ζητεί από την Eurojust να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2017, εφόσον υπήρξαν, και σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τους· υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων ως μέσου για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο η καταγγελία δυσλειτουργιών θα αποτελεί αποδεκτό μέρος της νοοτροπίας της μονάδας·

15.  εκφράζει τη λύπη του διότι η σύσταση που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2010 για επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οριοθετούνται ρόλοι και αρμοδιότητες μεταξύ διευθυντή και συλλογικού οργάνου της Eurojust, προκειμένου να αποφεύγεται η οφειλόμενη στην ιδρυτική απόφαση(3) αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, εξακολουθούσε να εκκρεμεί στα τέλη του 2017· αναγνωρίζει ότι η επίλυση του προβλήματος αυτού βρίσκεται εκτός ελέγχου Eurojust αν και απασχόλησε τους συν-νομοθέτες στο πλαίσιο της επανεξέτασης της εντολής της Eurojust· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και αναμένει ότι τα ζητήματα αυτά θα επιλυθούν με τη νέα δομή και με την αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του νέου εκτελεστικού συμβουλίου·

Εσωτερικοί έλεγχοι

16.  παρατηρεί ότι το 2017, κατόπιν σύστασης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, η Eurojust απέσυρε το λογιστικό προσωπικό της από τη μονάδα προϋπολογισμού, οικονομικών και προμηθειών για να ενισχύσει την ανεξαρτησία του· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο υπόλογος, ως επικεφαλής του τμήματος λογιστικών υπηρεσιών, διορίζεται από το συλλογικό όργανο της Eurojust·

Λοιπά σχόλια

17.  αναγνωρίζει ότι η Eurojust ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετακόμιση στα νέα της κτίρια τον Ιούνιο 2017 χωρίς απώλεια επιχειρησιακής ικανότητας και ότι όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις ασφαλείας, και οικονομικές, νομικές και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις έγιναν εγκαίρως· σημειώνει ότι όσον αφορά τις επενδύσεις στους νέους χώρους που είχαν προβλεφθεί για το 2017, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 11 130 000 EUR και καταβλήθηκαν πληρωμές ύψους 8 790 000 EUR (79 %)· καλεί τη Eurojust να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις στο θέμα αυτό·

o
o   o

18.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2019(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 279 της 8.8.2018, σ. 9.
(2) Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Europol και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2018·
(3) Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου