Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2200(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0154/2019

Texte depuse :

A8-0154/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.42

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0283

Texte adoptate
PDF 153kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2200(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Europol(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Europol în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(5), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului(6), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0154/2019),

1.  acordă directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Europol aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 165.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 165.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(6) JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2200(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Europol(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Europol în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(5), în special articolul 43,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului(6), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0154/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 165.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 165.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(6) JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2200(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0154/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în continuare „Europol”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 119 234 720 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 14,35 % față de 2016; întrucât această creștere s-a datorat sarcinilor suplimentare ce au venit în completarea mandatului său; întrucât bugetul Europol provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Europol și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată ridicată de execuție bugetară de 99,72 %, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 0,03 % față de exercițiul 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,01 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,97 % față de 2016;

2.  constată că, în urma prognozei de creștere a Europol, va fi necesară o clădire permanentă suplimentară începând cu 2023; cere Europol să dea dovadă de precauție cu privire la costurile suplimentare;

Anularea reportărilor

3.  ia act cu îngrijorare de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 834 972 EUR, reprezentând 9,08 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere considerabilă, de 6,35 %, față de 2016;

Performanța

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Europol și-a monitorizat performanța prin intermediul a 33 de indicatori-cheie de performanță, a altor 36 de indicatori de performanță și a punerii în aplicare a aproximativ 140 de acțiuni specifice planificate în programul său de lucru, cadrul de raportare cu privire la performanță având ca scop general evaluarea valorii adăugate a activităților Europol și consolidarea gestionării bugetului;

5.  observă că Europol a atins 78 % din obiectivele stabilite pentru indicatorii de performanță (86 % în 2016) și că a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a 80 % din acțiunile cuprinse în programul de lucru pentru 2017 (76 % în 2016);

6.  ia act cu satisfacție de faptul că Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului(2) a devenit aplicabil în mai 2017, consolidând mandatul Europol de a contracara în mod eficace amenințările în continuă evoluție cauzate de infracțiunile transfrontaliere și de terorism în întreaga Uniune și în afara acesteia;

7.  solicită Europol să furnizeze mai multe informații cu privire la atribuțiile și implicațiile bugetare ale Unității sale de semnalare a conținutului online (EU IRU), care nu figurează în mod explicit în buget, ci face parte din Centrul european de combatere a terorismului (CECT); reamintește că articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/794 face referire la semnalarea conținutului online cu caracter terorist către furnizorii de servicii online, în timp ce Europol, în strânsă cooperare cu industria, sprijină, de fapt, anchetele conexe efectuate de autoritățile competente; solicită în mod specific informații despre urmărirea subsecventă a cazurilor identificate și semnalate de conținut online cu caracter terorist, inclusiv la cererea autorităților competente din statele membre;

8.  reamintește importanța și valoarea adăugată a Europol în lupta împotriva criminalității organizate în întreaga Europă și, în special, rolul său în finanțarea echipelor comune de anchetă (JIT); salută, în acest sens, încheierea recentă a unui nou memorandum de înțelegere între Europol și Eurojust(3) privind stabilirea unor criterii și condiții pentru sprijinul financiar acordat activităților echipelor comune de anchetă de cele două agenții;

9.  constată cu satisfacție că Europol îndeplinește sarcini de securitate alături de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, de Biroul European de Sprijin pentru Azil și de autoritățile naționale; constată, de asemenea, că Europol a împărtășit consiliere juridică cu alte agenții ale Uniunii situate în Țările de Jos și a aderat la mai multe proceduri de achiziții interinstituționale; încurajează Europol să își dezvolte cooperarea cu alte instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii din domeniul justiției și afacerilor interne;

10.  subliniază că Europol este una dintre cele nouă agenții ale Uniunii din domeniul justiției și afacerilor interne; își exprimă regretul în legătură cu rezultatele obținute de Grupul de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor descentralizate, dat fiind că nu au fost elaborate propuneri specifice de a fuziona sau coamplasa agențiile care se axează pe domenii de politică conexe; cere Europol să coopereze cu celelalte opt agenții ale Uniunii din domeniul justiției și afacerilor interne pentru a analiza posibilitatea unor fuziuni;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 97,27 %, fiind ocupate 535 de posturi de agenți temporari din cele 550 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 505 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, pentru Europol au lucrat, de asemenea, 159 de agenți contractuali și 71 de experți naționali detașați; îndeamnă Europol să nu se bazeze prea mult pe agenți contractuali și să nu înlocuiască personalul permanent cu agenți contractuali mai costisitori;

12.  regretă dezechilibrul de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior al Europol, dat fiind că 133 din 151 de persoane sunt bărbați, iar 18 sunt femei, precum și în rândul membrilor consiliului de administrație, unde 11 din cei 53 de membri sunt femei; în acest sens, solicită Comisiei și statelor membre să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen atunci când prezintă propunerile de numire a membrilor consiliului de administrație; cere, de asemenea, Europol să ia măsuri pentru a asigura un echilibru de gen mai bun în cadrul conducerii sale superioare;

13.  constată că Europol a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; observă că Europol a organizat ședințe de formare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

14.  ia act cu îngrijorare de faptul că patru proceduri formale sub formă de anchete administrative au fost deschise în ceea ce privește hărțuirea sexuală și comportamentul necorespunzător în cursul anului 2017; ia act de faptul că Europol a finalizat rapid anchetele administrative cu acțiuni disciplinare, după caz, și a inițiat acțiuni corespunzătoare pentru a soluționa această problemă și că nu a fost adus niciun caz în fața unei instanțe; observă că în 2018 nu a fost prezentată nicio anchetă administrativă privind acuzațiile de hărțuire sexuală în cadrul Europol; invită Europol să depună toate eforturile pentru a evita deficiențele structurale în ceea ce privește comportamentele inadecvate pentru a preveni de la început apariția unor astfel de cazuri;

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege preocuparea Europol cu privire la costurile de traducere;

16.  încurajează Europol să aibă în vedere adoptarea unei strategii privind drepturile fundamentale; includerea unei referiri la drepturile fundamentale într-un cod de conduită care să definească obligațiile personalului său și cursurile de formare pentru personal; instituirea de mecanisme care să asigure detectarea și raportarea oricărei încălcări a drepturilor fundamentale și semnalarea rapidă a riscurilor unor astfel de încălcări către organele principale ale Europol; numirea, atunci când este cazul, a unui ofițer pentru drepturile fundamentale, care să raporteze direct consiliului de administrație, având astfel un anumit grad de independență față de ceilalți membri ai personalului, pentru a garanta că amenințările la adresa drepturilor fundamentale sunt tratate imediat și că are loc îmbunătățirea continuă a politicii privind drepturile fundamentale în cadrul organizației; întreținerea unui dialog regulat cu organizațiile societății civile și cu organizațiile internaționale importante privind aspecte legate de drepturile fundamentale; plasarea componentei reprezentate de respectarea drepturilor fundamentale în centrul condițiilor Europol de colaborare cu actorii externi, inclusiv, în special, membrii administrațiilor naționale cu care interacționează la nivel operațional;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

17.  ia act de măsurile aplicate de Europol și de efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; ia act de măsurile proactive luate împotriva celor patru cazuri potențiale de conflict de interese identificate în 2017; constată că Europol a publicat declarații privind absența conflictelor de interese, mai degrabă decât declarații de interese; cu toate acestea, recunoaște adoptarea, în octombrie 2018, a unui nou model de declarație privind declarația de interese de către consiliul de administrație, pe baza unei propuneri din partea Europol; ia act cu satisfacție de faptul că noul model de declarație se aplică tuturor membrilor consiliului de administrație, precum și directoarei executive și directorilor executivi adjuncți; totuși, ia act de faptul că până la această dată nu toate declarațiile au fost actualizate conform noului model; invită Europol să acționeze imediat în acest sens și să publice noile declarații;

Controalele interne

18.  ia act de faptul că, în 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat un audit privind achizițiile publice și că, în 2017, a fost publicat raportul final de audit al IAS privind achizițiile publice, conținând trei recomandări clasificate drept „importante”; Constată că Europol a elaborat un plan de acțiune în 2017 și a informat IAS în august 2018 cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări; constată, de asemenea, că IAS a realizat o evaluare a riscurilor pentru întregul proces al organizației, fără a recomanda ca vreun domeniu al procesului să „îmbunătățească atenuarea riscurilor”;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(4) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 108, 22.3.2018, p. 245.
(2) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
(3) Memorandumul de înțelegere privind stabilirea unor norme și condiții pentru sprijinul financiar acordat activităților desfășurate de Europol și Eurojust în cadrul unor echipe comune de anchetă, semnat la 1 iunie 2018.
(4) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate