Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2200(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0154/2019

Teksty złożone :

A8-0154/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.42

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0283

Teksty przyjęte
PDF 165kWORD 56k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 (2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Europolu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Europolowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(5), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(6), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(6) Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 (2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Europolu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Europolowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(5), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(6), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 165.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(6) Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (przed dniem 1 maja 2017 r.: Europejski Urząd Policji) za rok budżetowy 2017 (2018/2200(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0154/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (zwanej dalej „Europolem”)(1) jej ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 119 234 720 EUR, co stanowi wzrost o 14,35 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był wynikiem powierzenia Agencji dodatkowych zadań stanowiących rozszerzenie jej mandatu, mając na uwadze, że budżet Europolu pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Europolu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,72 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,03 % w porównaniu z rokiem 2016; zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 89,01 %, co oznacza spadek o 1,97 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  zauważa, że w świetle prognozy wzrostu dla Europolu konieczne będzie zapewnienie dodatkowego stałego budynku począwszy od 2023 r.; zwraca się do Europolu o zachowanie czujności w odniesieniu do dodatkowych kosztów;

Anulowane środki przeniesione

3.  z niepokojem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 834 972 EUR, co stanowi 9,08 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza znaczny spadek o 6,35 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

4.  z zadowoleniem zauważa, że Europol monitorował swoje wyniki za pośrednictwem 33 kluczowych wskaźników skuteczności działania, 36 innych wskaźników skuteczności działania i dzięki realizacji około 140 konkretnych działań przewidzianych w jego programie prac, a ramy sprawozdawczości w zakresie wyników miały z reguły na celu ocenę wartości dodanej działań Europolu i poprawę zarządzania budżetem;

5.  odnotowuje, że Europol osiągnął 78 % celów ustalonych dla wskaźników skuteczności działania (86 % w 2016 r.) oraz że poczynił postępy we wdrażaniu 80 % działań zawartych w programie prac na 2017 r. (76 % w 2016 r.);

6.  odnotowuje z zadowoleniem, że w maju 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794(2), które wzmocniło mandat Europolu w celu skutecznego zwalczania stale zmieniających się zagrożeń wynikających z przestępstw transgranicznych i terroryzmu w całej Unii i poza nią;

7.  zwraca się do Europolu o przekazanie dodatkowych informacji na temat zadań i konsekwencji budżetowych unijnej jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie, która nie jest wyraźnie wymieniona w budżecie, ale stanowi część Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC); przypomina, że art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/794 zawiera odniesienie do zgłaszania dostawcom usług internetowych treści internetowych związanych z terroryzmem, natomiast Europol w ścisłej współpracy z przemysłem faktycznie wspiera właściwe organy w powiązanych dochodzeniach; w szczególności zwraca się o informacje na temat dalszych działań następczych podjętych w związku ze stwierdzonymi i zgłoszonymi treściami terrorystycznymi w internecie, w tym na wniosek właściwych organów w państwach członkowskich;

8.  przypomina o znaczeniu i wartości dodanej Europolu w walce z przestępczością zorganizowaną w całej Europie, a w szczególności o jego roli w finansowaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zawarcie w ostatnim czasie nowego protokołu ustaleń między Europolem a Eurojustem(3) ustanawiającego kryteria i warunki wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych, udzielanego przez obie agencje;

9.  z uznaniem zauważa, że Europol wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem obok Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i organów krajowych; zauważa ponadto, że Europol korzystał z porad prawnych wspólnie z innymi agencjami unijnymi mającymi siedzibę w Niderlandach i przyłączył się do licznych międzyinstytucjonalnych i międzyagencyjnych procedur udzielania zamówień; zachęca Europol do dalszego rozwijania współpracy z pozostałymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii działającymi w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

10.  podkreśla, że Europol jest jedną z dziewięciu agencji unijnych działających w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; wyraża rozczarowanie wynikami prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych, ponieważ nie opracowano żadnych konkretnych propozycji połączenia lub ustanowienia wspólnej lokalizacji agencji działających w powiązanych obszarach politycznych; zwraca się do Europolu o współpracę z pozostałymi ośmioma agencjami unijnymi działającymi w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w celu zbadania możliwości połączeń;

Polityka kadrowa

11.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 97,27 % i przyjęto 535 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 550 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 505 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa że, w 2017 r. w Europolu pracowało również 159 pracowników kontraktowych i 71 oddelegowanych ekspertów krajowych; wzywa Europol, aby unikał nadmiernej zależności od pracowników kontraktowych i nie zastępował stałego personelu droższymi pracownikami kontraktowymi;

12.  ubolewa nad brakiem równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla Europolu – spośród 151 członków tej kadry 133 osoby to mężczyźni, a 18 to kobiety, a także w zarządzie, gdzie na 53 osoby jest tylko 11 kobiet; w tym kontekście apeluje do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatów na członków zarządu; ponadto wzywa Europol do podjęcia środków zapewniających lepszą równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla;

13.  zauważa, że Europol przyjął politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że Europol zorganizował sesje szkoleniowe i umożliwił korzystanie z poufnego doradztwa;

14.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. wszczęto cztery formalne postępowania w formie dochodzenia administracyjnego w sprawie molestowania seksualnego i niewłaściwego zachowania; zauważa, że Europol szybko zakończył dochodzenia administracyjne wraz z postępowaniami dyscyplinarnymi, w stosownych przypadkach, i rozpoczął odpowiednie działania w celu zajęcia się tą sprawą i że nie wniesiono żadnej sprawy do sądu; odnotowuje fakt, że w 2018 r. w Europolu nie wszczęto żadnego dochodzenia administracyjnego dotyczącego zarzutów molestowania seksualnego; wzywa Europol, aby dołożył wszelkich starań w celu uniknięcia niedociągnięć strukturalnych w odniesieniu do niewłaściwego zachowania, aby przede wszystkim zapobiegać powtarzaniu się takich przypadków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie obawy Europolu dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych;

16.  zachęca Europol, by rozważył: przyjęcie strategii w zakresie praw podstawowych; włączenie odniesienia do praw podstawowych do kodeksu postępowania, w którym można by zdefiniować obowiązki pracowników Europolu oraz szkolenia dla pracowników; ustanowienie mechanizmów, które zapewnią, by każde naruszenie praw podstawowych było wykrywane i zgłaszane oraz by główne organy Europolu były niezwłocznie powiadamiane o ryzyku takich naruszeń; utworzenie, w stosownych przypadkach, stanowiska urzędnika ds. praw podstawowych, podlegającego bezpośrednio zarządowi dla zapewnienia pewnego stopnia niezależności względem innych pracowników, aby zapewnić natychmiastowe eliminowanie zagrożeń dla praw podstawowych oraz stałe aktualizowanie polityki w zakresie praw podstawowych w ramach organizacji; wypracowanie regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i właściwymi organizacjami międzynarodowymi na tematy związane z prawami podstawowymi; uczynienie z przestrzegania praw podstawowych głównego elementu ram współpracy Europolu z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z członkami administracji krajowych, z którymi Europol współpracuje na szczeblu operacyjnym;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

17.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Europolu służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; odnotowuje proaktywne środki podjęte w związku z 4 przypadkami potencjalnego konfliktu interesów, które zidentyfikowano w 2017 r.; zauważa, że Europol opublikował deklaracje o braku konfliktu interesów, a nie deklaracje interesów; odnotowuje jednak przyjęcie przez zarząd w październiku 2018 r. nowego wzoru deklaracji interesów w oparciu o wniosek Europolu; z zadowoleniem zauważa, że nowy wzór deklaracji jest stosowany do wszystkich członków zarządu oraz do dyrektora wykonawczego i jego zastępców; zauważa jednak, że do chwili obecnej nie wszystkie deklaracje zostały zaktualizowane według nowego wzoru; wzywa Europol do szybkiego podjęcia działań w tym zakresie i opublikowania nowych deklaracji;

Kontrole wewnętrzne

18.  zauważa, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt zamówień publicznych oraz że w 2017 r. opublikowano końcowe sprawozdanie z audytu IAS w sprawie zamówień zawierające trzy zalecenia sklasyfikowane jako „ważne”; zauważa, że w 2017 r. Europol opracował plan działania, a w sierpniu 2018 r. poinformował Służbę Audytu Wewnętrznego o wdrożeniu tych zaleceń; zauważa ponadto, że IAS przeprowadziła ocenę ryzyka w odniesieniu do całej struktury organizacji, ale nie wskazała żadnego obszaru, w którym należałoby wzmocnić ograniczanie ryzyka;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(4) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108 z 22.3.2018, s. 245.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
(3) Protokół ustaleń w sprawie wspólnego ustanowienia zasad i warunków wsparcia finansowego dla działalności zespołów dochodzeniowo-śledczych między Europolem a Eurojustem, podpisany dnia 1 czerwca 2018 r.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności