Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0155/2019

Ingivna texter :

A8-0155/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.41

Antagna texter :

P8_TA(2019)0282

Antagna texter
PDF 147kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska enheten för rättsligt samarbete för budgetåret med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF(6), särskilt artikel 63,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar Eurojusts administrativa direktör ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Eurojusts administrativa direktör, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) EUT L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska enheten för rättsligt samarbete för budgetåret med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF(6), särskilt artikel 63,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Eurojusts administrativa direktör, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(6) EUT L 295, 21.11.2018, s. 138.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017 (2018/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Eurojust(1) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 48 689 237 EUR, vilket innebär en ökning med 11,83 % jämfört med 2016. Budgetökningen beror främst på Eurojusts flytt till de nya lokalerna. Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2017 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljningen av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,97 %, vilket är en liten ökning på 0,08 % jämfört med 2016, inklusive 11 130 000 EUR som är öronmärkta för den nya byggnaden. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 83,95 %, vilket är en ökning med 3,53 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten inte har gjort några anmärkningar i fråga om genomförandet av Eurojusts budget för 2017. Parlamentet välkomnar särskilt att de flesta av de rekommendationer som revisionsrätten utfärdat tidigare år har avslutats.

Annullering av överföringar

3.  Europaparlamentet noterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 234 228 EUR, vilket utgör 2,96 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 2,64 % jämfört med 2016.

4.  Europaparlamentet betonar särskilt att revisionsrätten från och med 2017 inte längre rapporterar alltför stora överföringar av åtagandebemyndiganden från föregående år (2016) till innevarande år (2017) för avdelning II (utgifter för stödverksamhet).

Resultat

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust använder vissa kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer för att mäta sina resultat i fråga om målen för den årliga verksamheten, inklusive indikatorer för effekter och utfall samt tekniska och operativa indikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet uppmärksammar Eurojusts insatser för att förbättra sin ram för resultatutvärdering för att tillhandahålla mer meningsfull information som bättre skulle ange hur dess strategiska mål uppnåtts och bedöma mervärdet av byråns verksamhet.

6.  Europaparlamentet noterar att Eurojust genomförde en genomgripande omorganisation av sin förvaltning, så att mer resurser avsattes för att stärka stödet till det operativa arbetet, vilket har skapat synergieffekter och effektivitetsvinster. Parlamentet noterar att dessa vinster exemplifieras av den höga genomförandegraden för budgeten och betalningsbemyndigandena.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust under 2017 bidrog till projekt mot terrorism som genomförs av Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och andra partner på området för rättsliga och inrikes frågor, och dessutom deltog i två gemensamma anbudsförfaranden med Europol. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har för avsikt att utveckla en upphandlingsstrategi som syftar till att ytterligare utnyttja fördelarna med gemensamma upphandlingsförfaranden mellan byråer och institutioner. Parlamentet uppmanar Europol att ytterligare utveckla sitt samarbete med unionens övriga institutioner, organ och byråer på området rättsliga och inrikes frågor.

8.  Europaparlamentet påminner om Eurojusts betydelse och mervärde i kampen mot organiserad brottslighet i hela Europa och i synnerhet dess roll när det gäller att finansiera gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar i detta avseende det nya samförståndsavtalet som nyligen ingicks mellan Eurojust och Europol(2), i vilket kriterier och villkor fastställs för det ekonomiska stöd som de båda byråerna tillhandahåller de gemensamma utredningsgrupperna.

Personalpolitik

9.  Europaparlamentet noterar att 97,2 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 208 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 203 tillåtna tjänster 2016) hade 202 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 21 kontraktsanställda och 17 utstationerade nationella experter arbetade för Eurojust 2017.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har antagit en policy för förebyggande av mobbning och ordnat med utbildning och tillhandhållit konfidentiell rådgivning.

11.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att Eurojust ska offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår Eurojusts oro över kostnaderna för översättning.

12.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att överväga att anta en strategi för grundläggande rättigheter, inklusive en hänvisning till grundläggande rättigheter i en uppförandekod, i vilken personalens uppgifter och utbildning skulle kunna fastställas; att inrätta mekanismer för att säkerställa att alla kränkningar av de grundläggande rättigheterna upptäcks och rapporteras, och att alla risker för kränkningar snabbt rapporteras till de viktigaste organen inom Eurojust; att vid behov fastställa ställningen för en tjänsteman för grundläggande rättigheter, som rapporterar direkt till styrelsen för att säkerställa en viss grad av oberoende i förhållande till övrig personal, i syfte att säkerställa att hoten mot de grundläggande rättigheterna omedelbart åtgärdas och att politiken för grundläggande rättigheter inom organisationen ständigt förbättras; att utveckla en regelbunden dialog med det civila samhällets organisationer och relevanta internationella organisationer om frågor som rör grundläggande rättigheter; att göra respekten för de grundläggande rättigheterna till en central del av mandatet för Eurojusts samarbete med externa aktörer, särskilt aktörer inom nationella förvaltningar med vilka det samverkar på operativ nivå.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar Eurojusts befintliga åtgärder och fortsatta insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet beklagar att Eurojusts policy är att offentliggöra förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter i stället för att avge en intresseförklaring för den administrativa direktören och ledamöterna i styrelsen. Parlamentet begär att intresseförklaringarna ska offentliggöras.

14.  Europaparlamentet noterar att Eurojust antog sina interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden på grundval av kommissionens modellregler i juni 2018. Parlamentet uppmanar Eurojust att tillhandahålla information om rapportering av missförhållanden under 2017 och, i förekommande fall, om hanteringen av dem. Parlamentet understryker vikten av att öka medvetenheten hos och utbildningen av personalen för att främja en positiv och förtroendefull atmosfär där rapportering av missförhållanden är en accepterad del av företagskulturen.

15.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rekommendation från 2010 angående behovet att omdefiniera de respektive rollerna och ansvarsområdena för Eurojusts administrativa direktör och kollegium, för att undvika överlappning av ansvarsområden som en följd av inrättandebeslutet(3), fortfarande inte hade avslutats vid utgången av 2017. Parlamentet medger att hanteringen av denna fråga inte ligger inom Eurojusts kontroll, men noterar att den övervägdes av medlagstiftarna i samband med översynen av Eurojusts mandat. Parlamentet välkomnar antagandet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727(4), och förväntar sig att dessa frågor kommer att lösas genom den nya strukturen och det förtydligande av roller och ansvarsområden som ingår i denna, inbegripet den nya styrelsen.

Internkontroller

16.  Europaparlamentet noterar att Eurojust 2017, efter en rekommendation från tjänsten för internrevision, flyttade bort sin räkenskapspersonal från budget-, finans- och upphandlingsenheten för att stärka dessa personers oberoende. Parlamentet noterar vidare att räkenskapsföraren, som chef för räkenskapskontoret, utses av Eurojusts kollegium.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet uppmärksammar att Eurojust framgångsrikt slutförde flytten till sina nya lokaler i juni 2017, utan att förlora någon operativ kapacitet, och att alla nödvändiga ekonomiska, säkerhetsmässiga, rättsliga och andra praktiska arrangemang genomfördes i tid. Parlamentet noterar att åtaganden för investeringar i de nya lokaler som planerats för 2017 uppgick till 11 130 000 EUR och att 8 790 000 EUR (79 %) hade betalats ut den 31 december 2017. Eurojust uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna situation utvecklas.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(5) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 279, 8.8.2018, s. 9.
(2) Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, undertecknat den 1 juni 2018.
(3) Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).
(5) Antagna texter, P8_TA_PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy