Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2186(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0155/2019

Texte depuse :

A8-0155/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.41

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0282

Texte adoptate
PDF 150kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Eurojust(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului(6), și în special articolul 63,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0155/2019),

1.  acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 161.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 161.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(6) JO L 295, 21.11.2018, p. 138.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Eurojust(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Eurojust în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului(6), și în special articolul 63,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0155/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 161.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 161.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(6) JO L 295, 21.11.2018, p. 138.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2186(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0155/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Eurojust pentru exercițiul financiar 2017 a fost de 48 689 237 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,83 % față de bugetul pe 2016; întrucât creșterea bugetară este legată, în principal, de transferul Eurojust în noul său sediu; întrucât bugetul Eurojust provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată a execuției bugetare de 99,97 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere, de 0,08 % față de 2016, incluzând suma de 11 130 000 EUR dedicată noii clădiri; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 83,95 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 3,53 % în comparație cu 2016;

2.  salută lipsa observațiilor Curții de Conturi cu privire la execuția bugetului Eurojust pe 2017; salută, în special, faptul că majoritatea recomandărilor Curții pentru anii anteriori au fost închise;

Anularea reportărilor

3.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 234 228 EUR, reprezentând 2,96 % din suma totală reportată, indicând o scădere de 2,64 % față de 2016;

4.  subliniază, în special, faptul că începând din 2017 Curtea nu mai semnalează reportarea excesivă a creditelor de angajament din exercițiul anterior (2016) în exercițiul curent (2017) pentru titlul II (cheltuieli pentru activități de sprijin);

Performanța

5.  ia act cu satisfacție de faptul că Eurojust utilizează anumiți indicatori principali de performanță, cantitativi și calitativi, pentru a evalua realizarea obiectivelor activităților sale anuale, printre care impactul, rezultatele și indicatorii tehnici și operaționali pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară; recunoaște eforturile Eurojust de a-și consolida cadrul de evaluare a performanței, pentru a oferi informații mai consistente, care să indice mai bine îndeplinirea obiectivelor sale strategice și să evalueze valoarea adăugată pe care o oferă activitățile sale;

6.  ia act de faptul că Eurojust a realizat o reorganizare aprofundată a administrației, fiind alocate mai multe resurse pentru creșterea susținerii activităților operaționale, ceea ce a creat sinergii și a crescut eficiența; ia act de faptul că această creștere a fost exemplificată de rata ridicată de execuție a bugetului și a plăților;

7.  constată cu satisfacție că, în 2017, Eurojust a contribuit la proiectele de combatere a terorismului ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și ale altor parteneri din domeniul justiției și afacerilor interne, și a participat, de asemenea, la două proceduri comune de licitație cu Europol; ia act cu satisfacție de intenția Eurojust de a elabora o strategie de achiziții publice care să urmărească să obțină mai multe avantaje în urma procedurilor de achiziții comune la nivel inter-agenții și interinstituțional; încurajează cu fermitate Eurojust să își dezvolte în continuare proiectele de cooperare cu alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii din domeniul justiției și al afacerilor interne;

8.  reamintește importanța și valoarea adăugată a Eurojust în lupta împotriva criminalității organizate în întreaga Europă și, în special, rolul său în finanțarea echipelor comune de anchetă (JIT); salută, în acest sens, încheierea recentă a unui nou memorandum de înțelegere între Eurojust și Europol(2) privind stabilirea unor criterii și condiții pentru sprijinul financiar acordat activităților echipelor comune de anchetă de cele două agenții;

Politica de personal

9.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 97,2 %, fiind completate 202 posturi de agenți temporari din cele 208 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 203 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, pentru Eurojust au lucrat, de asemenea, 21 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați;

10.  ia act cu satisfacție de faptul că Eurojust a adoptat o politică de prevenire a hărțuirii, a organizat cursuri de formare și a permis consilierea confidențială;

11.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante ale Eurojust să fie publicate și pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai pe larg aceste informații; înțelege preocupările Eurojust legate de costurile de traducere;

12.  încurajează Eurojust să aibă în vedere adoptarea unei strategii privind drepturile fundamentale, în care să se includă o referire la drepturile fundamentale într-un cod de conduită care să definească obligațiile personalului și formarea acestuia; instituirea unor mecanisme care să garanteze că orice încălcare a drepturilor fundamentale este detectată și raportată și că orice risc de astfel de încălcări este adus în atenția organelor principale ale Eurojust; crearea, atunci când este necesar, a unui post de ofițer pentru drepturile fundamentale, care să raporteze direct consiliului de administrație, pentru a garanta un anumit grad de independență față de ceilalți membri ai personalului, că amenințările la adresa drepturilor fundamentale sunt tratate imediat și că politica privind drepturile fundamentale este actualizată permanent în cadrul organizației; stabilirea unui dialog regulat cu organizațiile societății civile și cu organizațiile internaționale relevante privind aspecte legate de drepturile fundamentale; plasarea componentei reprezentate de respectarea drepturilor fundamentale în centrul condițiilor Eurojust de colaborare cu actorii externi, inclusiv, în special, membrii administrațiilor naționale cu care interacționează la nivel operațional;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de măsurile aplicate de Eurojust și de eforturile continue pentru a asigura transparența, pentru a preveni și soluționa conflictele de interese, precum și pentru protecția avertizorilor de integritate; regretă faptul că politica Eurojust prevede publicarea declarațiilor privind absența conflictelor de interese în locul declarațiilor de interese pentru directorul administrativ și membrii consiliului de administrație; solicită publicarea declarațiilor de interese;

14.  constată că Eurojust a adoptat propriile norme interne privind avertizarea de integritate, pe baza normelor model stabilite de Comisie în iunie 2018; solicită Eurojust să furnizeze detalii privind cazurile de avertizare de integritate din 2017, dacă au existat, și privind modul în care au fost gestionate; insistă asupra importanței sensibilizării și formării personalului pentru a favoriza un climat pozitiv și de încredere, cu o cultură corporativă în care semnalarea neregulilor este acceptată corespunzător;

15.  regretă că recomandarea formulată de Curte în 2010 de a reevalua modul în care sunt definite rolurile și responsabilitățile atribuite directorului administrativ și colegiului Eurojust, pentru a evita suprapunerea responsabilităților rezultând din decizia de instituire(3), era încă deschisă la sfârșitul anului 2017; recunoaște că soluționarea acestei probleme nu se află sub controlul Eurojust, însă ia act de faptul că aspectul menționat a fost examinat de către colegiuitori în contextul revizuirii mandatului Eurojust; salută adoptarea Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului(4) și se așteaptă ca aceste chestiuni să fie soluționate odată cu instituirea noii structuri și cu clarificarea rolurilor și a responsabilităților aferente, inclusiv ale noului Comitet executiv;

Controalele interne

16.  observă că, în 2017, în urma recomandării Serviciului de Audit Intern, Eurojust și-a retras personalul contabil de la Unitatea pentru buget, finanțe și achiziții publice pentru a-și spori independența; constată că, de asemenea, contabilul, în calitate de șef al Biroului contabil, este numit de Colegiul Eurojust;

Alte observații

17.  ia act de faptul că Eurojust a finalizat cu succes mutarea în noul sediu în iunie 2017, fără a-și pierde capacitate operațională, precum și că toate aranjamentele financiare, de securitate, juridice și alte aranjamente practice necesare au fost efectuate în timp util; ia act de faptul că, în ceea ce privește investițiile în noile clădiri planificate pentru 2017, a fost angajată o sumă de 11 130 000 EUR și 8 790 000 EUR (79 %) au fost plătiți până la 31 decembrie 2017; solicită Eurojust să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile în această privință;

o
o   o

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(5) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 279, 8.8.2018, p. 9.
(2) Memorandumul de înțelegere privind stabilirea unor norme și condiții pentru sprijinul financiar acordat activităților desfășurate de Europol și Eurojust în cadrul unor echipe comune de anchetă, semnat la 1 iunie 2018.
(3) Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 63, 6.3.2002, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).
(5) Texte adoptate, P8_TA_PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate