Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2186(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.41

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0282

Usvojeni tekstovi
PDF 151kWORD 56k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017. (2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(5), a posebno njezin članak 36.,

–  Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP(6), a posebno njezin članak 63.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 161.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 161.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 63, 6.3.2002., str. 1.
(6) SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2017. (2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2017., s odgovorom Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(5), a posebno njezin članak 36.,

–  Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP(6), a posebno njezin članak 63.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 161.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 161.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 63, 6.3.2002., str. 1.
(6) SL L 295, 21.11.2018., str. 138.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017. (2018/2186(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0155/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Eurojusta(1) za financijsku godinu 2017. njegov konačni proračun iznosio 48 689 237 EUR, što je povećanje od 11,83 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje proračuna većim dijelom povezano s preseljenjem Eurojusta u nove prostore; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,97 %, što je neznatno povećanje od 0,08 % u odnosu na 2016. i obuhvaća 11 130 000 EUR namjenskih sredstava za novu zgradu; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 83,95 %, što je povećanje od 3,53 % u odnosu na 2016.;

2.  pozdravlja izostanak primjedbi Revizorskog suda u pogledu izvršenja proračuna Eurojusta u 2017.; posebno pozdravlja činjenicu da je većina preporuka koje je Revizorski sud izdao za prethodne godine bila zaključena;

Ukidanje prijenosa

3.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 234 228 EUR, što predstavlja 2,96 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 2,64 % u odnosu na 2016.;

4.  posebno ističe da Revizorski sud od 2017. više ne izvješćuje o prekomjernim prijenosima odobrenih sredstava za preuzete obveze iz prethodne (2016.) u tekuću (2017.) godinu za glavu II. (rashodi za aktivnosti potpore);

Uspješnost

5.  sa zadovoljstvom napominje da Eurojust upotrebljava određene kvantitativne i kvalitativne ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje postignuća svojih ciljeva za svoje godišnje aktivnosti uključujući učinak, ishod i tehničke i operativne pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom; uviđa napore Eurojusta da poboljša okvir za evaluaciju uspješnosti radi pružanja smislenih informacija koje bi bolje prikazale ostvarenje njegovih strateških ciljeva i ocijenile dodanu vrijednost njegovih aktivnosti;

6.  napominje da je Eurojust proveo temeljitu reorganizaciju svoje uprave te da je više sredstava posvećeno jačanju potpore operativnom radu, što je stvorilo sinergije i povećalo učinkovitost; napominje da su primjer tih povećanja učinkovitosti visoke stope izvršenja proračuna i plaćanja;

7.  sa zadovoljstvom napominje da je 2017. Eurojust doprinio projektima za borbu protiv terorizma Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i drugih partnera u području pravosuđa i unutarnjih poslova te usto sudjelovao u dvama zajedničkim postupcima nadmetanja s Europolom; sa zadovoljstvom primjećuje da Eurojust namjerava izraditi strategiju javne nabave čiji je cilj daljnje ubiranje koristi od međuagencijskih i međuinstitucijskih postupaka zajedničke javne nabave; snažno potiče Eurojust da nastavi razvijati projekte suradnje s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

8.  podsjeća na važnost i dodanu vrijednost Eurojusta u borbi protiv organiziranog kriminala diljem Europe, a posebno na njegovu ulogu u financiranju zajedničkih istražnih timova; u tom pogledu pozdravlja nedavno sklapanje novog Memoranduma o razumijevanju između Eurojusta i Europola(2) kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za njihovu financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova;

Politika zapošljavanja

9.  napominje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 97,2 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 202 privremenih djelatnika od 208 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 203 odobrena radna mjesta 2016. godine); također napominje da je 2017. za Eurojust radio 21 ugovorni djelatnik i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka;

10.  sa zadovoljstvom napominje da je Eurojust donio politiku o sprečavanju uznemiravanja i organizirao osposobljavanja te je omogućio povjerljivo savjetovanje;

11.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da Eurojust objavljuje oglase o slobodnim radnim mjestima na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije zabrinutost Eurojusta kad je riječ o troškovima prevođenja;

12.  potiče Eurojust da razmotri mogućnost sljedećega: donošenja strategije o temeljnim pravima, uključujući upućivanje na temeljna prava u kodeksu ponašanja koji bi mogao definirati zadaće njegova osoblja i osposobljavanje potrebno osoblju; uspostavljanja mehanizama kojima se će osigurati da će se kršenja temeljnih prava utvrditi i prijaviti te da će se glavnim tijelima Eurojusta pozornost odmah skrenuti na opasnost od takvih kršenja; uspostavljanja, kad god je to relevantno, položaja službenika za temeljna prava koji će izravno odgovarati upravnom odboru kako bi se zajamčio određeni stupanj neovisnosti u pogledu ostalog osoblja, u cilju jamčenja da se odmah odgovara na prijetnje temeljnim pravima i da se unutar organizacije konstantno unapređuju politike o temeljnim pravima; razvijanja redovitog dijaloga s organizacijama civilnog društva i relevantnim međunarodnim organizacijama o pitanjima povezanima s temeljnim pravima; postavljanja poštovanja temeljnih prava kao bitnog sastavnog dijela uvjeta suradnje Eurojusta s vanjskim subjektima, uključujući osobito članove nacionalnih uprava s kojima kontaktira na operativnoj razini;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Eurojusta i njegove stalne napore oko osiguravanja transparentnosti te oko sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; žali zbog toga što je politika Eurojusta da objavljuje izjave o nepostojanju sukoba interesa umjesto izjava o financijskim interesima upravnog direktora i članova upravnog odbora; poziva na objavljivanje izjava o financijskim interesima;

14.  napominje da je Eurojust u lipnju 2018. donio interni pravilnik o zviždačima na temelju predloška pravilnika koji je izradila Komisija; traži od Eurojusta da dostavi detalje o predmetima iz 2017. povezanima sa zviždačima i o tome kako su obrađeni; ističe važnost podizanja razine osviještenosti i osposobljavanja osoblja kao načina za uspostavu pozitivnog ozračja povjerenja u kojem se zviždanje prihvaća kao dio poslovne kulture;

15.  žali zbog toga što je preporuka Revizorskog suda iz 2010. prema kojoj bi trebalo preispitati ulogu i dužnosti upravnog direktora i kolegija Eurojusta kako bi se izbjeglo preklapanje dužnosti (koje proizlazi iz Odluke o osnivanju(3)) 2017. bila i dalje otvorena; prima na znanje da rješavanje tog pitanja nije pod kontrolom Eurojusta, nego da su ga suzakonodavci razmotrili u kontekstu preispitivanja mandata Eurojusta; pozdravlja donošenje Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća(4) te očekuje da će ta pitanja biti riješena novom strukturom i pojašnjenjem uloga i odgovornosti u toj Uredbi, što uključuje i novi Izvršni odbor;

Unutarnje kontrole

16.  primjećuje da je 2017., slijedom preporuke Službe za unutarnju reviziju, Eurojust iz Odjela za proračun, financije i javnu nabavu premjestio svoje računovodstveno osoblje kako bi povećao njihovu neovisnost; nadalje napominje da računovodstvenoga službenika, kao načelnika računovodstvenog ureda, imenuje kolegij Eurojusta;

Druge primjedbe

17.  uviđa da je Eurojust uspješno dovršio preseljenje u nove prostorije u lipnju 2017. bez gubitka operativnih kapaciteta te da su sva potrebna financijska, sigurnosna, pravna i druga praktična rješenja izvršena pravodobno; napominje da je u pogledu ulaganja u nove prostore planirane za 2017. bilo odobreno 11 130 000 EUR, a do 31. prosinca 2017. isplaćeno je 8 790 000 EUR (tj. 79 %); poziva Eurojust da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o daljnjem razvoju događaja u tom pogledu;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(5) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 279, 8.8.2018., str. 9.
(2) Memorandum o razumijevanju o zajedničkom uspostavljanju pravila i uvjeta za financijsku potporu aktivnostima zajedničkih istražnih timova između Europola i Eurojusta, potpisan 1. lipnja 2018.
(3) Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6.3.2002., str. 1.).
(4) Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.).
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti