Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2200(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2019

Předložené texty :

A8-0154/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.42

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0283

Přijaté texty
PDF 166kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí Europolu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria Europolu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(5), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(6), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0154/2019),

1.  uděluje výkonné ředitelce Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) absolutorium za plnění rozpočtu Europolu za rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) za rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí Europolu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria Europolu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(5), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(6), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0154/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (před 1. květnem 2017: Evropský policejní úřad) na rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0154/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (dále jen „Europol“) na rozpočtový rok 2017 činil podle jejího výkazu příjmů a výdajů(1) 119 234 720 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 14,35 %; vzhledem k tomu, že navýšení rozpočtu si vyžádaly dodatečné úkoly, které rozšířily mandát Europolu; vzhledem k tomu, že rozpočet Europolu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (dále jen „Dvůr“) ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka Europolu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění 99,72 %, což představuje mírný pokles o 0,03 % oproti roku 2016; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,01 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 1,97 %;

2.  bere na vědomí, že Europol bude v návaznosti na předpověď růstu agentury potřebovat od roku 2023 další stálou budovu; vyzývá Europol, aby obezřetně zvážil dodatečné náklady;

Zrušení přenesených prostředků

3.  se znepokojením konstatuje, že objem zrušených prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017 dosáhl 834 972 EUR, což představuje 9,08 % celkové přenesené částky a znamená významné snížení o 6,35 % oproti roku 2016;

Výkonnost

4.  s uspokojením shledává, že Europol sledoval svou výkonnost pomocí 33 klíčových ukazatelů výkonnosti a dalších 36 ukazatelů výkonnosti a dále provádění asi 140 konkrétních činností naplánovaných v pracovním programu, přičemž jeho rámec pro podávání zpráv o výkonnosti se obecně zaměřil na posouzení přidané hodnoty činností Europolu a na zkvalitnění jeho rozpočtového řízení;

5.  konstatuje, že Europol splnil 78 % cílů stanovených pro ukazatele výkonnosti (86 % v roce 2016) a že pokročil s prováděním 80 % činností uvedených v pracovním programu na rok 2017 (76 % v roce 2016);

6.  s uspokojením konstatuje, že v květnu 2017 se začalo uplatňovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794(2), které posiluje mandát Europolu, aby mohl nejen na území Unie efektivně reagovat na neustále se měnící hrozby, které pramení z přeshraniční trestné činnosti a terorismu;

7.  žádá Europol, aby poskytl více informací o úkolech a rozpočtových důsledcích jeho jednotky pro oznamování internetového obsahu (EU IRU), která není jako taková zapsána v rozpočtu, nýbrž je součástí jeho Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC); připomíná, že v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/794 se hovoří o oznamování závadného internetového obsahu v souvislosti s terorismem poskytovatelům online služeb, zatímco Europol v úzké spolupráci s odvětvím skutečně podporuje vyšetřování těchto trestných činů příslušnými orgány; žádá o konkrétní informace o následných krocích ve zjištěných případech, kdy byl nahlášen internetový obsah teroristické povahy, a to i na žádost příslušných orgánů v členských státech;

8.  připomíná význam a přidanou hodnotu Europolu v boji proti organizované trestné činnosti v celé Evropě, a zejména jeho roli při financování společných vyšetřovacích týmů; vítá v tomto ohledu nedávné uzavření nového memoranda o porozumění mezi Europolem a Eurojustem(3), které stanoví kritéria a podmínky pro finanční podporu poskytovanou oběma agenturami na práci společných vyšetřovacích týmů;

9.  oceňuje, že Europol plní své úkoly v oblasti bezpečnosti po boku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a vnitrostátních orgánů; dále konstatuje, že Europol sdílel s jinými agenturami Unie, které mají sídlo v Nizozemsku, službu právního poradenství a že se společně s některými agenturami a institucemi účastnil několika zadávacích řízení; vybízí Europol, aby dále rozvíjel spolupráci s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

10.  zdůrazňuje, že Europol je jednou z devíti agentur Unie činných v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; v této souvislosti vyjadřuje zklamání z výsledků interinstitucionální pracovní skupiny pro decentralizované agentury, neboť nepřipravila žádné konkrétní návrhy na sloučení nebo na společná sídla agentur, které se zaměřují na příbuzné oblasti politiky; vyzývá Europol, aby společně s ostatními osmi agenturami Unie činnými v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí přezkoumal možnosti fúzí;

Personální politika

11.  bere na vědomí, že k 31. prosinci 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 97,27 %, přičemž z 550 dočasných pracovních míst povolených na základě rozpočtu Unie (v roce 2016 se jednalo o 505 povolených míst) jich bylo obsazeno 535; konstatuje, že kromě toho pro Europol v roce 2017 pracovalo 159 smluvních zaměstnanců a 71 vyslaných národních odborníků; naléhavě Europol vyzývá, aby se příliš nepoléhal na smluvní zaměstnance a přestal nahrazovat stálé zaměstnance dražšími smluvními zaměstnanci;

12.  s politováním si všímá, že v Europolu jsou vysoké řídící funkce obsazovány z genderového hlediska nevyváženě, kdy z celkových 151 manažerských pozic jich bylo 133 obsazeno muži a jen 18 ženami a že mezi 53 členy správní rady zasedá jen 11 žen; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů; dále Europol vyzývá, aby přijal opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého vysokého managementu;

13.  bere na vědomí, že Europol přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a prevenci obtěžování; oceňuje, že Europol uspořádal školení a umožnil důvěrné poradenství;

14.  se znepokojením bere na vědomí, že během roku 2017 byly v souvislosti se sexuálním obtěžováním a nevhodným chováním zahájeny formou správního řízení čtyři formální postupy; konstatuje, že Europol rychle dokončil správní šetření a v příslušných případech i disciplinární řízení a přistoupil k adekvátním opatřením a že žádný případ nebyl předložen soudu; bere na vědomí, že v roce 2018 Europol nezahájil žádné správní řízení v souvislosti s obviněním ze sexuálního obtěžování; vyzývá Europol, aby vyvinul maximální úsilí na odstranění strukturálních nedostatků v souvislosti s nevhodným chováním, aby v první řadě takovému chování zabránil;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení o výběrových řízeních na volná pracovní místa také na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe znepokojení Europolu v souvislosti s náklady na překlad;

16.  nabádá Europol, aby zvážil přijetí strategie pro základní práva, včetně vložení odkazu na základní práva do kodexu chování, v němž by mohl vymezit povinnosti svých zaměstnanců a příslušná školení; dále Europol vybízí, aby posoudil vytvoření mechanismu, který by zajistil odhalení a oznámení všech případů porušení základních práv a který by hlavní orgány Europolu rychle upozornil na hrozící porušení základních práv; vybízí Europol, aby vždy, když to je vhodné, vytvořil post úředníka pro základní práva, který by se přímo zodpovídal správní radě, čímž by se zajistil určitý stupeň jeho nezávislosti vůči ostatním zaměstnancům, a který by okamžitě řešil hrozby pro základní práva a dbal na neustálé zdokonalování politiky v oblasti základních práv ve vnitřních strukturách agentury; vyzývá Europol, aby o záležitostech spojených se základními právy rozvíjel pravidelný dialog s organizacemi občanské společnosti a důležitými mezinárodními organizacemi; dále jej vyzývá, aby se dodržování základních práv stalo základním referenčním prvkem v rámci spolupráce Europolu s externími subjekty, zejména s členy vnitrostátních správních orgánů, s nimiž spolupracuje na operační úrovni;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  bere na vědomí stávající opatření Europolu a jeho nepolevující snahu o zajištění transparentnosti, prevenci a řešení střetů zájmů a ochranu whistleblowerů; bere na vědomí opatření, která Europol přijal z vlastní iniciativy v případě čtyř případů potenciálního střetu zájmů, které byly identifikovány v roce 2017; konstatuje, že Europol spíše zveřejňuje prohlášení o neexistenci střetu zájmů než prohlášení o zájmech; s povděkem však bere na vědomí, že správní rada v říjnu 2018 přijala nové vzorové prohlášení o zájmech, které vychází z návrhu Europolu; s uspokojením konstatuje, že toto nové vzorové prohlášení je určeno pro všechny členy správní rady, výkonné ředitelce i výkonné místoředitele; konstatuje však, že zatím ne všechna prohlášení byla upravena podle nového modelu; vyzývá Europol, aby rychle zjednala nápravu a zveřejnila nová prohlášení;

Vnitřní kontroly

18.  konstatuje, že v roce 2016 útvar interního auditu Komise (IAS) provedl kontrolu veřejných zakázek a že jeho závěrečná zpráva o auditu z roku 2017 obsahovala tři doporučení, která byla označena jako „důležitá“; bere na vědomí, že Europol v roce 2017 vypracoval akční plán a v srpnu 2018 podal útvaru interního auditu zprávu o plnění jeho doporučení; dále shledává, že útvar interního auditu vypracoval pro všechny postupy Europolu posouzení rizik a že v žádné oblasti postupů nedošel k závěru, že je třeba „posílit opatření ke zmírnění rizik“;

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(4) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 245.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
(3) Memorandum o porozumění, kterým se společně stanoví pravidla a podmínky pro finanční podporu Europolu a Eurojustu činnostem společných vyšetřovacích týmů, podepsané dne 1. června 2018.
(4) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí