Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2200(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0154/2019

Predkladané texty :

A8-0154/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.42

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0283

Prijaté texty
PDF 164kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Europolu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Europolu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(6), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za plnenie rozpočtu Europolu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou Europolu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Europolu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(6), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 165.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(6) Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 (2018/2200(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) za rozpočtový rok 2017 sumu 119 234 720 EUR, čo predstavuje nárast o 14,35 % v porovnaní s rokom 2016; keďže toto zvýšenie bolo spôsobené dodatočnými úlohami, o ktoré sa rozšíril jej mandát; keďže rozpočet Europolu pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Europolu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,72 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,03 %; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,01 %, čo je v porovnaní s rokom 2016 zníženie o 1,97 %;

2.  konštatuje, že v nadväznosti na prognózu rastu pre Europol bude od roku 2023 potrebná ďalšia stála budova; žiada Europol, aby bol obozretný v súvislosti s dodatočnými nákladmi;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 834 972 EUR, čo predstavuje 9,08 % celkovej prenesenej sumy a znamená značné zníženie o 6,35 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že Europol monitoroval svoju výkonnosť prostredníctvom 33 kľúčových ukazovateľov výkonnosti, 36 iných ukazovateľov výkonnosti a vykonávania približne 140 konkrétnych opatrení plánovaných vo svojom pracovnom programe, pričom rámec na podávanie správ o výkonnosti bol vo všeobecnosti zameraný na posúdenie pridanej hodnoty činností Europolu a na zlepšenie jeho rozpočtového riadenia;

5.  poznamenáva, že Europol dosiahol 78 % cieľov stanovených pre ukazovatele výkonnosti (86 % v roku 2016) a že dosiahol pokrok vo vykonávaní 80 % opatrení obsiahnutých v pracovnom programe na rok 2017 (76 % v roku 2016);

6.  s uspokojením konštatuje, že v máji 2017 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(2) stalo uplatniteľným, čím sa posilňuje mandát Europolu na účinný boj proti neustále sa vyvíjajúcim hrozbám vyplývajúcim z cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu v celej Únii aj mimo nej;

7.  žiada, aby Europol poskytol viac informácií o úlohách a rozpočtových vplyvoch svojej jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu (EU IRU), ktorá v rozpočte nie je výslovne uvedená, ale je súčasťou jeho Európskeho centra na boj proti terorizmu (ECTC); pripomína, že v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794 sa spomína nahlasovanie internetového obsahu v súvislosti s terorizmom poskytovateľom online služieb, zatiaľ čo Europol v úzkej spolupráci s odvetvím v skutočnosti podporuje príslušné vyšetrovania zo strany príslušných orgánov; osobitne požaduje informácie o následných opatreniach prijatých v nadväznosti na zistené a nahlásené prípady teroristického internetového obsahu, a to aj na žiadosť príslušných orgánov v členských štátoch;

8.  pripomína význam a pridanú hodnotu Europolu v boji proti organizovanému zločinu v celej Európe, a najmä jeho úlohu pri financovaní spoločných vyšetrovacích tímov (ďalej len „SVT“); v tejto súvislosti víta nedávne uzatvorenie nového memoranda o porozumení medzi Europolom a Eurojustom(3), v ktorom sa stanovujú kritériá a podmienky finančnej podpory činností SVT poskytovanej oboma agentúrami;

9.  s uznaním berie na vedomie, že Europol plní bezpečnostné úlohy spoločne s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európskym podporným úradom pre azyl a vnútroštátnymi orgánmi; okrem toho konštatuje, že Europol spoločne využíval právne poradenstvo s inými agentúrami Únie so sídlom v Holandsku a pripojil sa k viacerým postupom verejného obstarávania vykonávaným medzi inštitúciami a agentúrami; nabáda Europol, aby ďalej rozvíjal svoju spoluprácu s ostatnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

10.  zdôrazňuje, že Europol je jednou z deviatich agentúr Únie pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí; vyjadruje sklamanie z výsledku medziinštitucionálnej pracovnej skupiny (IIWG) pre zdroje decentralizovaných agentúr, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie alebo spoločné využívanie priestorov agentúr so zameraním na súvisiace oblasti politiky; žiada Europol, aby spolupracoval s ôsmimi ďalšími agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí s cieľom preskúmať možné zlúčenia;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,27 %, pričom z 550 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 505 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 535 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 Europol okrem toho zamestnával 159 zmluvných zamestnancov a 71 vyslaných národných expertov; naliehavo vyzýva Europol, aby sa príliš nespoliehal na zmluvných zamestnancov a nenahradzoval stálych zamestnancov nákladnejšími zmluvnými zamestnancami;

12.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v radoch členov vrcholového manažmentu Europolu, keďže z celkového počtu 151 členov je 133 mužov a 18 žien, a v radoch členov správnej rady, kde z celkového počtu 53 členov je len 11 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady; takisto žiada Europol, aby prijal opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej rovnováhy v rámci svojho vrcholového manažmentu;

13.  berie na vedomie, že Europol prijal politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že Europol organizoval školenia a umožnil dôverné poradenstvo;

14.  so znepokojením konštatuje, že v priebehu roku 2017 sa začali štyri formálne konania vo forme administratívnych vyšetrovaní týkajúcich sa sexuálneho obťažovania a nevhodného správania; konštatuje, že Europol v príslušných prípadoch rýchlo dokončil administratívne vyšetrovania s disciplinárnym konaním a inicioval zodpovedajúce opatrenia na riešenie danej záležitosti a že žiadny prípad sa nedostal na súd; konštatuje, že v roku 2018 nebolo v Europole začaté žiadne administratívne vyšetrovanie týkajúce sa obvinení zo sexuálneho obťažovania; vyzýva Europol, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby predišiel štrukturálnym nedostatkom, pokiaľ ide o nevhodné správanie, s cieľom zabrániť, aby k takýmto prípadom vôbec dochádzalo;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať aj oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe znepokojenie Europolu v súvislosti s nákladmi na preklad;

16.  vyzýva Europol, aby zvážil: prijatie stratégie pre základné práva, jej súčasťou je vloženie odkazu na základné práva do kódexu správania, v ktorom by sa mohli vymedziť povinnosti jeho zamestnancov a ich odborná príprava, vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie toho, aby bolo možné odhaliť a oznámiť akékoľvek porušenie základných práv a aby na riziká takéhoto porušovania boli pohotovo upozornené hlavné orgány Europolu; zriadenie pozície úradníka pre základné práva podriadeného priamo správnej rade s cieľom zabezpečiť určitý stupeň nezávislosti voči ostatným zamestnancom, okamžité riešenie ohrozenia základných práv a neustále zlepšovanie politiky základných práv v rámci organizácie; nadviazanie pravidelného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými medzinárodnými organizáciami v otázkach základných práv; zabezpečenie toho, že súlad so základnými právami bude základným referenčným prvkom spolupráce Europolu s vonkajšími subjektmi, najmä s členmi vnútroštátnych správnych orgánov, s ktorými spolupracuje na operačnej úrovni;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

17.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie Europolu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; berie na vedomie proaktívne opatrenia prijaté v prípade štyroch prípadov možného konfliktu záujmov identifikovaných v roku 2017; konštatuje, že Europol zverejnil vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, a nie vyhlásenia o záujmoch; berie však na vedomie, že správna rada prijala v októbri 2018 na základe návrhu Europolu nové vzorové vyhlásenie o záujmoch; s uspokojením konštatuje, že toto nové vzorové vyhlásenie sa uplatňuje na všetkých členov správnej rady, ako aj na výkonnú riaditeľku a zástupcov výkonnej riaditeľky; konštatuje však, že nie všetky vyhlásenia už boli upravené podľa nového modelu; vyzýva Europol, aby v tomto zmysle urýchlene konal a zverejnil nové vyhlásenia;

Vnútorná kontrola

18.  poznamenáva, že Útvar pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) Komisie vykonal v roku 2016 audit verejného obstarávania a že v roku 2017 bola vydaná záverečná audítorská správa IAS o verejnom obstarávaní, ktorá obsahovala tri odporúčania, ktoré boli zaradené ako „dôležité“; berie na vedomie, že Europol v roku 2017 vypracoval akčný plán a v auguste 2018 informoval IAS o vykonávaní týchto odporúčaní; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal posúdenie rizika týkajúce sa všetkých procesov organizácie bez toho, aby v ňom uviedol ktorúkoľvek oblasť procesu ako oblasť, kde treba „posilniť zmierňovanie rizika“;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(4) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 245.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).
(3) Memorandum o porozumení o spoločnom stanovení pravidiel a podmienok finančnej podpory činností spoločných vyšetrovacích tímov medzi Europolom a Eurojustom, podpísané 1. júna 2018.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia