Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2200(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0154/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0154/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.42

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0283

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 162kWORD 58k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ευρωπόλ(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπόλ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0090/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(5), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(6), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ),όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(6) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Ευρωπόλ(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Ευρωπόλ όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0090/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(5), και ιδίως το άρθρο 43,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ(6), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 165.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(6) ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («η Ευρωπόλ») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 119 234 720 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 14,35 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπόλ είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,72 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,03 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,01 %, δηλαδή μείωση κατά 1,97 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ανάπτυξης της Ευρωπόλ, από το 2023 θα χρειαστεί πρόσθετο μόνιμο κτίριο· ζητεί από την Ευρωπόλ να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με το πρόσθετο κόστος·

Ακύρωση μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι ακυρώσεις των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 834 972 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 9,08 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 6,35 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ παρακολούθησε τις επιδόσεις της μέσω 33 κύριων δεικτών επιδόσεων, 36 άλλων δεικτών επιδόσεων και της υλοποίησης περίπου 140 ειδικών δράσεων που προβλέπονταν στο πρόγραμμα εργασίας της, το δε γενικό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις είχε στόχο την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και την ενίσχυση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της·

5.  σημειώνει ότι η Ευρωπόλ πέτυχε το 78 % των στόχων που είχαν τεθεί για τους δείκτες επιδόσεων (86 % το 2016) και ότι σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του 80 % των δράσεων που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 (76 % το 2016)·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι τον Μάιο 2017 άρχισε να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), πράγμα που ενίσχυσε την εντολή της Ευρωπόλ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών από διασυνοριακά εγκλήματα και τρομοκρατικές πράξεις σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής·

7.  ζητεί από την Ευρωπόλ να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μονάδας της για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU), η οποία δεν αναφέρεται ρητά στον προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αντιτρομοκρατικού κέντρου της (ECTC)· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 παραπέμπει σε αναφορές διαδικτυακού περιεχομένου σε σχέση με την τρομοκρατία στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ η Ευρωπόλ, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, υποστηρίζει πραγματικά τις σχετικές έρευνες των αρμόδιων αρχών· ζητεί συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με την επακόλουθη παρακολούθηση υποθέσεων τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου που εντοπίστηκαν και παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ειδικότερα, τον ρόλο της στη χρηματοδότηση κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη σύναψη νέου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust(3) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας που παρέχουν οι δύο οργανισμοί·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Ευρωπόλ εκτελεί καθήκοντα ασφάλειας μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και τις εθνικές αρχές· σημειώνει ακόμη ότι η Ευρωπόλ μοιράζεται νομικές συμβουλές με άλλους οργανισμούς της Ένωσης που βρίσκονται στις Κάτω Χώρες και συμμετείχε σε πολλαπλές διοργανικές διυπηρεσιακές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· ενθαρρύνει την Ευρωπόλ να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία της με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

10.  τονίζει ότι η Ευρωπόλ είναι ένας από τους εννέα οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν ειδικές προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί από την Ευρωπόλ να συνεργαστεί με τους άλλους οκτώ οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων για τη διερεύνηση πιθανών συγχωνεύσεων·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 97,27 %, με τον διορισμό 535 έκτακτων υπαλλήλων από τις 550 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 505 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 159 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 71 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για την Ευρωπόλ το 2017· παροτρύνει την Ευρωπόλ να μην βασίζεται υπερβολικά σε συμβασιούχους υπαλλήλους και να μην αντικαθιστά το μόνιμο προσωπικό με ακριβότερους συμβασιούχους υπαλλήλους·

12.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι 133 διοικητικά στελέχη από τα 151 είναι άνδρες και 18 είναι γυναίκες, καθώς και μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπου 11 από τα 53 μέλη είναι γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου· ζητεί επίσης από την Ευρωπόλ να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της·

13.  σημειώνει ότι η Ευρωπόλ έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

14.  σημειώνει με ανησυχία ότι κινήθηκαν τέσσερις επίσημες διαδικασίες υπό τη μορφή διοικητικών ερευνών όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του 2017· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ ολοκλήρωσε ταχέως τις διοικητικές έρευνες με πειθαρχικά μέτρα, όπου ήταν σκόπιμο, και δρομολόγησε αντίστοιχες δράσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος και ότι δεν έχει παραπεμφθεί καμία υπόθεση στο δικαστήριο· σημειώνει ότι το 2018 καμία διοικητική έρευνα σε σχέση με ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση δεν υποβλήθηκε στην Ευρωπόλ· καλεί την Ευρωπόλ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή διαρθρωτικών ελλείψεων όσον αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά, προκειμένου να αποτραπούν εξαρχής τέτοιες περιπτώσεις·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την ανησυχία της Ευρωπόλ όσον αφορά τα μεταφραστικά έξοδα·

16.  ενθαρρύνει την Ευρωπόλ να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης μιας στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα· μεταξύ άλλων αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα σε κώδικα δεοντολογίας που θα μπορούσε να καθορίσει τα καθήκοντα του προσωπικού του και την κατάρτιση του προσωπικού· να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την καταγγελία οποιασδήποτε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την ταχεία ενημέρωση των κυρίων οργάνων της Ευρωπόλ σχετικά με οποιονδήποτε κίνδυνο παρόμοιας παραβίασης· να θεσπίσει, κατά περίπτωση, τη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να αναπτύξει τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσει τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ευρωπόλ με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρά σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα της Ευρωπόλ και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει ότι τα προορατικά μέτρα που ελήφθησαν κατά των τεσσάρων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν το 2017· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ έχει δημοσιεύσει δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και όχι δηλώσεις συμφερόντων· γνωρίζει, ωστόσο, ότι τον Οκτώβριο του 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε νέο υπόδειγμα δήλωσης συμφερόντων, βάσει πρότασης της Ευρωπόλ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το εν λόγω νέο υπόδειγμα δήλωσης εφαρμόζεται για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για τον εκτελεστικό διευθυντή και τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές· σημειώνει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επικαιροποιηθεί όλες οι δηλώσεις στο νέο υπόδειγμα· καλεί την Ευρωπόλ να προχωρήσει ταχέως προς αυτή την κατεύθυνση και να δημοσιεύσει τις νέες δηλώσεις·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  σημειώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο στις δημόσιες συμβάσεις και ότι το 2017 η τελική έκθεση ελέγχου της IAS για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσιεύθηκε και περιείχε τρεις συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· σημειώνει ότι η Ευρωπόλ κατάρτισε σχέδιο δράσης το 2017 και υπέβαλε έκθεση στην IAS τον Αύγουστο του 2018 σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων· σημειώνει ακόμη ότι η IAS διενήργησε εκτίμηση κινδύνου σε ολόκληρο το φάσμα της διεργασιών του Οργανισμού χωρίς να σχολιάσει για κανένα τομέα διεργασίας ότι πρέπει να ενισχυθεί ο μετριασμός των κινδύνων·

o
o   o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 245.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).
(3) Μνημόνιο συμφωνίας για την από κοινού θέσπιση κανόνων και όρων για τη χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων των κοινών ομάδων έρευνας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust, που υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 2018.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου