Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2186(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0155/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0155/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.41

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0282

Pieņemtie teksti
PDF 157kWORD 56k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2017. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(5) un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI,(6) un jo īpaši tā 63. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(7) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0155/2019),

1.  sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 161. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., .161. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
(6) OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eurojust 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2017. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem,(5) un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI,(6) un jo īpaši tā 63. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(7) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0155/2019),

1.  apstiprina Eurojust 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 161. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 161. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
(6) OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2186(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0155/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 48 689 237 EUR, t. i., par 11,83 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis budžeta palielinājums galvenokārt bija saistīts ar Eurojust pārcelšanos uz jaunajām telpām; tā kā Eurojust budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eurojust 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,97 %, kas ir nedaudz — par 0,08 % — augstāks nekā 2016. gadā un ietver jaunajai ēkai rezervētos 11 130 000 EUR; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 83,95 %, t. i., par 3,53 % augstāks nekā 2016. gadā;

2.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta nav sniegusi nekādas piezīmes par Eurojust 2017. gada budžeta izpildi; īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir slēgta lielākā daļa ieteikumu, ko Revīzijas palāta bija sniegusi attiecībā uz iepriekšējiem gadiem;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  atzīmē, ka tika atcelti 234 228 EUR apropriāciju, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu — proti, 2,96 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas —, kas ir par 2,64 % mazāk nekā 2016. gadā;

4.  it īpaši uzsver to, ka no 2017. gada Revīzijas palāta vairs neziņo par saistību apropriāciju pārmērīgu pārnešanu no iepriekšējā gada (2016. g.) uz sekojošo gadu (2017. g.) II sadaļā (izdevumi atbalsta darbībām);

Sniegums

5.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust izmanto atsevišķus kvantitatīvus un kvalitatīvus galvenos snieguma rādītājus, lai izmērītu savu ikgadējo darbību mērķu īstenošanu, tostarp ietekmi, iznākumu un tehniskos un darbības rādītājus, lai uzlabotu budžeta pārvaldību; atzīst Eurojust centienus uzlabot savu snieguma izvērtēšanas satvaru, lai sniegtu jēgpilnāku informāciju, kas labāk atspoguļotu stratēģisko mērķu sasniegšanu un ļautu novērtēt tās darbību pievienoto vērtību;

6.  atzīmē, ka Eurojust veica padziļinātu administrācijas reorganizāciju, vairāk resursu atvēlot operatīvajam darbam paredzētā atbalsta pastiprināšanai, kā rezultāta tika radīta sinerģija un palielinājās efektivitāte; atzīmē, ka minētos ieguvumus atspoguļo augstais budžeta un maksājumu izpildes līmenis;

7.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. gadā Eurojust palīdzēja īstenot Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) un citu tieslietu un iekšlietu jomas partneru projektus terorisma apkarošanas jomā un piedalījās divās ar Eiropolu kopīgās iepirkuma procedūrās; ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust plāno izstrādāt iepirkuma stratēģiju, kuras mērķis ir gūt vēl lielāku labumu no aģentūru un iestāžu kopīgajām iepirkuma procedūrām; neatlaidīgi mudina Eurojust turpināt attīstīt sadarbības ar citām Savienības institūcijām, struktūrām, birojiem un aģentūrām projektus tieslietu un iekšlietu jomā;

8.  atgādina Eurojust nozīmi un pievienoto vērtību cīņā pret organizēto noziedzību visā Eiropā un it īpaši tās lomu kopēju izmeklēšanas grupu finansēšanā; šajā sakarā atzinīgi vērtē neseno jauna saprašanās memoranda noslēgšanu starp Eurojust un Eiropolu(2), ar ko nosaka kritērijus un nosacījumus finansiālajam atbalstam, kuru abas aģentūras sniedz kopēju izmeklēšanas grupu darbībām;

Personāla politika

9.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,2 % no štatu saraksta vietām, proti, bija aizpildītas 202 no Savienības budžetā apstiprinātajām 208 pagaidu darbinieka vietām (salīdzinājumā ar 203 apstiprinātām vietām 2016. gadā); atzīmē, ka 2017. gadā Eurojust strādāja arī 21 līgumdarbinieks un 17 norīkotie valstu eksperti;

10.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust ir pieņēmusi politiku aizskarošas izturēšanās novēršanai, organizējusi apmācību un nodrošinājusi konfidenciālas konsultēšanas iespējas;

11.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu Eurojust publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; saprot Eurojust bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām;

12.  mudina Eurojust apsvērt iespēju pieņemt pamattiesību stratēģiju, iekļaujot atsauci uz pamattiesībām rīcības kodeksā, kas varētu noteikt tās personāla pienākumus un apmācību; izvedot mehānismus, kas nodrošina, ka tiek atklāti un paziņoti jebkādi pamattiesību pārkāpumi un ka šādu pārkāpumu riski tiek ātri darīti zināmi Eurojust galvenajām struktūrām; attiecīgā gadījumā izveidot pamattiesību amatpersonas amatu — kas tieši atskaitītos valdei, lai nodrošinātu zināmu neatkarības pakāpi attiecībā pret pārējo personālu —, lai nodrošinātu, ka nekavējoties tiek novērsti pamattiesību apdraudējumi un ka organizācijā pastāvīgi tiek uzlabota pamattiesību politika; izveidot regulāru dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attiecīgām starptautiskām organizācijām par pamattiesību jautājumiem; panākt, ka pamattiesību ievērošana ir galvenais elements satvarā Eurojust sadarbībai ar ārējiem dalībniekiem, it īpaši ar to nacionālo administrāciju locekļiem, ar kurām tā mijiedarbojas darbības līmenī;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  pieņem zināšanai Eurojust pasākumus un pastāvīgos centienus, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību un interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Eurojust politiku tiek publicētas administratīvā direktora un valdes locekļu deklarācijas par interešu konflikta neesamību, nevis interešu deklarācijas; prasa, lai tiktu publicētas interešu deklarācijas;

14.  atzīmē, ka Eurojust 2018. gada jūnijā, pamatojoties uz Komisijas paraugnoteikumiem, pieņēma iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu; prasa Eurojust sniegt detalizētu informāciju par trauksmes celšanas gadījumiem 2017. gadā, ja tādi ir bijuši, un par to, kā tie tika izskatīti; uzsver, ka liela nozīme ir personāla izpratnes veicināšanai un apmācībai, lai veicinātu tādas labvēlīgas vides radīšanu, kurā valda uzticēšanās un kurā trauksmes celšana tiek pieņemta kā korporatīvās kultūras daļa;

15.  pauž nožēlu par to, ka 2017. gada beigās vēl joprojām nebija īstenots Revīzijas palātas 2010. gadā sniegtais ieteikums pārskatīt Eurojust administratīvā direktora un kolēģijas lomu un pienākumus, lai izvairītos no to pienākumu pārklāšanos, kuri izriet no izveides lēmuma(3); pieņem zināšanai, ka Eurojust nekontrolē šī jautājuma risināšanu un ka to izskatīja likumdevēji saistībā ar Eurojust pilnvaru pārskatīšanu; atzinīgi vērtē jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1727(4) pieņemšanu un sagaida, ka šie jautājumi tiks atrisināti līdz ar jaunās struktūras izveidi un attiecīgo lomu un pienākumu, tostarp valdes lomas un pienākumu, precizēšanu;

Iekšējā kontrole

16.  konstatē, ka 2017. gadā pēc Iekšējās revīzijas dienesta ieteikuma Eurojust no Budžeta, finanšu un iepirkuma nodaļas štatu saraksta izņēma grāmatvedības darbiniekus, lai palielinātu viņu neatkarību; turklāt atzīmē, ka grāmatvedi, kas ir Grāmatvedības nodaļas vadītājs, ieceļ Eurojust kolēģija;

Citi komentāri

17.  pieņem zināšanai, ka Eurojust 2017. gada jūnijā sekmīgi pabeidza pārcelšanos uz jaunajām telpām, nezaudējot savu operatīvo kapacitāti, un ka visi nepieciešamie finanšu, drošības, juridiskie un citi praktiskie pasākumi tika veikti savlaicīgi; atzīmē, ka attiecībā uz 2017. gadā plānotajiem ieguldījumiem jaunajās telpās līdz 2017. gada 31. decembrim bija uzņemtas saistības 11 130 000 EUR apmērā un bija veikti maksājumi 8 790 000 EUR (79 %) apmērā; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākajām norisēm šajā jomā;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(5).

(1) OV C 279, 8.8.2018., 9. lpp.
(2) 2018. gada 1. jūnijā parakstītais saprašanās memorands, ar ko kopīgi paredz noteikumus un nosacījumus attiecībā uz Eiropola un Eurojust sniegtu finansiālu atbalstu kopēju izmeklēšanas grupas darbībām.
(3) Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmums 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem (OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Regula (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.).
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika