Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2186(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2019

Predkladané texty :

A8-0155/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.41

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0282

Prijaté texty
PDF 161kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV(6), a najmä na jeho článok 63,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0155/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV(6), a najmä na jeho článok 63,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0155/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (2018/2186(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0155/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Eurojustu za rozpočtový rok 2017 na úrovni 48 689 237 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 11,83 %; keďže navýšenie rozpočtu súvisí najmä s presťahovaním Eurojustu do nových priestorov; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlasuje, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením berie na vedomie, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,97 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny nárast o 0,08 %, a to vrátane sumy 11 130 000 EUR, ktorá bola vyčlenená na novú budovu; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 83,95 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 3,53 %;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov neuviedol žiadne pripomienky týkajúce sa plnenia rozpočtu Eurojustu za rok 2017; víta najmä to, že väčšina odporúčaní, ktoré vydal Dvor audítorov v predchádzajúcich rokoch, bola ukončená;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 234 228 EUR, čo predstavuje 2,96 % celkovej prenesenej sumy a zníženie o 2,64 % v porovnaní s rokom 2016;

4.  obzvlášť zdôrazňuje, že od roku 2017 Dvor audítorov už neuvádza nadmerné prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (výdavky na podporné činnosti) z predchádzajúceho roka (2016) do daného roka (2017);

Výkonnosť

5.  s uspokojením konštatuje, že Eurojust používa určité kvantitatívne a kvalitatívne kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie cieľa v rámci svojich ročných činností vrátane ukazovateľov vplyvu, výsledkov a technických a operačných ukazovateľov s cieľom zlepšiť svoje rozpočtové riadenie; berie na vedomie úsilie Eurojustu o zlepšenie svojho rámca na hodnotenie výkonnosti s cieľom poskytnúť zmysluplnejšie informácie, ktoré by lepšie svedčili o dosiahnutí jeho strategických cieľov a zhodnotili pridanú hodnotu jeho činností;

6.  konštatuje, že Eurojust uskutočnil hĺbkovú reorganizáciu svojej administratívy, pričom viac zdrojov bolo vyčlenených na posilnenie podpory operačnej činnosti, čo vytvorilo synergie a zvýšilo efektívnosť; konštatuje, že tieto posilnenia preukazuje vysoká miera plnenia rozpočtu a platieb;

7.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 Eurojust prispel k projektom Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a ostatným partnerom v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v oblasti boja proti terorizmu a okrem toho sa zúčastnil na dvoch spoločných postupoch verejného obstarávania s Europolom; s uspokojením konštatuje, že Eurojust má v úmysle vypracovať stratégiu obstarávania zameranú na ďalšie využívanie výhod medziagentúrnych a medziinštitucionálnych spoločných postupov verejného obstarávania; dôrazne nabáda Europol, aby ďalej rozvíjal projekty spolupráce s ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

8.  pripomína význam a pridanú hodnotu Eurojustu v boji proti organizovanému zločinu v celej Európe, a najmä jeho úlohu pri financovaní spoločných vyšetrovacích tímov (ďalej len „SVT“); v tejto súvislosti víta nedávne uzavretie nového memoranda o porozumení medzi Eurojustom a Europolom(2), v ktorom sa stanovujú kritériá a podmienky finančnej podpory činností SVT poskytovanej oboma agentúrami;

Personálna politika

9.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,2 %, pričom z 208 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 203 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 202 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 Eurojust okrem toho zamestnával 21 zmluvných zamestnancov a 17 vyslaných národných expertov;

10.  konštatuje, že Eurojust s uspokojením prijal politiku predchádzania obťažovaniu, organizoval odbornú prípravu a umožnil dôverné poradenstvo;

11.  víta návrh Dvora audítorov, aby Eurojust uverejňoval oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa tak zvýšila publicita; chápe obavy Eurojustu týkajúce sa nákladov na preklad;

12.  vyzýva Eurojust, aby zvážil: prijatie stratégie pre základné práva vrátane vloženia odkazu na základné práva do kódexu správania, ktorý by mohol vymedziť povinnosti jeho zamestnancov a ich školenie; vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie odhalenia a oznámenia akýchkoľvek porušení základných práv a urýchleného upovedomenia hlavných orgánov Eurojustu na riziká takéhoto porušovania; vždy, keď je to relevantné, vymenovanie úradníka pre základné práva, ktorý by sa priamo zodpovedal správnej rade, s cieľom zabezpečiť určitý stupeň nezávislosti voči ostatným zamestnancom, v záujme zabezpečenia okamžitej reakcie na ohrozenie základných práv a neustáleho zdokonaľovania politiky v oblasti základných práv v rámci organizácie; nadviazanie pravidelného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými medzinárodnými organizáciami o otázkach týkajúcich sa základných práv; zabezpečenie toho, že súlad so základnými právami bude základným referenčným prvkom spolupráce Eurojustu s vonkajšími subjektmi, najmä s členmi vnútroštátnych správnych orgánov, s ktorými spolupracuje na operačnej úrovni;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie existujúce opatrenia Eurojustu a jeho pokračujúce úsilie o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust v prípade administratívneho riaditeľa a členov správnej rady uplatňuje politiku zverejňovania vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov, a nie vyhlásení o záujmoch; žiada o zverejnenie vyhlásení o záujmoch;

14.  berie na vedomie, že Eurojust prijal vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti na základe vzorových pravidiel Komisie v júni 2018; žiada Eurojust, aby poskytol podrobnosti o prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti v roku 2017, ak k nejakým došlo, a o spôsobe ich riešenia; zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy zamestnancov ako spôsobu podpory pozitívnej atmosféry dôvery, v rámci ktorej sa oznamovanie protispoločenskej činnosti akceptuje ako súčasť kultúry organizácie;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odporúčanie Dvora audítorov z roku 2010, aby sa zvážilo predefinovanie príslušných úloh a zodpovedností medzi výkonným riaditeľom a kolégiom Eurojustu s cieľom zabrániť prekrývaniu zodpovedností vyplývajúcemu zo zakladajúceho rozhodnutia(3), ešte na konci roka 2017 nebolo vyriešené; uznáva, že riešenie tejto záležitosti nie je v moci Eurojustu, ale že sa ňou zaoberali spoluzákonodarcovia v rámci prieskumu mandátu Eurojustu; víta prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727(4) a očakáva, že nová štruktúra a objasnenie úloh a zodpovedností v nej vrátane novej výkonnej rady prinesie vyriešenie týchto otázok;

Vnútorné kontroly

16.  poznamenáva, že v roku 2017 Eurojust na základe odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit presunul z oddelenia pre rozpočet, financie a verejné obstarávanie svoj personál, ktorý má na starosti účtovníctvo, v záujme posilnenia jeho nezávislosti; ďalej konštatuje, že účtovníka ako vedúceho účtovného oddelenia vymenúva kolégium Eurojustu;

Ďalšie pripomienky

17.  uznáva, že Eurojust úspešne dokončil presun do svojich nových priestorov v júni 2017 bez toho, aby stratil operačnú kapacitu, a že všetky potrebné finančné, bezpečnostné, právne a iné praktické opatrenia boli prijaté včas; konštatuje, že pokiaľ ide o investície do nových priestorov plánované na rok 2017, do 31. decembra 2017 boli prijaté záväzky v sume 11 130 000 EUR a vyplatených bolo 8 790 000 EUR (79 %); vyzýva Eurojust, aby podal orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o ďalšom vývoji v tomto smere;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(5) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 279, 8.8.2018, s. 9.
(2) Memorandum o porozumení o spoločnom stanovení pravidiel a podmienok finančnej podpory činností spoločných vyšetrovacích tímov medzi Europolom a Eurojustom, podpísané 1. júna 2018.
(3) Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2002/187/SVV (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia