Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2186(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0155/2019

Predložena besedila :

A8-0155/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.41

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0282

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017 (2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 z odgovorom Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ(6) in zlasti člena 63;

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 161
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 161
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
(6) UL L 295, 21.11.2018, str. 138.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 (2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 z odgovorom Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ(6) in zlasti člena 63;

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

1.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 161.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 161.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 63, 6.3.2002, str. 1.
(6) UL L 295, 21.11.2018, str. 138.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017 (2018/2186(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0155/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(1) Eurojusta razvidno, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 48.689.237 EUR, kar je 11,83 % več kot leta 2016; ker je povečanje proračuna povezano predvsem s selitvijo Eurojusta v nove prostore; ker celotni proračun Eurojusta izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumna zagotovila o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Eurojusta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2017 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,97 %, kar je za 0,08 % več kot v letu 2016, in vključuje tudi 11.130.000 EUR, ki so namenjeni za novo stavbo; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 83,95 %, kar je 3,53 % več kot leta 2016;

2.  pozdravlja, da Računsko sodišče ni imelo pripomb v zvezi z izvrševanjem proračuna Eurojusta za leto 2017; zlasti pozdravlja, da je bila zaključena večina priporočil, ki jih je za prejšnja leta podalo Računsko sodišče;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 234.228 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,96 % vseh prenesenih sredstev, tj. 2,64 % manj kot leta 2016;

4.  poudarja predvsem, da Računsko sodišče od leta 2017 ne poroča več o čezmernem prenosu sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjega (2016) v tekoče leto (2017) za naslov II (odhodki za podporne dejavnosti);

Uspešnost

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Eurojust uporablja določene kvantitativne in kvalitativne ključne kazalnike uspešnosti za merjenje doseganja svojih ciljev glede letnih dejavnosti, vključno z učinkom, rezultati ter tehničnimi in operativnimi kazalniki za izboljšanje upravljanja proračuna; je seznanjen s prizadevanji Eurojusta za izboljšanje okvira za ocenjevanje uspešnosti, da bi zagotovil ustreznejše informacije, ki bi bolje prikazale doseganje njegovih strateških ciljev in ocenile dodano vrednost, ki jo ustvarjajo njegove dejavnosti;

6.  ugotavlja, da je Eurojust opravil temeljito reorganizacijo svoje uprave ter da je več sredstev namenil podpori operativnemu delu, kar je ustvarilo sinergije in večjo učinkovitost; ugotavlja, da se večja učinkovitost kaže pri visoki stopnji izvrševanja proračuna in plačil;

7.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust leta 2017 prispeval k projektom za boj proti terorizmu, ki so jih izvajali Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter drugi partnerji na področju pravosodja in notranjih zadev, in sodeloval pri dveh skupnih razpisnih postopkih z Europolom; z zadovoljstvom ugotavlja, da namerava Eurojust oblikovati strategijo javnega naročanja, da bi še bolj izkoristil prednosti medagencijskih in medinstitucionalnih skupnih postopkov javnega naročanja; mu toplo priporoča, naj še naprej razvija projekte sodelovanje z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev;

8.  želi spomniti na pomen in dodano vrednost Eurojusta v boju proti organiziranemu kriminalu po vsej Evropi, zlasti pa na njegovo vlogo pri financiranju skupnih preiskovalnih skupin; v zvezi s tem pozdravlja, da sta Eurojust in Europol(2) pred kratkim sklenila nov memorandum o soglasju, v katerem so določeni merila in pogoji za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki jo zagotavljata agenciji;

Kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 97,27-odstotno, saj je agencija zaposlovala 202 od 208 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 so bila odobrena 203 delovna mesta); poleg tega ugotavlja, da je za Eurojust v letu 2017 delalo 21 pogodbenih uslužbencev in 17 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

10.  ugotavlja, da je Eurojust sprejel politiko za preprečevanje nadlegovanja ter organiziral usposabljanje in zagotovil zaupno svetovanje;

11.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj Eurojust razpise za prosta delovna mesta objavlja tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšal publiciteto; razume pomisleke Eurojusta v zvezi z visokimi stroški prevajanja;

12.  spodbuja Eurojust, naj razmisli o sprejetju strategije o temeljnih pravicah, vključno s sklicevanjem na temeljne pravice v kodeksu ravnanja, ki bi lahko opredeljeval dolžnosti uslužbencev in njihovo izobraževanje; spodbuja ga, naj vzpostavi mehanizme za odkrivanje kršitev temeljnih pravic in poročanje o njih ter hitro obveščanje glavnih organov Eurojusta o tveganjih takih kršitev; spodbuja ga tudi, naj po potrebi uvede položaj uradnika za temeljne pravice, ki bo neposredno poročal upravnemu odboru, da se zagotovi določena stopnja neodvisnosti od drugega osebja, takojšnja obravnava groženj za temeljne pravice in stalno dopolnjevanje politike temeljnih pravic v organizaciji; prav tako ga spodbuja, naj razvije reden dialog z organizacijami civilne družbe in ustreznimi mednarodnimi organizacijami o vprašanjih v zvezi s temeljnimi pravicami; spodbuja ga še, naj spoštovanje temeljnih pravic opredeli kot osrednji pogoj za svoje sodelovanje z zunanjimi akterji, predvsem uslužbenci državnih uprav, s katerimi sodeluje na operativni ravni;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

13.  je seznanjen z obstoječimi ukrepi in stalnimi prizadevanji Eurojusta za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; obžaluje, da je Eurojustova politika takšna, da objavlja izjave o neobstoju nasprotja interesov upravnega direktorja in članov upravnega odbora, ne pa izjav o interesih; poziva k objavi izjav o interesih;

14.  ugotavlja, da je Eurojust junija 2018 sprejel interna pravila za prijavljanje nepravilnosti na podlagi vzorčnih pravil Komisije; poziva Eurojust, naj posreduje podrobnosti o primerih prijave nepravilnosti v letu 2017, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi; poudarja, kako pomembno je ozaveščanje in usposabljanje uslužbencev, saj se s tem spodbuja pozitivno in zaupanja polno okolje, v katerem se žvižgaštvo sprejema kot del podjetniške kulture;

15.  obžaluje, da je bilo priporočilo, ki ga je leta 2010 podalo Računsko sodišče, da je treba razmisliti o ponovni opredelitvi vlog in pristojnosti upravnega direktorja in kolegija Eurojusta, da bi preprečili prekrivanje pristojnosti na podlagi sklepa o ustanovitvi(3), leta 2017 še zmeraj odprto; se zaveda, da Eurojust ni pristojen za to vprašanje, vendar sta ga sozakonodajalca obravnavala v okviru pregleda njegovega mandata; pozdravlja sprejetje Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta(4) in pričakuje, da se bodo ta vprašanja rešila z novo strukturo in razjasnitvijo vlog in pristojnosti, vključno z novim izvršnim odborom;

Notranja kontrola

16.  ugotavlja, da je Eurojust leta 2017 na predlog službe za notranjo revizijo svoje računovodsko osebje izločil iz enote za proračun, finance in javna naročila, da bi povečal njihovo neodvisnost; poleg tega ugotavlja, da računovodjo, ki je vodja računovodske pisarne, imenuje kolegij Eurojusta;

Druge pripombe

17.  ugotavlja, da se je Eurojust junija 2017 uspešno preselil v nove prostore, pri čemer se ni zmanjšala njegova operativna zmogljivost, ter da so bili pravočasno izvedeni vsi potrebni finančni, varnostni, pravni in drugi praktični ukrepi; ugotavlja, da je bilo za naložbe v nove prostore za leto 2017 namenjenih 11.130.000 EUR, od tega pa je bilo do 31. decembra 2017 plačanih 8.790.000 EUR (79 %); poziva Eurojust, naj v zvezi s tem poroča organu za podelitev razrešnice;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(5) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 279, 8.8.2018, str. 9.
(2) Memorandum o soglasju o skupni določitvi pravil in pogojev za finančno podporo dejavnostim skupnih preiskovalnih skupin, ki sta ga Europol in Eurojust podpisala 1. junija 2018.
(3) Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (UL L 295, 21.11.2018, str. 138).
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov