Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2200(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0154/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0154/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.42

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0283

Pieņemtie teksti
PDF 159kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2200(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada pārskatiem un Eiropola atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropolam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu),(5) un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI,(6) un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(7) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0154/2019),

1.  sniedz Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) izpilddirektoram apstiprinājumu par Eiropola 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 165. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 165. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(6) OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2200(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada pārskatiem un Eiropola atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropolam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu),(5) un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI,(6) un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(7) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0154/2019),

1.  apstiprina Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 165. lpp.
(2) OV C 434, 30.11. 2018., 165. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(6) OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2200(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0154/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropols”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 119 234 720 EUR, t. i., par 14,35 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šī palielinājuma iemesls bija Aģentūras papildu uzdevumi, kas paplašināja tās pilnvaras; tā kā Eiropola budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eiropola gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,72 %, t. i., par 0,03 % zemāks nekā 2016. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,01 %, t. i., par 1,97 % zemāks nekā 2016. gadā;

2.  atzīmē, ka, ņemot vērā Eiropola izaugsmes prognozes, no 2023. gada būs nepieciešama vēl viena pastāvīgā ēka; prasa Eiropolam apsvērt iespēju ievērot piesardzību attiecībā uz papildu izmaksām;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  ar bažām atzīmē, ka tika atcelti 834 972 EUR apropriāciju, kas bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 9,08 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un ka tas ir par 6,35 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

4.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eiropols uzraudzīja savu sniegumu, izmantojot 33 galvenos snieguma rādītājus, 36 citus snieguma rādītājus un aptuveni 140 tā darba programmā ieplānotu īpašu darbību īstenošanu, un ka tā satvars ziņošanai par sniegumu kopumā bija vērsts uz Eiropola darbību pievienotās vērtības novērtēšanu un budžeta pārvaldības uzlabošanu;

5.  atzīmē, ka Eiropols ir sasniedzis 78 % no mērķiem, kas bija noteikti attiecībā uz snieguma rādītājiem (2016. gadā — 86 %), un panācis progresu, īstenojot 80 % no 2017. gada darba programmā iekļautajām darbībām (2016. gadā — 76 %);

6.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. gada maijā kļuva piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794(2), ar ko tiek paplašinātas Eiropola pilnvaras efektīvi vērsties pret pastāvīgi pieaugošajiem pārrobežu noziedzības un terorisma draudiem Savienībā un ārpus tās robežām;

7.  prasa Eiropolam sniegt vairāk informācijas par tā vienības ziņošanai par interneta saturu — kas nav skaidri iekļauta budžetā, bet ir daļa no tā Eiropas Terorisma apkarošanas centra (ETAC) — uzdevumiem un ietekmi uz budžetu; atgādina, ka Regulas (ES) 2016/794 4. panta 1. punktā ir atsauce uz paziņojumiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem par interneta saturu, kas saistīts ar terorismu, un ka tādējādi Eiropols ciešā sadarbībā ar nozari faktiski atbalsta attiecīgo izmeklēšanu, kuru veic kompetentās iestādes; prasa, tostarp pēc dalībvalstu kompetento iestāžu pieprasījuma, sniegt konkrētu informāciju par darbībām, kas veiktas attiecībā uz gadījumiem, kad ticis konstatēts un paziņots internetā ievietots teroristiska rakstura saturs;

8.  atgādina par Eiropola nozīmi un pievienoto vērtību cīņā pret organizēto noziedzību visā Eiropā un it īpaši par tā lomu kopēju izmeklēšanas grupu finansēšanā; šajā sakarā atzinīgi vērtē neseno jauna saprašanās memoranda noslēgšanu starp Eiropolu un Eurojust(3), kurā noteikti kritēriji un nosacījumi finansiālajam atbalstam, ko šīs abas institūcijas sniedz kopējo izmeklēšanas grupu darbībām;

9.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eiropols kopā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, Eiropas Patvēruma atbalsta biroju un valstu iestādēm veic ar drošību saistītus uzdevumus; turklāt atzīmē, ka Eiropols kopīgi ar citām Savienības aģentūrām, kas atrodas Nīderlandē, izmantoja juridiskās konsultācijas un iesaistījās vairākās starpiestāžu un starpaģentūru iepirkuma procedūrās; mudina Eiropolu turpināt attīstīt sadarbību ar citām Savienības institūcijām, struktūrām, birojiem un aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā;

10.  uzsver, ka Eiropols ir viena no deviņām Savienības aģentūrām, kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā; pauž neapmierinātību ar rezultātiem, ko šajā sakarā sasniegusi Iestāžu darba grupa decentralizēto aģentūru resursu jautājumos, jo nav izstrādāti konkrēti priekšlikumi to aģentūru apvienošanai vai izvietošanai kopējās telpās, kuras darbojas savstarpēji saistītās politikas jomās; prasa Eiropolam sadarboties ar pārējām astoņām Savienības tieslietu un iekšlietu jomas aģentūrām, lai apsvērtu apvienošanas iespēju;

Personāla politika

11.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,27 % no Eiropola štata vietām: bija aizpildītas 535 no 550 pagaidu darbinieka vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinot ar 505 apstiprinātām vietām 2016. gadā); atzīmē, ka 2017. gadā Eiropolā strādāja arī 159 līgumdarbinieki un 71 norīkotais valsts eksperts; mudina Eiropolu atturēties no pārmērīgas paļaušanās uz līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un pastāvīgos darbiniekus neaizstāt ar līgumdarbiniekiem, kas izmaksā vairāk;

12.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Eiropola augstākā līmeņa vadībā, jo no 151 augstākā līmeņa darbinieka 133 ir vīrieši un tikai 18 — sievietes un no 53 valdes locekļiem sievietes ir tikai 11; šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus valdes locekļa amatam; prasa Eiropolam arī veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tā augstākā līmeņa vadībā;

13.  atzīmē, ka Eiropols ir pieņēmis politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; pieņem zināšanai, ka Eiropols ir rīkojis apmācību un nodrošinājis konfidenciālas konsultēšanas iespēju;

14.  ar bažām norāda, ka 2017. gadā tika sāktas četras oficiālas administratīvas izmeklēšanas procedūras attiecībā uz seksuālu uzmākšanos un neatbilstošu izturēšanos; atzīmē, ka Eiropols ir pabeidzis administratīvo izmeklēšanu un attiecīgā gadījumā ātri veicis disciplinārus pasākumus, kā arī ir sācis atbilstošas darbības attiecīgās problēmas risināšanai un ka neviena no lietām netika iesniegta izskatīšanai tiesā; pieņem zināšanai, ka 2018. gadā Eiropolā netika veikta administratīva izmeklēšana par paziņojumiem par seksuālu uzmākšanos; lai novērstu neatbilstošas uzvedības gadījumus, aicina Eiropolu darīt visu iespējamo, lai pirmām kārtām nepieļautu strukturālus trūkumus attiecībā uz šāda veida uzvedību;

15.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Eiropola bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām;

16.  mudina Eiropolu apsvērt iespēju pieņemt pamattiesību stratēģiju; iekļaut atsauci uz pamattiesībām rīcības kodeksā, kurā varētu noteikt tā personāla pienākumus un apmācību; izvedot mehānismus, kas nodrošina, ka tiek atklāti un paziņoti jebkādi pamattiesību pārkāpumi un ka šādu pārkāpumu riski tiek ātri darīti zināmi Eiropola galvenajām struktūrām; attiecīgā gadījumā izveidot pamattiesību amatpersonas amatu — kura tieši atskaitītos valdei, lai nodrošinātu zināmu neatkarības pakāpi attiecībā pret pārējo personālu —, lai nodrošinātu, ka nekavējoties tiek novērsti pamattiesību apdraudējumi un ka organizācijā pastāvīgi tiek uzlabota pamattiesību politika; izveidot regulāru dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attiecīgām starptautiskām organizācijām par pamattiesību jautājumiem; padarīt pamattiesību ievērošanu par galveno elementu satvarā Eiropola sadarbībai ar ārējiem dalībniekiem, it īpaši ar to nacionālo administrāciju locekļiem, ar kurām tas mijiedarbojas operatīvā līmenī;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

17.  pieņem zināšanai Eiropola pasākumus un centienus, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; pieņem zināšanai proaktīvos pasākumus, kas veikti attiecībā uz 2017. gadā konstatētajiem iespējama interešu konflikta gadījumiem; atzīmē, ka Eiropols ir publicējis deklarācijas par interešu konflikta neesamību, nevis interešu deklarācijas; tomēr atzīst, ka 2018. gada oktobrī valde, pamatojoties uz Eiropola priekšlikumu, pieņēma jaunu interešu deklarācijas paraugu; ar gandarījumu atzīmē, ka šī jaunā paraugdeklarācija tiek piemērota visiem valdes locekļiem, kā arī izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem; tomēr atzīmē, ka līdz šim ne visas deklarācijas ir tikušas atjauninātas atbilstoši jaunajam paraugam; aicina Eiropolu ātri novērst minēto trūkumu un publicēt jaunās deklarācijas;

Iekšējā kontrole

18.  atzīmē, ka 2016. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica iepirkuma revīziju un ka 2017. gadā tika publiskots galīgais IAS revīzijas pārskats par iepirkumu, kas ietvēra trīs ieteikumus ar atzīmi “svarīgs”; atzīmē, ka Eiropols 2017. gadā izstrādāja rīcības plānu un 2018. gada augustā ziņoja IAS par minēto ieteikumu īstenošanu; turklāt atzīmē, ka IAS veica riska izvērtēšanu attiecībā uz visu Eiropola darbību, kuras rezultātā neviena tā darbības joma netika atzīta par tādu, kurā būtu jāpastiprina riska mazināšana;

o
o   o

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) OV C 108, 22.3.2018., 245. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).
(3) 2018. gada 1. jūnijā parakstītais saprašanās memorands, ar ko kopīgi paredz noteikumus un nosacījumus attiecībā uz Eiropola un Eurojust sniegtu finansiālu atbalstu kopēju izmeklēšanas grupu darbībām.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika