Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2200(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0154/2019

Indgivne tekster :

A8-0154/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.42

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0283

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 55k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017, med Europols svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Europol for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(5), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(6), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) decharge for gennemførelsen af Europols budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(6) EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017, med Europols svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til Europol for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(5), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(6), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 165.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(6) EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017 (2018/2200(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0154/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 119 234 720 EUR, hvilket udgør en stigning på 14,35 % i forhold til 2016; der henviser til, at stigningen skyldtes yderligere opgaver, som udvidede agenturets mandat; der henviser til, at Europols budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Europols årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,72 %, hvilket svarer til en ganske lille stigning på 0,03 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,01 %, hvilket markerer et fald på 1,97 % i forhold til 2016;

2.  bemærker, at der som følge af vækstprognosen for Europol vil blive behov for endnu en permanent bygning fra 2023; anmoder Europol om at tænke over at være på vagt i forhold til de ekstra omkostninger;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 834 972 EUR, hvilket svarer til 9,08 % af det samlede overførte beløb, men dog er en betydelig reduktion på 6,35 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at Europol overvågede sin performance ved hjælp af 33 centrale resultatindikatorer, 36 andre resultatindikatorer og gennemførelsen af omkring 140 specifikke foranstaltninger, som var planlagt i dets arbejdsprogram, og at performancerapporteringsrammen generelt havde til formål at vurdere merværdien af agenturets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  bemærker, at Europol nåede 78 % af de delmål, der var fastsat for resultatindikatorerne (86 % i 2016), og at det gjorde fremskridt med gennemførelsen af 80 % af foranstaltningerne i arbejdsprogrammet for 2017 (76 % i 2016);

6.  bemærker med tilfredshed, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794(2) trådte i kraft i maj 2017, hvilket har styrket Europols mandat til effektivt at imødegå trusler, der hele tiden opstår, fra grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme i og uden for Unionen;

7.  anmoder Europol om at fremlægge yderligere oplysninger om opgaverne i og de budgetmæssige konsekvenser af dets internetindberetningsenhed (EU IRU), som ikke specifikt er opført på budgettet, men udgør en del af det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC); minder om, at artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2016/794 henviser til indberetninger af terrorrelateret internetindhold til udbydere af onlinetjenester, og at Europol i tæt samarbejde med branchen faktisk støtter de kompetente myndigheders undersøgelser af sådanne indberetninger; anmoder specifikt om oplysninger om den efterfølgende opfølgning af konstaterede tilfælde af indberettet terrorrelateret internetindhold, herunder efter anmodning fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

8.  minder om Europols betydning og merværdi i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa, og navnlig dets rolle i finansieringen af fælles efterforskningshold ("JIT'er"); glæder sig i denne forbindelse over indgåelsen for nylig af et nyt aftalememorandum mellem Europol og Eurojust(3) om fastsættelse af kriterier og betingelser for den finansielle støtte til fælles efterforskningshold fra dem begge;

9.  bemærker med påskønnelse, at Europol udfører sikkerhedsopgaver side om side med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Det Europæiske Asylstøttekontor og nationale myndigheder; bemærker endvidere, at Europol delte juridisk rådgivning med andre EU-agenturer med hjemsted i Nederlandene og gik med i flere interinstitutionelle udbudsprocedurer og fælles udbudsprocedurer med andre agenturer; tilskynder Europol til at videreudvikle sit samarbejde med andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer inden for retlige og indre anliggender;

10.  understreger, at Europol er et af de ni EU-agenturer på området retlige og indre anliggender; giver udtryk for sin skuffelse over de resultater, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturers og organers ressourcer har opnået, idet der ikke er udarbejdet noget specifikt forslag om at sammenlægge agenturer, der fokuserer på samme politikområde, eller om at placere dem på samme sted; anmoder Europol om at samarbejde med de otte andre EU-agenturer på området retlige og indre anliggender for at undersøge mulige sammenlægninger;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 97,27 %, med 535 midlertidigt ansatte ud af de 550 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 505 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 159 kontraktansatte og 71 udstationerede nationale eksperter arbejdede for Europol i 2017; opfordrer indtrængende Europol til at afholde sig fra i for høj grad at forlade sig på kontraktansatte og til ikke at erstatte fastansatte medarbejdere med dyrere kontraktansatte;

12.  beklager den skæve kønsfordeling blandt medlemmerne af Europols øverste ledelse, idet 133 ud af 151 medlemmer er mænd og 18 kvinder, samt i bestyrelsen, hvor 11 ud af 53 bestyrelsesmedlemmer er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger om medlemmer af bestyrelsen; anmoder ligeledes Europol om at træffe foranstaltninger, der sikrer en bedre kønsbalance i den øverste ledelse;

13.  bemærker, at Europol har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at Europol har arrangeret uddannelseskurser og skabt mulighed for fortrolig rådgivning;

14.  bemærker med bekymring, at der blev indledt fire formelle procedurer i form af administrative undersøgelser vedrørende seksuel chikane og upassende adfærd i løbet af 2017; bemærker, at Europol hurtigt gennemførte de administrative undersøgelser med tilhørende disciplinære sanktioner, hvor det var relevant, og iværksatte foranstaltninger i forbindelse hermed for at tage hånd om problemet, og at der ikke blev indbragt nogen sager for domstolene; noterer sig, at der ikke blev fremlagt nogen administrativ undersøgelse af påstande om seksuel chikane i Europol i 2018; opfordrer Europol til at gøre sit yderste for at forhindre strukturelle mangler i forbindelse med upassende adfærd for at forebygge, at sådanne sager overhovedet opstår;

15.  bifalder Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted for at skabe større opmærksomhed herom; forstår Europols betænkelighed med hensyn til oversættelsesomkostningerne;

16.  tilskynder Europol til at overveje at vedtage en strategi for grundlæggende rettigheder, medtage en henvisning til grundlæggende rettigheder i en adfærdskodeks, som kunne definere personalets pligter og uddannelse af personalet; etablere mekanismer, der sikrer, at eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder afdækkes og indberettes, og at Europols vigtigste organer hurtigt gøres opmærksom på risikoen for sådanne krænkelser; når det er relevant, oprette en stilling som ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der rapporterer direkte til bestyrelsen for at sikre en vis grad af uafhængighed over for det øvrige personale, for at sikre, at trusler mod de grundlæggende rettigheder straks imødegås, og at politikken for grundlæggende rettigheder i organisationen opgraderes løbende; udvikle en regelmæssig dialog med civilsamfundsorganisationer og relevante internationale organisationer om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og gøre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder til et centralt element inden for rammerne af Europols samarbejde med eksterne aktører, herunder navnlig medlemmer af de nationale forvaltninger, som det interagerer med på operationelt plan;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  bemærker Europols eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; noterer sig de proaktive foranstaltninger, der blev truffet i forbindelse med de fire potentielle tilfælde af interessekonflikter, der blev konstateret i 2017; bemærker, at Europol i stedet for interesseerklæringer har offentliggjort erklæringer om fravær af interessekonflikter; anerkender imidlertid, at bestyrelsen på grundlag af et forslag fra Europol i oktober 2018 vedtog en ny modelerklæring om interesseerklæringer; bemærker med tilfredshed, at denne nye modelerklæring anvendes for alle medlemmer af bestyrelsen samt for den administrerende direktør og de viceadministrerende direktører; bemærker imidlertid, at ikke alle erklæringer til dato er blevet ajourført i forhold til den nye model; opfordrer Europol til hurtigt at gå videre med dette og offentliggøre de nye erklæringer;

Interne kontroller

18.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2016 gennemførte en revision af offentlige udbud, og at den endelige IAS-revisionsberetning om offentlige udbud blev offentliggjort i 2017 med tre anbefalinger, der var klassificeret som "vigtige"; bemærker, at Europol udarbejdede en handlingsplan i 2017 og aflagde rapport til IAS i august 2018 om gennemførelsen af disse anbefalinger; bemærker endvidere, at IAS gennemførte en risikovurdering i hele organisationens processtruktur uden at give anbefalingen "forøg risikoreduktionen" for nogen af procesområderne;

o
o   o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(4) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 245.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(3) "Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust", undertegnet den 1. juni 2018.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik