Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2186(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0155/2019

Esitatud tekstid :

A8-0155/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.41

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0282

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(5), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK(6), eriti selle artiklit 63,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0155/2019),

1.  annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 161.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 161.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(6) ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Eurojusti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Eurojusti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust Eurojusti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)(5), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK(6), eriti selle artiklit 63,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0155/2019),

1.  annab heakskiidu Eurojusti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 161.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 161.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 63, 6.3.2002, lk 1.
(6) ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0155/2019),

A.  arvestades, et Eurojusti tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli Eurojusti 2017. aasta lõplik eelarve 48 689 237 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 11,83 % suurust kasvu; arvestades, et eelarve suurenes peamiselt seetõttu, et Eurojust kolis uutesse ruumidesse; arvestades, et Eurojusti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Eurojusti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Eurojusti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,97 %, mis on 2016. aasta määrast veidi (0,08 %) kõrgem ja hõlmab uuele hoonele eraldatud 11 130 000 eurot; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 83,95 %, mis on 2016. aastaga võrreldes 3,53 % kõrgem;

2.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda ei teinud Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmise kohta märkusi; tunneb eriti suurt heameelt selle üle, et enamik kontrollikoja eelmiste aastate soovitusi on täide viidud;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 234 228 eurot, mis moodustab kogu ülekantud summast 2,96 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 2,64 % madalam;

4.  rõhutab eelkõige seda, et kontrollikoda ei märgi alates 2017. aastast enam II jao (toetustegevuse kulud) kulukohustuste assigneeringute ülemäärast ülekandmist eelmisest aastast (2016) jooksvasse aastasse (2017);

Tulemused

5.  märgib rahuloluga, et Eurojust kasutab eelarve haldamise parandamiseks teatavaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, sh mõju-, tulemus-, tehnilisi ja tegevusnäitajaid, et mõõta oma iga-aastase tegevuse eesmärkide saavutamist; võtab teadmiseks Eurojusti jõupingutused parandada oma tulemuslikkuse hindamise raamistikku, et anda sisulisemat teavet, mille abil paremini näidata Eurojusti strateegiliste eesmärkide saavutamist ja hinnata Eurojusti tegevusest tulenevat lisaväärtust;

6.  võtab teadmiseks, et Eurojust tegi oma haldusstruktuuris põhjalikke ümberkorraldusi, suurendades operatiivtegevuse toetamise tugevdamiseks ette nähtud ressursse, mille tulemusel saavutati koostoime ja tõhususe paranemine; märgib, et nimetatud paranemine ilmes eelarve ja maksete täitmise kõrges määras;

7.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal aitas Eurojust kaasa Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja muude justiits- ja siseküsimuste valdkonna partnerite terrorismivastaste projektide elluviimisele ning lisaks osales ta koos Europoliga kahes ühises hankemenetluses; võtab rahuloluga teadmiseks, et Eurojust kavatseb välja töötada hankestrateegia, mille eesmärk on saada ametitevahelistest ja institutsioonidevahelistest ühistest hankemenetlustest veelgi suuremat kasu; soovitab Eurojustil tungivalt edendada veelgi justiits- ja siseküsimuste valdkonna koostööprojekte Euroopa Liidu teiste institutsioonide, organite ja asutustega;

8.  tuletab meelde Eurojusti tähtsust ja lisaväärtust võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu kogu Euroopas ja eriti tema rolli ühiste uurimisrühmade rahastamises; tunneb sellega seoses heameelt uue vastastikuse mõistmise memorandumi hiljutise sõlmimise üle Eurojusti ja Europoli vahel(2), millega kehtestatakse nende poolt ühiste uurimisrühmade tegevusele antava rahalise toetuse kriteeriumid ja tingimused;

Personalipoliitika

9.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 97,2 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 208 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 202 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 203); märgib, et 2017. aastal töötas Eurojusti heaks ka 21 lepingulist töötajat ja 17 lähetatud riiklikku eksperti;

10.  märgib rahuloluga, et Eurojust on vastu võtnud ahistamise ennetamise poliitika ja korraldanud koolitusi ning teinud võimalikuks konfidentsiaalse nõustamise;

11.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle, et Eurojust avaldaks teated vabade ametikohtade kohta Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab Eurojusti muret seoses tõlkekuludega;

12.  soovitab Eurojustil kaaluda võimalust võtta vastu põhiõiguste strateegia ning viidata põhiõigustele ka käitumisjuhendis, milles võiks kindlaks määrata töötajate ülesanded ja koolitused; luua mehhanismid, et tagada kõikide põhiõiguste rikkumiste avastamine ja avalikustamine ning Eurojusti põhiorganite kiire teavitamine selliste rikkumiste ohust; luua vajaduse korral põhiõiguste ametniku ametikoht (juhatuse otseses alluvuses, et kindlustada teatav sõltumatus ülejäänud töötajatest), et tagada viivitamatu tegelemine põhiõigusi ohustavate asjaoludega ning organisatsiooni põhiõiguste poliitika pidev täiustamine; pidada põhiõiguste küsimuses kodanikuühiskonna organisatsioonide ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega korrapärast dialoogi; muuta põhiõiguste järgimine Eurojusti ja selle välispartnerite koostööraamistiku oluliseks osaks, sealhulgas eelkõige riikide ametiasutuste puhul, kellega Eurojust operatiivküsimustes koostööd teeb;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks Eurojusti kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus ning huvide konfliktide ennetamine ja haldamine; peab kahetsusväärseks, et Eurojust avaldab haldusdirektori ja juhatuse liikmete huvide konfliktide puudumise deklaratsioone, mitte huvide deklaratsioone; nõuab huvide deklaratsioonide avaldamist;

14.  märgib, et Eurojust võttis komisjoni näidiseeskirja alusel 2018. aasta juunis vastu rikkumisest teatamise sise-eeskirja; palub Eurojustil esitada üksikasjad rikkumisest teatamise juhtumite kohta 2017. aastal, kui selliseid juhtumeid esines, ja selle kohta, kuidas need lahendati; rõhutab, kui oluline on teadlikkuse tõstmine ja töötajate koolitamine, et luua positiivne ja usalduslik keskkond, milles peetakse rikkumisest teatamist korporatiivkultuuri aktsepteeritavaks osaks;

15.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja 2010. aasta soovitust Eurojusti haldusdirektori ja kolleegiumi kohustuste ja ülesannete määratluse muutmise kohta, et vältida asutamisotsusest(3) tulenevat kohustuste kattumist, ei olnud 2017. aasta lõpul veel täidetud; tunnistab, et selle küsimuse lahendamine ei ole Eurojusti kontrolli all, vaid et kaasseadusandjad tegelevad sellega Eurojusti mandaadi läbivaatamise raames; väljendab heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1727(4) vastuvõtmise üle ja loodab, et need küsimused lahendatakse määruses uue struktuuriga ning rollide ja kohustuste täpsustamisega, kaasa arvatud uue juhatuse puhul.

Sisekontroll

16.  märgib, et 2017. aastal viis Eurojust siseauditi talituse soovituse järel oma raamatupidamistöötajad eelarve-, finants- ja hangete üksusest ära, et suurendada nende sõltumatust; märgib lisaks, et peaarvepidaja, kes on raamatupidamisosakonna juhataja, nimetatakse ametisse Eurojusti kolleegiumi poolt;

Muud märkused

17.  võtab teadmiseks, et Eurojust lõpetas 2017. aasta juunis edukalt kolimise uutesse ruumidesse ning sellega ei kaasnenud tegevussuutlikkuse kadu ja kõik vajalikud rahalised, julgeolekualased, õiguslikud ja muud praktilised korraldused tehti õigeaegselt; märgib, et investeeringute puhul, mis oli 2017. aastal kavas teha uutesse ruumidesse, seoti kulukohustustega 11 130 000 eurot ja 31. detsembriks 2017 oli tasutud 8 790 000 eurot (79 %); palub Eurojustil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas toimuvast edasisest arengust teada;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute asjus oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(5) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 279, 8.8.2018, lk 9.
(2) Vastastikuse mõistmise memorandum, millega Europol ja Eurojust kehtestavad ühised reeglid ja tingimused ühiste uurimisrühmade tegevuseks rahalise toetuse andmiseks, allkirjastatud 1. juunil 2018.
(3) Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu (EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk 138).
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika