Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2186(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0155/2019

Teksty złożone :

A8-0155/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.41

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0282

Teksty przyjęte
PDF 166kWORD 56k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017 (2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(5), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW(6), w szczególności jej art. 63;

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(6)Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138.
(7)Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2017 (2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(5), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW(6), w szczególności jej art. 63;

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 161.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.
(6)Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017 (2018/2186(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0155/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków Eurojustu(1) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 48 689 237 EUR, co stanowi wzrost o 11,83 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost budżetu jest spowodowany głównie przeniesieniem Eurojustu do nowej siedziby; mając na uwadze, że cały budżet Eurojustu pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,97 %, co oznacza lekki wzrost o 0,08 % w porównaniu z rokiem 2016 i obejmuje kwotę 11 130 000 EUR wyodrębnioną na nowy budynek; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 83,95 %, co oznacza wzrost o 3,53 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  z zadowoleniem przyjmuje brak uwag Trybunału w odniesieniu do wykonania budżetu Eurojustu za rok 2017; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość zaleceń wydanych przez Trybunał w odniesieniu do poprzednich lat została zamknięta;

Anulowane środki przeniesione

3.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 234 228 EUR, co stanowi 2,96 % całkowitej przeniesionej kwoty, wykazując spadek o 2,64 % w porównaniu z 2016 r.;

4.  podkreśla w szczególności, że od 2017 r. Trybunał nie stwierdza już nadmiernych przeniesień środków na zobowiązania z poprzedniego roku (2016) na bieżący rok (2017) w tytule II (wydatki na działania wspierające);

Wyniki

5.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust stosuje niektóre ilościowe i jakościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania do mierzenia osiągnięć w ramach swoich rocznych działań, w tym wskaźniki wpływu, wyników oraz wskaźniki techniczne i operacyjne, w celu poprawy zarządzania budżetem; uznaje wysiłki Eurojustu mające na celu udoskonalenie ram oceny wyników, aby dostarczać bardziej istotnych informacji, które lepiej wskazywałyby realizację jego celów strategicznych i oceniały wartość dodaną wynikającą z jego działalności;

6.  zauważa, że Eurojust przeprowadził dogłębną reorganizację swojej administracji i przeznaczył więcej środków na wzmocnienie wsparcia dla działań operacyjnych, co doprowadziło do synergii i przyrostu wydajności; zauważa, że korzyści te ilustruje wysoki wskaźnik wykonania budżetu i płatności;

7.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2017 r. Eurojust uczestniczył w projektach antyterrorystycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i innych partnerów działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a ponadto uczestniczył w dwóch wspólnych procedurach przetargowych z Europolem; zauważa z zadowoleniem, że Eurojust zamierza opracować strategię zamówień mającą na celu dalsze czerpanie korzyści z międzyagencyjnych i międzyinstytucjonalnych wspólnych procedur udzielania zamówień publicznych; zdecydowanie zachęca Eurojust do dalszego opracowywania projektów współpracy z innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi i agencjami Unii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

8.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Eurojustu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Eurojustem a Europolem(2) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych udzielanego przez obie agencje;

Polityka kadrowa

9.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,2 % i przyjęto 202 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 208 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 203 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. Eurojust zatrudniał ponadto 21 pracowników kontraktowych i 17 oddelegowanych ekspertów krajowych;

10.  zauważa z zadowoleniem, że Eurojust przyjął politykę zapobiegania molestowaniu, a także organizował szkolenia i umożliwiał korzystanie z poufnego doradztwa;

11.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów Eurojust publikował odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Eurojustu dotyczące kosztów tłumaczeń;

12.  zachęca Eurojust, by rozważył: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych, łącznie z odniesieniem do praw podstawowych w kodeksie postępowania, w którym można by zdefiniować obowiązki pracowników Eurojustu oraz szkolenia dla pracowników; ustanowienie mechanizmów, które zapewnią, by każde naruszenie praw podstawowych było wykrywane i zgłaszane oraz by główne organy Eurojustu były niezwłocznie powiadamiane o ryzyku takich naruszeń; utworzenie, w stosownych przypadkach, stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, podlegającego bezpośrednio zarządowi dla zapewnienia pewnego stopnia niezależności względem innych pracowników, aby zapewnić natychmiastowe eliminowanie zagrożeń dla praw podstawowych oraz stałe aktualizowanie polityki w zakresie praw podstawowych w ramach organizacji; wypracowanie regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organizacjami międzynarodowymi na tematy związane z prawami podstawowymi; uczynienie z przestrzegania praw podstawowych głównego elementu ram współpracy Eurojustu z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z członkami administracji krajowych, z którymi Eurojust współpracuje na szczeblu operacyjnym;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Eurojustu służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; ubolewa nad tym, że zgodnie z polityką Eurojustu w odniesieniu do dyrektora administracyjnego i członków zarządu publikowane są deklaracje braku konfliktu interesów, a nie deklaracje interesów; apeluje o publikowanie deklaracji interesów;

14.  zauważa, że w czerwcu 2018 r. Eurojust przyjął przepisy wewnętrzne dotyczące informowania o nieprawidłowościach na podstawie przepisów modelowych Komisji; zwraca się do Eurojustu o dostarczenie szczegółowych informacji o przypadkach zgłaszania nieprawidłowości w 2017 r. (o ile takie wystąpiły) oraz o tym, jakie zastosowano w tych przypadkach postępowanie; podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości oraz szkolenia pracowników dla promowania przyjaznego otoczenia opierającego się na zaufaniu, w którym sygnalizowanie nieprawidłowości jest uznanym elementem kultury korporacyjnej;

15.  ubolewa, że zalecenie wydane przez Trybunał w 2010 r. dotyczące ponownego rozważenia definicji ról i odpowiedzialności dyrektora administracyjnego i kolegium Eurojustu w celu uniknięcia nakładania się obowiązków wynikających z decyzji ustanawiającej(3) było nadal otwarte z końcem 2017 r.; przyjmuje do wiadomości, że kwestia ta nie zależy od Eurojustu, lecz była rozważana przez współprawodawców w kontekście przeglądu mandatu Eurojustu; z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727(4) i oczekuje, że kwestie te zostaną rozwiązane dzięki zaproponowanej w nim nowej strukturze i doprecyzowaniu ról i obowiązków, w tym w odniesieniu do nowego zarządu;

Kontrole wewnętrzne

16.  zauważa, że w 2017 r., zgodnie z zaleceniem Służby Audytu Wewnętrznego, Eurojust usunął swój personel księgowy z Działu Budżetu, Finansów i Zamówień Publicznych w celu zwiększenia jego niezależności; zauważa ponadto, że księgowy, jako kierownik działu księgowego, powoływany jest przez kolegium Eurojustu;

Inne uwagi

17.  przyjmuje do wiadomości, że Eurojustowi udało się zakończyć przeprowadzkę do nowej siedziby w czerwcu 2017 r., bez utraty zdolności operacyjnej, i że wszystkie niezbędne kwestie finansowe, prawne i dotyczące bezpieczeństwa oraz inne kwestie praktyczne zostały załatwione w odpowiednim czasie; zauważa, że w odniesieniu do inwestycji w nowych budynkach zaplanowanych na 2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę w wysokości 11 130 000 EUR, a do dnia 31 grudnia 2017 r. wypłacono 8 790 000 EUR (79 %); wzywa Eurojust, aby poinformował organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w tym zakresie;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(5) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 279 z 8.8.2018, s. 9.
(2) Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.
(3) Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138).
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności